FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Moje miasto. Zabytki w moim mieście i co można zwiedzić
Autor Wiadomość
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-11, 09:34   Moje miasto. Zabytki w moim mie?cie i co mo?na zwiedzi?

Zabytki w moim mie?cie i co mo?na zwiedzi?- kto ma ochot? opisa?, mi?o widziane. Mozna jednak tylko wymieni?.
 
     
Ania 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Miłość to wierność wyborowi
Wiek: 31
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 941
Skąd: Lubrza
Wysłany: 2010-06-11, 12:01   

P?tla Boryszy?ska

P?tla Boryszy?ska to najwi?kszy zespó? chodników i komór w systemie podziemi Mi?dzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Powsta?o tu oko?o 100 budowli obronnych oraz ponad 30 km podziemnych komór i korytarzy komunikacyjnych.Lubrza?ski Szlak Fortyfikacji
Lubrza?ski szlak Fortyfikacji to unikatowy na skal? europejsk? pochodz?cy z okresu II wojny ?wiatowej zespó? umocnie?. Tworz? go rowy przeciwczo?gowe, ??uzy, forty i bunkry. W okolicach Boryszyna znajduje si? jedno z ogólnodost?pnych wej?? do podziemi LSF. Znajduj?cy si? na terenie gminy szlak pieszy, rowerowy, samochodowy oraz wodny umo?liwia zapoznanie si? z obiektami architektury militarnej (most rolkowy w Nowej Wiosce, zapory wodne, kopu?y naziemne, schrony itp.). Obecnie w podziemiach znajduje si? rezerwat nietoperzy tworz?c najwi?ksze skupisko tych zwierz?t w Europie.

_________________
Miłość to wierność wyborowi
 
     
Justyna 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: ...
Twoje Imie: Justyna
Wiek: 27
Dołączyła: 20 Lut 2010
Posty: 1560
Skąd: Dz-ów/Wa-wa
Wysłany: 2012-02-13, 22:51   

Kilka dj?? mojego miasta


Wie?a ci?nie?


Ta sama wie?a i mury obronneMury obronne


Mury i w tle panorama


Jedna z ulic prowadz?ca do Rynku


Ratusz


Rynek


Widok z kr?gielni

Osiedle, w tle góryWidok na góry
_________________
Lekcja I - uczciwość nie popłaca
Lekcja II - szacunek miej w cenzura
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2012-10-06, 20:39   

