FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
domki na Kaszubach
Poprzedni temat «» Następny temat
Obiekty sakralne; kościoły, kapliczki, cerkwie...
Autor Wiadomość
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-05, 17:25   Obiekty sakralne; kościoły, kapliczki, cerkwie...

Wiele w naszym kraju jest pi?knych i ma?o znanych obiektów sakralnych.
S? to naprawd? pere?ki, warte zwrócenia na nie uwagi. Proponuj? aby pisa? tutaj o ma?o znanych obiektach, unikatach itp. S?dz?, ?e o Ko?ciele Mariackim, czy te? Ska?ce wi?kszo?? wie ale ju? na pewno o ma?ym ko?ció?ku w D?bnie - wie niewiele osób. To jest moja propozycja. Natomiast, je?eli chcecie pisc o wszystkich obiektach, nawet tych znanych, to prosz? bardzo. Zapraszam do w??czenia si? wszystkich osób, nie tylko paru, bo w ka?dym regionie na pewno znajdzie sie co? ciekawego a wiadomo?ci b?dziemy mie? wi?ksze, a mo?e komu? przyda si? taki materia? do szko?y?
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-28, 12:01   

Spa?a - drewniany ko?ciólekTen drewniany ko?ció? parafialny zosta? wybudowany w 1926 r. w stylu zakopia?skim. Obok kapliczka murowana z XX w.Za czasów carskich w Spale nie by?o ko?cio?a ani cerkwi. Po pierwszej wojnie ?wiatowej gospodarzem Spa?y zosta? Stanis?aw Wojciechowski, prezydent RP w latach 1922-1926. To on by? pomys?odawc? wzniesienia ko?ció?ka w miejscu po zburzonych carskich koszarach. Projekt i budow? ko?cio?a zlecono architektowi, Kazimierzowi Skórewiczowi (1866-1950), pe?ni?cemu wówczas funkcj? Kierownika Zarz?du Gmachów Reprezentacyjnych w Ministerstwie Robót Publicznych. Podczas wmurowania kamienia w?gielnego w dniu 9 czerwca 1923 roku powsta? "Akt za?o?enia kamienia erekcyjnego kaplicy w Spale", w którym czytamy:

"Roku Pa?skiego 1923, pontyfikatu papie?a Piusa XI roku trzeciego, za?o?ona zosta?a przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanis?awa Wojciechowskiego kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale, Archidiecezji warszawskiej, zarz?dzanej przez kardyna?a Alexandra Krakowskiego arcybiskupa. Projekt sporz?dzi?, kaplic? budowa? Kazimierz Skórewicz, architekt. Po?wi?cenia fundamentów w dniu 9 czerwca dokona? kapelan prezydenta Rzeczypospolitej pra?at Marian Tokarzewski."
Konsekracja kaplicy odby?a si? w sierpniu 1923 roku. Dokona? jej prymas Edmund Dalbor. W zamierzeniu zleceniodawcy kaplica wybudowana w centrum carskiej osady my?liwskiej mia?a by? nie tylko prywatn? kaplic? g?owy pa?stwa polskiego ale mia?a te? z symbolizowa? polsk? obecno?? w tym historycznym miejscu.

Skórewicz wybudowa? swoj? katolick? budowl? z drewna modrzewiowego. Ma ona konstrukcj? zr?bow? z przy?ciennymi s?upami, na podmurówce z nieregularnych ciosów kamiennych. Czterospadowy dach zwie?czony zosta? o?mioboczn? sygnaturk? z krzy?em i zosta? pokryty gontem. Kaplica jest ?wiatyni? jednonawow? jej prezbiterium jest zespolone z naw?. Skórewicz nawi?za? form? architektoniczn? kaplicy do tradycyjnych form ciesielstwa, znanych mu z wilokrotnie rysowanych i inwentaryzowanych drewnianych ko?cio?ów wiejskich. Ko?ció?ek w Spale nie jest jednak prost? kopi? czy nawet prostym przeniesieniem jakiego? konkretnego stylu. Jest raczej nowoczesn? syntez? tradycyjnych wzorów i form.

"(...) Znikn??y koszary kozackie, które sta?y przy drodze, a na miejscu tym wznosi si? ?liczny, cho? niewielki ko?ció?ek w stylu ju? naszym, polskim. Podcienia przypominaj? co? podhala?skiego, dach gontami kryty, wysoki - z wie?yczk? po?rodku, strzelaj?c? w niebo, a zako?czon? krzy?em, wznosz?cym si? ponad wszystkie gmachy i konary wysokich ciemno-zielonych sosen (...). W ko?ció?ku spalskim odprawiane bywaj? nabo?e?stwa, na których bywa Pan Prezydent z rodzin?." - ks. Leon ?omi?ski, "Inow?ódz i Spa?a" 1925.

