FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Łazienki Warszawskie
Autor Wiadomość
nutka 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: płonaca stodoła
Twoje Imie: Kasia
Dołączyła: 22 Lut 2012
Posty: 1488
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-28, 13:05   ?azienki Warszawskie

To ja zapraszam Warszawiaków do promowania swojego miasta

?azienki Królewskie w Warszawie – zespó? pa?acowo-parkowy w Warszawie z licznymi zabytkami klasycystycznymi, za?o?ony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego. Ca?e za?o?enie by?o zrealizowane przez architektów królewskich: Dominika Merliniego, Jana Chrystiana Kamsetzera i Jana Chrystiana Szucha.

Park spe?nia dzi? swoje zadania podobnie jak w momencie jego utworzenia. Jest miejscem licznych wydarze? o charakterze kulturalnym, naukowym, rozrywkowym i sportowym, a tak?e ulubionym miejscem spacerów warszawiaków. W parku nie wolno je?dzi? na rolkach, deskorolkach i rowerach, co sprawia, ?e jest bezpieczny równie? dla ma?ych dzieci. Niedaleko ?azienek znajduje si? Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, ch?tnie odwiedzany nie tylko przez spacerowiczów, ale równie? przez studentów.
Opis parku

G?ówne wej?cie od Alei Ujazdowskich znajduje si? w bezpo?rednim s?siedztwie Belwederu. Obok g?ównego wej?cia, nad sadzawk?, stoi najbardziej znany na ?wiecie[potrzebne ?ród?o] pomnik Fryderyka Chopina (autorstwa Wac?awa Szymanowskiego). Od 1959 w letnie miesi?ce (maj-wrzesie?) organizowane s? tam na ?wie?ym powietrzu niedzielne recitale chopinowskie z udzia?em wybitnych pianistów, organizowane przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Sto?eczn? Estrad?[4].

Id?c od g?ównego wej?cia w dó? alej? biegn?c? po zboczu dochodzi si? do Starej Pomara?czarni z oran?eri? i sal? teatru królewskiego. W pobli?u Starej Pomara?czarni znajduje si? tzw. Bia?y Domek, w którym na pocz?tku XIX wieku mieszka? przebywaj?cy na wygnaniu pó?niejszy król Francji Ludwik XVIII.

Pa?ac na Wyspie, zwany te? Pa?acem ?azienkowskim, pocz?tkowo rezydencja magnacka, od ko?ca XVIII wieku – królewska. Nale?y do najpi?kniejszych i najcenniejszych zabytków klasycystycznych (architekci Dominik Merlini i Jan Chrystian Kamsetzer). Bogate wn?trze zosta?o zrekonstruowane po zniszczeniach wojennych. W s?siedztwie pa?acu znajduje si? letni Teatr na Wyspie z 1790 roku, na?laduj?cy staro?ytne ruiny (Jan Chrystian Kamsetzer).

Przy pó?nocnym wyj?ciu z parku na ul. Agrykola – historyczny gmach szko?y podchor??ych (zwi?zany z powstaniem listopadowym).

W pobli?u po?udniowego wyj?cia znajduje si? minipole golfowe, stanica je?dziecka, oraz jedna z najbardziej presti?owych restauracji stolicy – Belvedere. W znajduj?cych si? nieopodal nieczynnych szklarniach organizowane s? cz?sto wystawy o ró?norodnej tematyce. W jednej z innych szklarni zorganizowano wytwórni? tkanin tradycyjnych i ozdobnych, b?d?c? prywatn? firm? kontynuuj?c? tradycje znanej spó?dzielni tkackiej "?ad". Na tradycyjnych drewnianych krosnach produkowane s? m.in. tkaniny na potrzeby wielu filmów o tematyce historycznej.

Od 1 sierpnia 2010 r. Pa?ac Na Wyspie, Pa?ac My?lewicki, Stara Pomara?czarnia, Podchor??ówka, Stara Kordegarda i Bia?y Domek b?d? otwarte dla zwiedzaj?cych codziennie oprócz poniedzia?ków, w godz. 09.00-18.00. Park b?dzie otwarty od ?witu do zmierzchu.
_________________
nutka
 
     
nutka 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: płonaca stodoła
Twoje Imie: Kasia
Dołączyła: 22 Lut 2012
Posty: 1488
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-28, 13:07   