To jeszcze nie zabytki ale za sto lat na pewno b?d?, taka atrakcja Wroc??wia

W Krainie Miniatur znajduj? si? modele nast?puj?cych zabytków:
Ko?ció? Mariacki | Kraków
Ko?ció? Mariacki to jeden z najbardziej znanych zabytków w Polsce. Obecna budowla powsta?a w XIV/XV wieku, cz??ciowo na fundamentach zniszczonego ko?cio?a roma?skiego. W ko?ciele znajduj? si? dzie?a sztuki takie jak o?tarz g?ówny Wita Stwosza, polichromia Jana Matejki i witra?e Stanis?awa Wyspia?skiego. Ko?ció? Mariacki posiada dwie strzeliste wie?e – ni?sza mierzy 69 metrów, wy?sza (mariacka) ma 82 metry i codziennie grany jest z niej Hejna? Mariacki. Jak g?osi legenda, w 1240 r. stra?nik ostrzegaj?cy hejna?em przed zbli?aj?cymi si? Tatarami zosta? ugodzony strza?? w szyj? nie doko?czywszy utworu. Na pami?tk? bohaterskiej postawy stra?nika melodia Hejna?u Mariackiego urywa si? w po?owie taktu. Przy wej?ciu do ko?cio?a zamontowane s? kuny, w które dawniej zakuwano grzeszników i drobnych przest?pców, wystawiaj?c ich na publiczne drwiny.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej | Warszawa
W odrodzonej Polsce Sejm Rzeczypospolitej otrzyma? siedzib? w Warszawie przy ul. Wiejskiej. Na ten cel w 1918 r. zaadaptowano budynek Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien, czyli dawnej ?e?skiej szko?y ?redniej. 10.02.1919 r. odby?o si? w nim pierwsze posiedzenie Sejmu II Rzeczypospolitej, którego obrady rozpocz?? sam Józef Pi?sudski. W?a?nie tutaj par? dni pó?niej uchwalono tak zwan? Ma?? Konstytucj? i przyznano Józefowi Pi?sudskiemu tytu? Naczelnika Pa?stwa. Najwa?niejsze i najwi?ksze pomieszczenia w sejmie to Sala Posiedze? i Sala Kolumnowa.Dworzec G?ówny | Wroc?aw
Dworzec Wroc?aw G?ówny jest jednym z najwi?kszych dworców kolejowych w Polsce oraz jednym z nielicznych, który ma ok. 180-metrow? hal? peronow?. Imponuj?ca, neogotycka budowla zosta?a wzniesiona wed?ug projektu Wilhelma Grapowa w 1857 r. w stylu angielskiego neogotyku epoki Tudorów. 22 maja 1842 otwarto pierwsz? lini? kolejow? na obecnym terenie Polski i w?a?nie z Wroc?awia pierwszym oddanym odcinkiem uroczy?cie odjecha? poci?g. Dworzec przeszed? generalny remont przed Euro 2012.
Latarnia morska | Ko?obrzeg
Historia latarni morskiej w Ko?obrzegu si?ga XVII wieku. Latarnia by?a wielokrotnie przebudowywana, a w 1945 r. zosta?a wysadzona przez niemieckich saperów podczas walk o Ko?obrzeg. Odbudowana latarnia morska ma 26 metrów wysoko?ci, a jej zasi?g to 29,6 km. ?wiat?o latarni emitowane jest przez dwadzie?cia 200-watowych ?arówek, które wspólnie wykonuj? dwa obroty na minut?. Do dzi? latarnia w Ko?obrzegu pe?ni funkcj? nawigacyjn?. Oprócz tego stanowi punkt widokowy, pomnik ku czci poleg?ych o wyzwolenie miasta, w jednej z sal mie?ci si? tawerna, a w podziemiach znajduje si? muzeum minera?ów.
Pa?ac Marianny Ora?skiej | Kamieniec Z?bkowicki, woj. dolno?l?skie
Neogotycki pa?ac z Kamie?ca pochodzi z XIX w. Fundatork? pa?acu by?a Marianna Ora?ska, ?ona króla Prus Albrechta von Hohenzollerna. Pa?ac jest ostatnim i najokazalszym dzie?em Karola Schinkla – posiada cztery kondygnacje, imponuj?cy kompleks parkowo-ogrodowy, nowoczesn? pompowni? wody, w?asn? gazowni?, a nawet wind?. Stylizowany na zamek obiekt jak na swoje czasy by? bardzo ?mia?y architektonicznie. Inwestycja kosztowa?a równowarto?? trzech ton z?ota.
Pa?ac króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III | Mys?akowice, woj. dolno?l?skie
Pa?ac z Mys?akowic pochodzi z I po?. XVIII w. Znany jest przede wszystkim z malowniczego umiejscowienia u podnó?y Karkonoszy oraz neogotyckiej architektury. W XIX w. pa?ac nale?a? do pruskiej dynastii Hohenzollernów, a jego ostatnim w?a?cicielem by? Fryderyk Wilhelm IV. On te? zleci? ca?kowit? przebudow? pa?acu w stylu neogotyckim wraz z dobudow? 30-metrowej wie?y. W pa?acu mie?ci si? sala balowa wybudowana na kszta?t parostatku. Od 1953 r. mie?ci si? tu szko?a podstawowa, a obok pa?acu znajduje si? zabytkowy park o powierzchni ponad 13 hektarów.Brama Paczkowska | Zi?bice, woj. dolno?l?skie
W XV w. Zi?bice w ca?o?ci otoczone by?y murami obronnymi wraz z pi?cioma bramami strzeg?cymi wjazdu do miasta. Do dzi? z umocnie? fortyfikacyjnych zachowa?y si? jedynie fragmenty murów oraz jedna z pi?ciu bram – brama Paczkowska. Jej nazwa wywodzi si? od kierunku na miasto Paczków, w którym zosta?a wybudowana. Na szczycie bramy znajduje si? figura lwa, który wed?ug legendy ocali? miasto przed najazdem Tatarów. Z miastem zwi?zana jest XX-wieczna historia kryminalna kanibala Karla Denke, który przerabia? swoje ofiary na peklowane mi?so, sprzedawane potem w Hali Targowej we Wroc?awiu.
Krzywa Wie?a | Z?bkowice ?l?skie, woj. dolno?l?skie
Niewiele osób wie, ?e na Dolnym ?l?sku mamy w?asn? krzyw? wie??. 70 km od Wroc?awia, w Z?bkowicach ?l?skich, znajduje si? odchylona od pionu o ponad 2 metry budowla. Najprawdopodobniej przyczyn? odchylenia by?y wstrz?sy tektoniczne, ale legenda g?osi, ?e wie?a mog?a od pocz?tku zosta? wybudowana krzywo. ?redniowieczna budowla ma 34 metry wysoko?ci, a jej mury s? grube na ponad 4 metry. Jedna z wersji mówi, ?e wie?a w Z?bkowicach jest pozosta?o?ci? dawnego zamku, pochodz?cego jeszcze sprzed lokacji miasta. Dzi? wie?a stanowi punkt widokowy, a jej pochylenie pog??bia si?. Z samym miastem zwi?zana jest afera grabarzy z Frankenstein (dawna nazwa Z?bkowic) z 1606 r., która prawdopodobnie by?a inspiracj? pisarki M. Shelley do stworzenia opowie?ci o doktorze Frankensteinie.
Sobór ?w. Trójcy | Hajnówka, woj. podlaskie
Pocz?tek budowy soboru w Hajnówce przypada na 1973 r. To druga pod wzgl?dem wielko?ci cerkiew w Polsce – posiada 7 o?tarzy i mo?e pomie?ci? 5 tysi?cy wiernych. Budowla zaprojektowana zosta?a specjalnie z my?l? o koncertach muzycznych, st?d jej oryginalny kszta?t – sklepienia i kopu?y maj? za zadanie wywa?a? g?os i eliminowa? pog?os. Wewn?trz Soboru ?w. Trójcy znajduj? si? polichromie wykonane przez greckiego artyst? Dymitriosa Andonopulosa. Cerkiew znana jest z organizacji Mi?dzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, na który co roku przyje?d?aj? chóry z ca?ego ?wiata m.in USA, Indii, Korei czy Kenii.

Dom Tyrolski | Mys?akowice, woj. dolno?l?skie

Dom Tyrolski z Mys?akowic, w Kotlinie Jeleniogórskiej, pochodzi z XIX w. Jest to jeden z oko?o 50 domów wybudowanych w okolicy przez tyrolskich osadników, prze?ladowanych w Austrii za protestantyzm i przesiedlonych do Mys?akowic. Wzorcowe gospodarstwo tyrolskie sk?ada?o si? z jednego jedno- lub dwupi?trowego budynku na planie prostok?ta, mieszcz?cego jednocze?nie cz??? mieszkaln?, stajni? i stodo??. Centralne miejsce w cz??ci mieszkalnej zajmowa? murowany piec. Domy tyrolskie wyró?niaj? drewniane, bogato zdobione – najcz??ciej motywami ro?linnymi – balkony.Podziemne miasto Osówka | G?uszyca, woj. dolno?l?skie

Podziemne miasto Osówka to ostatni projekt III Rzeszy, do dzi? pozostaj?cy jedn? z jej najwi?kszych tajemnic. Budow? podziemnego kompleksu “Riese” (Olbrzym) rozpocz?to w 1943 r., ale nigdy nie uda?o si? go uko?czy?. Podziemny system betonowych korytarzy i hal ci?gnie si? na 2 km, cz??? naziemna jest równie? imponuj?cych rozmiarów. Na zboczach góry Osówki widoczne s? pozosta?o?ci po kolejce w?skotorowej oraz fundamenty si?owni oraz baraków wi?ziennych. Sztolnie pod Osówk? to drugie pod wzgl?dem wielko?ci podziemne przedsi?wzi?cie o niewiadomym zastosowaniu ulokowane w Górach Sowich. Cel budowy kompleksu do dzi? nie jest znany, jedni twierdz?, ?e mia?a to by? tajna kwatera Adolfa Hitlera, inni, ?e hale mia?y s?u?y? na podziemne fabryki produkuj?ce tajn? bro?. Na budowie pracowali wi??niowie z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
 
     
kobieta 
Super Fan
miłość to stan łaskiUlubiona piosenka Grzesia: Opętany przez marzenie
Twoje Imie: Urszula
Wiek: 64
Dołączyła: 04 Cze 2010
Posty: 3173
Skąd: Łask
Wysłany: 2012-10-07, 09:17   