Mapa ?azienek

_________________
nutka
 
     
nutka 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: płonaca stodoła
Twoje Imie: Kasia
Dołączyła: 22 Lut 2012
Posty: 1488
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-28, 13:16   

Pa?ac na wodzie_________________
nutka
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2012-09-28, 20:55   

?wietnie nutko, ja jak co? znajd? o ?azienkach te? wklej? :)

p.s.
By?am tak kilka razy, pi?kny park... Ale zakocha?am si? w Chopinie :P
 
     
AgnieszkaB 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Syrop na miłość
Twoje Imie: Agnieszka
Dołączyła: 23 Maj 2012
Posty: 532
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-28, 21:40   

Ka?dy, ka?dy kto by? w Warszawie musia? by? w ?azienkach, to przepi?kny ogród/park

A tu Chopin

 
     
AgnieszkaB 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Syrop na miłość
Twoje Imie: Agnieszka
Dołączyła: 23 Maj 2012
Posty: 532
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-28, 21:46   

Jeszcze ciekawostka o tym pomniku. Nie wiem czy wszyscy wiedz?, ?e obecny pomnik jest kopi?, orygina? zosta? usuni?ty przez Niemców i nikt nie wie co si? z nim sta?o.
 
     
Warszawianka 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: wszystkie
Dołączyła: 10 Kwi 2010
Posty: 784
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-29, 13:26   

To ja te? troch? pogrzebi? i co? dam do tego tematu :)
_________________
Sandra
 
     
Warszawianka 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: wszystkie
Dołączyła: 10 Kwi 2010
Posty: 784
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-30, 11:15   

Historia ?azienek Królewskich w Warszawie

Historia ?azienek Królewskich w Warszawie si?ga oko?o VII wieku, czego dowodz? liczne znaleziska archeologiczne (fragmenty domostw, naczynia gliniane i tym podobne obiekty) odkryte w latach 60.–70. ubieg?ego stulecia.

By?y to relikty ?redniowiecznego Jazdowa (pó?niej nazywanego Ujazdowem), obszaru obejmuj?cego znacznie wi?kszy teren ni? dzisiejsze Muzeum ?azienki Królewskie w Warszawie i maj?cego znaczenie strategiczne. Jego centrum stanowi? gród obronny, usytuowany na tarasie skarpy wi?lanej i poprzez swoje po?o?enie strzeg?cy przeprawy przez p?yn?c? nieopodal Wis??. Gród, o konstrukcji ziemno-palisadowej, by? siedzib? ksi???t mazowieckich. Pierwszy przekaz ?ród?owy, od którego rozpoczyna si? historia nie tylko pó?niejszych ?azienek, ale tak?e miasta Warszawy, pochodzi z 1262 roku. Wtedy to gród zdobyty zosta? przez nacieraj?ce hordy Litwinów i Rusinów, którzy, pokonawszy Wis?? na tratwach, zaatakowali go i po ci??kich walkach zdobyli. Na pami?tk? tego wydarzenia w miejscu prawdopodobnego przebiegu walk (skarpa za Star? Pomara?czarni?) ustawiono na pocz?tku XXI stulecia obelisk.

Gród w dalszej swej historii przechodzi? ró?ne koleje losu (kilkakrotnie by? burzony w czasie walk). Pe?ni? rol? siedziby ksi???t mazowieckich do momentu, gdy now?, bezpieczniejsz? ksi???c? siedzib? usytuowano w miejscu dzisiejszego Zamku Królewskiego w Warszawie (ok. 1281 roku). W 1516 roku kroniki odnotowa?y pobyt we dworze jazdowskim ksi??nej Anny z Radziwi??ów, wdowy po Konradzie III. Kolejna wa?na data dla Jazdowa to rok 1529, kiedy to po wyga?ni?ciu linii rodu ksi???t mazowieckich Mazowsze w??czone zosta?o do Korony. Od tego czasu po?o?ony na peryferiach Warszawy Ujazdów cz?sto odwiedzali królowie zmierzaj?cy do Warszawy, odpoczywaj?c tam przed oficjalnym wjazdem do miasta. W 1548 roku, po ?mierci Zygmunta Starego, Ujazdów przej??a królowa Bona, urz?dzaj?c sw? sta?? rezydencj? prawdopodobnie w miejscu obecnego Belwederu. Co wa?ne, w tym czasie do Ujazdowa przy??czono zalesione tereny po?o?one pod skarp? wi?lan?, czyli tak zwany Zwierzyniec – obszar, na którym swobodnie ?y?y dzikie zwierz?ta, otoczony drewnianym ogrodzeniem. Opisuje go Adam Jarz?bski w swym poemacie Go?ciniec albo krótkie opisanie Warszawy z 1643 roku. Obecnie, cz??? Zwierzy?ca obejmuje park ?azienkowski.