Moje miasto to w?a?ciwie miasteczko.Jest stare powsta?o w 1161r prawa miejskie 1318,jestem jednym z oko?o 60 000 mieszka?ców-zabytki te? mamy
w jednym z takich domów na pieterku na ulicy D?browskiego przysz?am na ?wiat,niestety budynek si? nie zachowa?,ale pami?tam ,?e by? identyczny jak pozosta?e drewniaki.Babcia mnie tam cz?sto prowadza?a i pokazywa?a,bo jak mia?am pó? roku rodzice przeprowadzili si? do jednego z pierwszych wybudowanych w Zgierzu bloków.
http://boguslav.blog.onet...2,ID350480893,n

jeszcze zabytkowy(oprócz ko?cio?ów) jest zak?ad k?pielowy
?a?nia Miejska

Miejski Zak?ad K?pielowy - ul. ??czycka 24

Budynek zabytkowy ?a?ni Miejskiej zaprojektowany w 1926 przez W. Horodeckiego i F. Michalskiego; oddany do u?ytku 5 lutego 1929 r. Posiada? p?ywalnie kryt? (drug? w Polsce) o rozmiarach 10x17m, która do dzisiaj jest czynna. Znajdowa?o si? tu równie? 16 wanien, ?a?nia parowa - rosyjska, ?a?nia sucha - rzymska, gabinety do masa?u, 11 kabin natryskowych, sala natryskowa dla dzieci szkolnych, urz?dzenia do k?pieli s?onecznych oraz pralnia mechaniczna. Na podstawie Wikipedii.


i wiele,wiele innych,ale brak zdj??.
 
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2012-10-13, 12:08   

Panorama Rac?awicka – muzeum sztuki we Wroc?awiu, oddzia? Muzeum Narodowego we Wroc?awiu, za?o?one w 1893 we Lwowie[1], od 1980 we Wroc?awiu; eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Rac?awicami namalowany w latach 1893–1894 pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia bitw? pod Rac?awicami (1794), jeden z epizodów insurekcji ko?ciuszkowskiej, zwyci?stwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza Ko?ciuszki nad wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa. Obok Panoramy siedmiogrodzkiej, "Golgoty" oraz "M?cze?stwa Chrze?cijan w Cyrku Nerona" jest to jedna z czterech XIX wiecznych panoram namalowanych pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:28   

Konkatedra ?w. Jadwigi w Zielonej Górze

Konkatedra ?w. Jadwigi w Zielonej Górze - ko?ció? ufundowany w II po?. XIII w. przez ksi?cia Konrada I g?ogowskiego po?wi?cony ?w. Jadwidze (sk?din?d babce fundatora), uko?czony w 1294 przez Henryka G?ogowczyka, syna Konrada; sam fundator zosta? pochowany w obr?bie ?wi?tyni. Ko?ció? ten jest najstarszym zachowanym zabytkiem w mie?cie.

Po po?arze, który strawi? ko?ció? w 1419, powsta?a ceglana konstrukcja widocznej do dzi? halowej bry?y ko?cio?a. Zachowane do dzi? elementy gotyckie widoczne s? w elewacji, w przyporach, w po?udniowym portalu i niektórych oknach z ich ostro?ukowym kszta?tem, a tak?e wewn?trz, gdzie widoczne s? gotyckie arkady mi?dzynawowe, ?uk t?czowy i portale.

Ko?ció? p?on?? jeszcze kilkakrotnie, m.in. w wielkim po?arze miasta w 1582 (sp?on?? wówczas tak?e ko?ció? ?w. Jana), a tak?e w 1627 i 1651. Po tym ostatnim, bardzo dotkliwym, ko?ció? odbudowywano ?wier? wieku. W tym czasie m.in. mniejsze, pó?koliste okna ko?cio?a zast?pi?y dotychczasowe gotyckie. W 1776 roku zawali?a si? p?kaj?ca od dawna wie?a ko?cio?a. Wraz z ni? run??y fragmenty ?cian prezbiterium oraz nawy pó?nocnej, a tak?e prz?s?a sklepie?. Po tej katastrofie dach budowli zyska? widoczny dzi? kszta?t – niski i rozcz?onkowany – zak?ócaj?cy proporcje budowli. Klasycystyczna, czterokondygnacyjna, zwie?czona tarasem i kopu?? wie?a z 1832 roku dope?nia wspó?czesnego obrazu ko?cio?a.

Ksi???ta g?ogowsko-?aga?scy patronowali g?ównemu ko?cio?owi parafialnemu Zielonej Góry a? do roku 1427, kiedy ksi??? Henryk IX przekaza? far? ?aga?skiemu konwentowi augustia?skiemu. Kiedy ostatni z augustia?skich proboszczów Zielonej Góry, Pawe? Lenberg, przeszed? na luteranizm, ko?ció? przej?li w 1544 protestanci. Zmienne losy wojny trzydziestoletniej w I po?. XVII w. skutkowa?y w Zielonej Górze zmiennymi losami tak ko?cio?a ?w. Jadwigi, jak i sporami wokó? prawa korzystania z cmentarza przy ewangelickim ko?ciele ?w. Trójcy. Trzy lata po zawarciu pokoju westfalskiego, w 1651, ostatni pastor ewangelicki opu?ci? Zielon? Gór? i oba ko?cio?y przesz?y w posiadanie katolików.

W wyposa?eniu ko?cio?a ?w. Jadwigi zachowa? si? barokowy chór z malowanymi przedstawieniami ?wi?tych z XVII w. i renesansowa kuta krata przy wej?ciu do Kaplicy Oliwnej.

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:33   

Kapliczka na Winnicy w Zielonej Górze
Kaplica pw. Narodzenia Naj?wi?tszej Marii Panny – tzw. Kaplica na Winnicy przy ul. Aliny 17, wzniesiona w Zielonej Górze po 1314 roku jako wotum za opiek? nad mieszka?cami Zielonej Góry, którzy prze?yli epidemi? d?umy. Jej ofiar? pad?o siedemset osób, a ci, którym uda?o si? opu?ci? miasto (ok. 100 osób), schronili si? na wzgórzach po po?udniowej stronie miasta, gdzie w?ród winnic przeczekali zaraz?. W dowód wdzi?czno?ci za ocalenie wkrótce potem z pozbieranych kamieni polnych wystawiono na tym wzgórzu kaplic? Maryjn?.

Pierwsza kaplica by?a wzniesiona z drewna na kamiennych fundamentach, w XV wieku zast?piono j? budowl? murowan? z kamienia. W latach 70. XIX wieku obiekt by? w?asno?ci? zielonogórskiego winiarza, który po przebudowaniu kaplicy prowadzi? w niej wyszynk wina.

Funkcj? sakraln? przywrócono w 1947 roku. Po wojnie kaplic? remontowano w 1947 i 1951 roku. Kiedy? po?o?ona na wzgórzu w?ród winnic, dzi? kaplica ukryta jest w?ród zabudowy mieszkalnej w cieniu wspó?czesnego ko?cio?a pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Ze szczytu wzgórza w pobli?u kaplicy mo?na podziwia? widoki na zalesione stoki Wa?u Zielonogórskiego oraz pradolin? Czarnej Strugi i ?l?skiej Ochli.

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:35   

Ratusz w Zielonej Górze
Ratusz w Zielonej Górze – znajduje si? po?rodku Starego Rynku. Data budowy pierwszego ratusza nie jest znana. By?a to budowla drewniana, która sp?on??a podczas po?aru miasta. Obecny ratusz przyjmuje si? i? zosta? zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim. By? kilkakrotnie przebudowany mi?dzy innymi po po?arach miasta w XVI i XVII wieku. Wysmuk?? wie?? z XVI w. przebudowan? w XX wieku nakrywa barokowy he?m z trzema latarniami. W ratuszu znajduje si? restauracja.