W 1624 roku król Zygmunt III Waza rozpocz?? budow? Zamku Ujazdowskiego – pierwszej nowo?ytnej rezydencji Ujazdowa. Zamek, malowniczo po?o?ony na skarpie wi?lanej, zaprojektowany przez w?oskich architektów Zamek otrzyma? wysmakowany wystrój wn?trz wed?ug projektów m.in. w?oskich artystów pracuj?cych dla króla. Informacje o Zamku czerpiemy ze wspomnianego wy?ej poematu Adama Jarz?bskiego. Zamek Ujazdowski (po II wojnie ?wiatowej zrekonstruowany od podstaw) ucierpia? wielce ju? w czasach Wazów, z?upiony przez Szwedów w czasie wojny polsko-szwedzkiej w 1655 roku.

W 1674 roku Zamek wraz ze Zwierzy?cem sta? si? w?asno?ci? Stanis?awa Herakliusza Lubomirskiego (1642–1702) – marsza?ka wielkiego koronnego. To data prze?omowa dla ?azienek, gdy? to w?a?nie Stanis?aw Herakliusz Lubomirski, jeden z najwi?kszych pisarzy, filozofów tamtych czasów, wszechstronnie wykszta?cony erudyta, a zarazem wy?mienity strateg jest autorem powstania zespo?u parkowo-pa?acowego, czyli ?azienek.

Lubomirski zapragn?? stworzy? w rozleg?ym Zwierzy?cu samotni?, w której, zgodnie z ówczesn? mod? panuj?c? w?ród arystokracji, móg?by cieszy? si? spokojem z dala od codziennych zaj??. Tylman z Gameren, architekt pracuj?cy dla marsza?ka, zaprojektowa? i wzniós? pawilon zwany Ermita?em. Dzi? budynek ten stoi poza parkiem ?azienkowskim, w pobli?u pomnika Jana III Sobieskiego. Drugi pawilon dla marsza?ka Tylman wystawi? na po?udnie od Ermita?u. Zwano go ?a?ni? lub Hippokrene (nazwa ?ród?a w mitologii greckiej). Stan?? na wyspie otoczonej wodami kana?ów. Od jego nazwy ?azienkami zacz?to okre?la? ca?y zespó? parkowo-architektoniczny. ?a?nia Lubomirskiego by?a budynkiem niezwyk?ym, przeznaczonym do mi?ej kontemplacji chwili, do czego zach?ca zachowana do dzi? inskrypcja nad portalem wej?ciowym. Wystrój wn?trza, w postaci licznych dzie? rze?biarskich i malarskich, wyra?a? skomplikowane tre?ci, nierzadko o podtekstach erotycznych, ale czytelne tylko dla wtajemniczonych, wed?ug programu u?o?onego przez samego marsza?ka.

W roku 1720 Ujazdów wraz z ?azienkami przej?? w dzier?aw?, z r?k syna marsza?ka Lubomirskiego, król August II Sas. Powsta?o wówczas wiele projektów przebudowy Zamku Ujazdowskiego i jego otoczenia, w tym terenu Zwierzy?ca z budynkiem ?a?ni. My?l? przewodni? tych planów mia?o by?, w zamy?le architektów królewskich, stworzenie zespo?u parkowo-zamkowego, ujmuj?cego te? ?a?ni? z centraln? architektur? Zamku Ujazdowskiego.

Niewiele z tych planów zrealizowano. Najwi?ksza inwestycja pochodz?ca z tamtych czasów to kana? królewski zwany piaseczy?skim, po?o?ony na osi Zamku w kierunku Wis?y.