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:37   

Ko?ció? Matki Boskiej Cz?stochowskiej w Zielonej Górze
Ko?ció? pw. Matki Boskiej Cz?stochowskiej w Zielonej Górze zosta? zbudowany w latach 1746-1748 na planie krzy?a[1].

Dawny zbór protestancki Ogród Chrystusowy. Wzniesiony w stylu barokowym jako budowla szachulcowa. Przed ka?d? Msz? ?wi?t? ods?aniany jest obraz Matki Boskiej Cz?stochowskiej, zupe?nie jak w sanktuarium na Jasnej Górze. Jeden z najstarszych ko?cio?ów Zielonej Góry.

W sierpniu 1745 roku przyst?piono do przygotowywania terenu pod budow?. We wrze?niu wytyczono obiekt i po?o?ono kamie? w?gielny. Do 20 pa?dziernika 1747 roku wznoszono mury. Uroczyste po?wi?cenie ?wi?tyni mia?o miejsce 15 grudnia 1748 roku. Ko?ció? pierwotnie nie mia? wie?y, lecz by?a ona ju? w momencie budowy przewidziana do pó?niejszej realizacji. Nast?pi?o to w 1828 roku. W 1929 roku na wie?y zamontowano wykonany w Berlinie zegar. Po II wojnie ?wiatowej zbór ewangelicki przej?li katolicy.

W?ród elementów wystroju i wyposa?enia na uwag? zas?uguj?:
o?tarz g?ówny z 1749 roku, utrzymany w stylu regencji
kamienna rokokowa chrzcielnica z 1755 roku
drewniane Cancelhum (przegroda pomi?dzy cz??ci? prezbiterialn? i nawow?) z 1747 roku
organy z 1906 roku
drewniany w stylu barokowym prospekt organowy z 1752 roku
drewniana utrzymana w stylu regencji ambona z po?owy XVIII wieku
liczne epitafia

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:38   

Ko?ció? Naj?wi?tszego Zbawiciela w Zielonej Górze
Ko?ció? pw. Naj?wi?tszego Zbawiciela – wzniesiony w Zielonej Górze z fundacji Georga Beuchelta i jego siostry Liddy.

Beuchelt na jego budow? przeznaczy? w testamencie 50 tys. marek. Pod budow? wybrano dzia?k? przy al. Niepodleg?o?ci nale??c? do Beucheltów. Ko?ció? zbudowano dla parafii ewangelicko–augsburskiej.

W 1914 roku rozpisano konkurs architektoniczny. Ostatecznie przygotowanie projektu zlecono Wilhelmowi Wagnerowi i Oskarowi Hossfeldowi. 19 maja po?o?ono kamie? w?gielny. W kwietniu 1916 roku ko?ció? by? ju? pokryty dachem. Uroczyste po?wi?cenie ?wi?tyni nast?pi?o 3 stycznia 1917 roku. Obiekt posiada? elektryczne ogrzewanie oraz zegar i organy o nap?dzie elektrycznym.

Ko?ció? wraz z jego wystrojem nawi?zuje do bazylik wczesnochrze?cija?skich. Ko?ció? wzniesiono z ceg?y na planie prostok?ta z przyleg?ymi od po?udniowego zachodu prezbiterium z zakrysti? i czworoboczn? ?elbetow? w rzucie wie?? od pó?nocnego wschodu. Na szczycie wie?y zamontowano cztery dzwony. W trójnawowym wn?trzu na kolumnach opieraj? si? empory. O?tarz wykonany jest z kamienia re?skiego, a chrzcielnica z bia?ego i czerwonego piaskowca.

?wi?tynia mo?e pomie?ci? 2000 wiernych, w tym 800 w ?awkach na parterze i 400 w emporach. Od wielu lat organizowane s? tu koncerty organowe, muzyki symfonicznej oraz chóralnej.

W 1946 ko?ció? zosta? przej?ty przez katolików, a w 1951 r. sta? si? ?wi?tyni? nowo erygowanej parafii Naj?wi?tszego Zbawiciela.