Now? epok? w dziejach ?azienek rozpocz?? Stanis?aw August Poniatowski. W 1764 roku wykupi? on od spadkobierców marsza?ka Lubomirskiego Ujazdów wraz z Zamkiem i ?a?ni?. ?ladem swych poprzedników na tronie: Jana III Sobieskiego i Sasów postanowi? urz?dzi? sw? letni? rezydencj? poza miastem. Ujazdów z Zamkiem na skarpie i rozleg?y teren Zwierzy?ca z ?a?ni? by?y idealnym wyborem. Pocz?tkowo energicznie rozpocz?to przebudow? Zamku, która jednak okaza?a si? zbyt kosztowna i nieprzynosz?ca spodziewanych efektów. Fakt ten prawdopodobnie sk?oni? króla do zmiany planów. Z 1772 roku pochodzi Ksi?ga wydatków na roboty w ?azienkach, z której dowiadujemy si? o intensywnych pracach prowadzonych pod kierunkiem architekta Dominika Merliniego w dawnej ?a?ni Lubomirskiego, któr? król postanowi? przystosowa? do pe?nienia funkcji letniej rezydencji. Taki by? pocz?tek dzisiejszego Pa?acu na Wyspie.

Projekty architektoniczne przebudowy ?a?ni na podmiejski pa?acyk, o wykwintnej architekturze i starannie przemy?lanym wystroju wn?trz, trwa?y a? do 1795 roku, czyli do abdykacji króla. Król aktywnie nadzorowa? prace, a z zachowanych planów wida?, jak cz?sto zmienia? koncepcj? projektu, poszukuj?c doskona?ego rozwi?zania. Do prac tych zatrudni? najlepszych artystów. Oprócz wymienionego ju? Dominika Merliniego (bratanka Jakuba Fontany) by? to architekt Jan Christian Kamsetzer, malarze: Marcello Bacciarelli, Jan Bogumi? Plersch, rze?biarze: André Le Brun, Giacomo Monaldi, Franciszek Pinck i inni. Wystrój rze?biarsko-malarski, jaki stworzyli w Pa?acu, wyra?a? tre?ci podyktowane przez króla, odnosz?ce si? do jego wizji szcz??liwego rozwoju Rzeczypospolitej. Obok Pa?acu – g?ównej siedziby króla w ?azienkach – na obszarze dawnego Zwierzy?ca powstawa?y równocze?nie inne obiekty, na przyk?ad Bia?y Domek (w 1774 roku), pierwszy budynek od podstaw wzniesiony w ?azienkach przez Dominika Merliniego. Szcz??liwie pawilon ów unikn?? zniszcze? wojennych i do dzi? zachowa? oryginalny uk?ad wn?trz.

Zamieszkiwa?y go panie z bliskiego kr?gu króla: siostra Izabela Branicka – bratowa króla, Teresa Hurula z Kinskych – matka ksi?cia Józefa Poniatowskiego, faworyta królewska El?bieta Grabowska, a w latach 1801–1805 rezydowa? tu brat ?ci?tego Ludwika XVI, pó?niejszy Ludwik XVIII.

W tym samym czasie, co Bia?y Domek, nieopodal Pa?acu na Wyspie powstaje okaza?y Pa?ac My?lewicki (nazwa pochodzi od pobliskiej wsi My?lewice). Tak?e ten zabytek przetrwa? do naszych czasów w swej oryginalnej formie, nadanej mu przez królewskiego architekta, Dominika Merliniego. Wyró?nia si? on eleganckim, ?wier? kolistym zarysem bocznych skrzyde? oraz kszta?tem dachu nawi?zuj?cym swym rysunkiem do dachu pagody chi?skiej. Stanis?aw August przekaza? Pa?ac swemu bratankowi, ksi?ciu Józefowi Poniatowskiemu.

Czwarty z najwa?niejszych obiektów wzniesionych przez króla w ?azienkach to Stara Pomara?czarnia (dawniej zwana Wielk? Oran?eri?), tak?e dzie?o Dominika Merliniego. Stara Pomara?czarnia mie?ci w swych murach zabytek szczególnej klasy – Teatr Stanis?awowski (szcz??liwie uchowany od zniszcze? wojennych) udost?pniany przez króla publiczno?ci warszawskiej.

W Oran?erii król umie?ci? swój zbiór odlewów gipsowych rze?b antycznych, które s?u?y? mia?y m?odzie?y kszta?c?cej si? w zawodach artystycznych, oraz innych wspó?czesnych mu dzie?. Tak rodzi?a si? gliptoteka stanis?awowska, porównywalna do zbiorów rze?by znajduj?cych si? na innych dworach Europy.

Wraz z trzecim rozbiorem Polski, upadkiem Rzeczypospolitej, abdykacj? Stanis?awa Augusta i wyjazdem króla do Grodna, a nast?pnie do Petersburga rozpocz??a si? tak?e powolna dewastacja ?azienek. Nieodwracalnie nast?powa? proces wyprzeda?y i rozkradania cennych zbiorów sztuki. Po ?mierci króla, 12 lutego 1798 roku, ?azienki przesz?y na w?asno?? ks. Józefa Poniatowskiego, a po 1814 roku, na mocy zapisu testamentowego, wesz?y w posiadanie Marii Teresy Tyszkiewiczowej, siostry ksi?cia. W 1817 roku Tyszkiewiczowa odsprzeda?a ?azienki carowi Rosji Aleksandrowi I – wówczas monarsze Królestwa Polskiego. Co prawda Aleksander I ostatecznie nie zamieszka? w ?azienkach, ale jego brat, wielki ksi??? Konstanty, uczyni? z pobliskiego Belwederu sw? sta?? rezydencj?. W praktyce Belweder i ?azienki znalaz?y si? w tamtych latach pod zarz?dem ksi?cia Konstantego. Carowie nie zaniechali architektonicznych inwestycji w „swoich” ?azienkach. Zatrudniali znanych polskich architektów, takich jak Jakub Kubicki, któremu zlecono przebudow? (1819–1824) w stylu klasycystycznym Belwederu i który w parku z ich polecenia postawi? ?wi?tyni? Sybilli oraz ?wi?tyni? Egipsk?. Na folwarku ?azienkowskim Kubicki zaprojektowa? Koszary Kantonistów i stajnie. W 1846 roku architekt Andrzej Go?o?ski dobudowa? przy Pa?acu na Wyspie, do jego zachodniego skrzyd?a, cerkiew – rozebran? dopiero w po?owie XX wieku. Do wa?niejszych ?azienkowskich realizacji architektonicznych w XIX wieku zaliczy? te? nale?y budow? dwóch pomara?czarni (architekci Józef Or?owski, Adam Adolf Loeve ), z których jedna zachowa?a si? do dzi? – to Nowa Oran?eria.

I wojna ?wiatowa ogo?oci?a Pa?ac na Wyspie z pozosta?ych zbiorów – wywieziono je do carskiej Rosji. Powróci?y one, ale tylko w cz??ci, na mocy traktatu ryskiego (1921). W okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego ?azienki wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Pa?acem pod Blach?, Belwederem, Wawelem i pa?acykiem w Spale uznane zosta?y za gmachy reprezentacyjne i znalaz?y si? pod wspólnym zarz?dem powo?anego uchwa?? Rady Ministrów z 19 lutego 1919 roku Pa?stwowego Zarz?du Gmachów Reprezentacyjnych Rzeczypospolitej z Kazimierzem Skórewiczem, kuratorem Zamku Warszawskiego, na czele. Dla ?azienek najg?o?niejszym wydarzeniem tamtych lat by?o wystawienie (14 listopada 1926 roku) Pomnika Chopina autorstwa Wac?awa Szymanowskiego, który usytuowany zosta? w górnej cz??ci parku, wzd?u? Alei Ujazdowskich.

Obiekty ?azienek wykorzystywane by?y przez pa?stwowych dostojników w celach reprezentacyjnych. Król Rumunii Karol zamieszka? w Pa?acu na Wyspie w czasie swej wizyty w Warszawie w 1937 roku, w Pa?acu My?lewickim mia? sw? siedzib? genera? Boles?aw Wieniawa-D?ugoszowski, a tak?e wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski – tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej. Okupacja hitlerowska podczas II wojny ?wiatowej doprowadzi?a ?azienki do prawie ca?kowitego zniszczenia. Uratowano wprawdzie cz??? zbiorów, przenosz?c je potajemnie do gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, lecz najcenniejszy obiekt – Pa?ac na Wyspie – zosta? po upadku powstania warszawskiego z premedytacj? spalony. Dewastacji uleg? te? park wielokrotnie bombardowany i ostrzeliwany, kompletnie zniszczono Pomnik Chopina (odrestaurowano go dopiero w 1958 roku).