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:41   

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego znajduje si? w Zielonej Górze przy al. Niepodleg?o?ci 3/5, w pobli?u jej skrzy?owania z ul. Kupieck?.

Historia budynku

Budynek powsta? w 1931 roku. Projekt jest dzie?em berli?skiego architekta Oskara Kaufmanna, twórcy Volksbühne. By? obiektem wielofunkcyjnym, przystosowanym do wystawiania dzie? zarówno dramatycznych, muzycznych, baletowych, a tak?e oper i wy?wietlania filmów. Utrzymywa? si? dzi?ki dotacjom z bud?etu miasta oraz wp?ywom z dzia?alno?ci kinowej. Po przebudowie w czasach powojennych jego rol? zredukowano tylko do funkcji teatru.

Teatr

Do pocz?tku lat 40. w teatrze wystawiano tylko licz?ce si? przedstawienia dramatyczne i muzyczne, bazowano na teatrach z Berlina, G?ogowa, Zgorzelca i Wroc?awia. Po II wojnie ?wiatowej na krótko teatr otwarto w 1945 roku, po czym zosta? on zamkni?ty na sze?? lat. W roku 1951 zacz?? dzia?a? Miejski Teatr Zielonogórski, w którym wyst?powa?y przede wszystkim dwa zespo?y – "Teatr Kolejarza" i "Nowa Reduta". Uroczyste otwarcie nast?pi?o 24 listopada 1951 sztuk? "Zemsta" Aleksandra Fredry. 18 grudnia 1964 Pa?stwowy Teatr Ziemi Lubuskiej zacz?? funkcjonowa? jako Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego.

Opera

Przedstawienia operowe w Zielonej Górze organizowane by?y na zasadzie impresariatu; dzia?alno?? operow? rozpocz?to wystawieniem 1 kwietnia 1931 "Madame Butterfly". Wystawi? j? wroc?awski teatr operowy, tytu?ow? parti? ?piewa?a wroc?awianka Lydia Pfieffer-Clomb. Opery wystawia?y teatry operowe z Berlina, Wroc?awia, Drezna itp. Po wojnie wielofunkcyjn? sal? przebudowano do roli zwyk?ego teatru, m.in. mocno redukuj?c liczb? miejsc na widowni (z 725 do 385), oraz pozbywaj?c si? potrzebnego dla scen operowych kana?u orkiestrowego (orkiestronu).

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2012-10-27, 12:44   

Palmiarnia Zielonogórska

Palmiarnia Zielonogórska jest po?o?ona w Zielonej Górze na szczycie Winnego Wzgórza. Otoczona tzw. Parkiem Winnym poro?ni?tym winoro?lami stanowi jedn? z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych miasta i województwa lubuskiego. Sk?ada si? z rozbudowanego w ostatnich latach oszklonego pawilonu oraz domku winiarza. W palmiarni rosn? egzotyczne ro?liny (ponad 200 gatunków[1]). Unikatem na skal? europejsk? jest znajduj?ca si? w jej wn?trzu najwi?ksza na Starym Kontynencie palma daktylowa[potrzebne ?ród?o], mo?na równie? zobaczy? ?ó?wie wodne i ryby w akwariach. Oprócz podziwiania egzotycznych ro?lin i zwierz?t palmiarnia spe?nia funkcj? restauracji, w której s? organizowane ró?ne imprezy kulturalne i okoliczno?ciowe (koncerty, dyskoteki, bale, wesela, pokazy mody, konkursy karaoke).

_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
Gwiazdka 
FanUlubiona piosenka Grzesia: Strażnik Raju
Twoje Imie: Grażyna
Wiek: 26
Dołączyła: 06 Lip 2013
Posty: 391
Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-08-09, 15:26   

Gdynia-Kolibki dwór

Dwór w Gdyni-Kolibkach (zespół dworsko-krajobrazowy)

Willa "Gryf

Willa „Gryf” wybudowana w 1927 roku jako pensjonat-sanatorium

Gdynia.KosciolNMP

Gdynia, kościół NMP przy ulicy Świętojańskiej
_________________
Gwiazdka
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 8