Lata powojenne to czas intensywnej odbudowy ?azienek, pieczo?owitej rekonstrukcji zarówno Pa?acu na Wyspie (oraz innych obiektów architektonicznych), jak równie? parku. Szczególnie Pa?ac wymaga? ingerencji konserwatorskich. W Biurze Odbudowy Stolicy, powo?anym w styczniu 1945 roku, wyodr?bniono jednostk? – Pracowni? Stanis?awowsk? – do zada? której nale?a?a realizacja odbudowy ?azienek. Siedzib? Pracowni by? Bia?y Domek. Do roku 1955 prace powierzono Pa?stwowemu Przedsi?biorstwu Robót Budowlanych i Konserwacji Architektury Monumentalnej, a pó?niej, do roku 1965, Pracowniom Konserwacji Zabytków. Przez ca?y ten okres projektantem odbudowy Pa?acu pozostawa? in?. Jan D?browski – konserwator m.st. Warszawy. 16 maja 1960 roku pierwsze sale odrestaurowanego Pa?acu zosta?y oddane do u?ytku publicznego.

A? do 1977 roku ?azienki mia?y kilku gospodarzy naraz, co nie wp?ywa?o korzystnie na przebieg prac rekonstrukcyjnych ani na kierowanie tym zabytkowym zespo?em. Od 1 stycznia 1958 roku park oddano w administracj? zarz?dowi Pa?acu Kultury i Nauki, ale obiekty architektoniczne (Pa?ac na Wyspie, Bia?y Domek, Pa?ac My?lewicki, obie Pomara?czarnie i pomniejsze pawilony) mia? w swej gestii Urz?d Rady Ministrów. Wiosn? 1973 roku zarz?d Pa?acu Kultury i Nauki straci? opiek? nad parkiem na rzecz Miejskiego Przedsi?biorstwa Robót Ogrodniczych. W 1977 roku zdecydowano si? podporz?dkowa? ?azienki Muzeum Narodowemu w Warszawie (Pa?ac My?lewicki ci?gle pozostawa?, a? do 1983 roku, w gestii Urz?du Rady Ministrów). Muzeum Narodowe powo?a?o now? jednostk? sobie podleg?? – Zarz?d Ochrony i Konserwacji Zespo?ów Pa?acowo-Ogrodowych – do sprawowania bezpo?redniej kontroli nad ?azienkami. W roku 1986 dosz?o do secesji Zarz?du od MNW i ?azienki w wyniku tego kroku podlega? zacz??y bezpo?rednio dyrekcji Muzeum jako jego oddzia?.

1 kwietnia 1995 roku na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki Kazimierza Dejmka ?azienki sta?y si? suwerennym bytem jako Muzeum ?azienki Królewskie. Zespó? Pa?acowo-Ogrodowy, podlegaj?ce jako jedno z muzeów rejestrowych bezpo?rednio Ministrowi. W 2011 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zatwierdzi? zmian? nazwy ?azienek na Muzeum ?azienki Królewskie w Warszawie.dr Andrzej Stoga
_________________
Sandra
 
     
Warszawianka 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: wszystkie
Dołączyła: 10 Kwi 2010
Posty: 784
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-30, 11:19   

Pa?ac na wodzie zim?

_________________
Sandra
 
     
Warszawianka 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: wszystkie
Dołączyła: 10 Kwi 2010
Posty: 784
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-09-30, 11:22   

_________________
Sandra
 
     
Warszawianka 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: wszystkie
Dołączyła: 10 Kwi 2010
Posty: 784
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-11-02, 14:31   

Teatr na wyspie_________________
Sandra
 
     
Agadu 
Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Płonąca stodoła
Twoje Imie: Agnieszka
Dołączyła: 01 Kwi 2010
Posty: 80
Skąd: Mazowsze
Wysłany: 2012-12-02, 01:53   

Widz?, ?e Wroc?aw obj?? w posiadanie forum, dbaj? o swoje miasto i reklamuj?, a gdzie inne miasta takie pi?kne jak chocia?by Warszawa, Kraków, Pozna?... czy nie ma na forum dziewczyn które pochwali?yby si? swoimi miastami, ogrodami zoo itp?? :-P
 
     
Marzena10 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalm braci aniołów
Twoje Imie: Marzena
Dołączyła: 07 Maj 2011
Posty: 598
Skąd: Radom/Warszawa
Wysłany: 2013-01-28, 23:39    
     
Marzena10 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalm braci aniołów
Twoje Imie: Marzena
Dołączyła: 07 Maj 2011
Posty: 598
Skąd: Radom/Warszawa
Wysłany: 2013-01-28, 23:41   

 
     
AdaM 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Wszystkie
Dołączyła: 01 Kwi 2010
Posty: 585
Skąd: Polska
Wysłany: 2013-02-03, 16:53   


 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 9