Po zamachu majowym nowy gospodarzem Spa?y zosta? Ignacy Mo?cicki, który tak ukocha? Spa?? ?e nazwano j? "drugim Belwederem" bo tu prezydent sp?dza? tyle samo czasu co w Warszawie. Prezydent Mo?cicki zrobi? wiele dla Spa?y i jej ?wietno?ci. Spalski ko?ció?ek w?a?nie prezydentowi Mo?cickiemu zawdzi?cza najcenniejsze elementy swojego wyposa?enia.W 1927 roku kaplica zyska?a osiem witra?y, zaprojektowanych przez Jana Winiarza i wykonanych przez krakowsk? firm? ?ele?skiego. Przedstawiaj? one Zwiastowanie Naj?wi?tszej Marii Panny, Bo?e Narodzenie, ?wiet? Rodzin?, Ucieczk? do Egiptu, Cud w Kanie Galilejskiej, Ukrzy?owanie, Zes?anie Ducha ?wi?tego i Matk? Bosk? Królow? Korony Polski. Najciekawszym jednak elementem wyposa?enia kaplicy jest o?tarz wykonany z drewna d?bowego przez Ludwika Konarzewskiego z Istebnej. Przedstawia on scen? nawrócenia ?w. Huberta. O?tarz zosta? po?wi?cony 3 listopada 1933 roku, w dniu ?wi?tego Huberta (patrona my?liwych).

Bibliografia:
ks. Leon ?omi?ski, "Inow?ódz i Spa?a" 1925.
Waldemar Baraniewski - "Kazimierz Skórewicz (1866-1950)". Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2000
Hanna Szwankowska - "Spa?a wczoraj i dzi?". Spa?a 1992
artyku?y Andrzeja Kobalczyka.


Obecnie Spa?a znana jest przede wszystkim jako o?rodek sportu, rekreacji i wypoczynku. Centralny O?rodek Sportu jest jednym z bardziej znanych w Europie. W sk?ad kompleksu wchodz? kryte hale sportowe i basen, si?ownie, gabinety odnowy biologicznej, gabinet krioterapii, korty i hotele.
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-28, 12:03   

Ko?ció?ek Wang w Karpaczu
?redniowieczna drewniana ?wi?tynia Wang stanowi najwi?ksz? atrakcj? Karpacza. Po?o?ona jest w Karpaczu Górnym na wys. 885 m n.p.m. Zosta?a zbudowana w XII wieku w miejscowo?ci Vang w po?udniowej Norwegii w pocz?tkowym okresie chrystianizacji Skandynawii, a jego architektura ??czy elementy sztuki roma?skiej z ludow? nordyck?. ?wi?tynia wykonana jest z sosny norweskiej, która nasycona ?ywic?, wykazuje niezwyk?? trwa?o??. Dzi?ki staraniom hrabiny Fryderyki von Reden z Bukowca, ko?ció? zosta? przeniesiony w Karkonosze. Uroczyste po?wi?cenie odby?o si? 28 lipca 1844. Pierwotnie budowla nie posiada?a granitowej dzwonnicy, której zadaniem jest chroni? ?wi?tyni? przed silnymi porywami górskiego wiatru. Obok ko?ció?ka znajduje si? plebania parafii ewangelicko-augsburskiej, cmentarz przyko?cielny i epitafium hrabiny Fryderyki von Reden.
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:00   

Cmentarz Zas?u?onych na P?ksowym Brzyzku i zabytkowy ko?ció?ek przy cmentarzu na P?ksowym BrzyzkuCmentarz Zas?u?onych na P?ksowym Brzyzku w Zakopanem (nazywany te? starym cmentarzem) to pierwszy zakopia?ski cmentarz przy ul. Ko?cieliskiej, powsta?y w po?owie XIX wieku, na którym od lat dwudziestych XX wieku chowano - oprócz tych, którzy posiadali tu rodzinne grobowce - ju? tylko ludzi wybitnych i zas?u?onych dla Zakopanego, Tatr i Podhala.
Nazwa cmentarza pochodzi od nazwiska darczy?cy ziemi, na której jest zlokalizowany, Jana P?ksy. W gwarze góralskiej brzyz (brzyzek) oznacza urwisko nad potokiem.

P?ksowy Brzyzek jest miejscem szczególnym w historii Zakopanego. Jest ?ladem istnienia tych, którzy jak Tytus Cha?ubi?ski kreowali rzeczywisto?? miasta i tych, którzy tworzyli jego legend?, jak Saba?a, czy s?ynny skoczek narciarski i kurier tatrza?ski Stanis?aw Marusarz. Jest ?ladem ostatnim artystów zwi?zanych z Tatrami, wros?ych sw? twórczo?ci? w podhala?ski folklor oraz pami?ci? o znanych przewodnikach tatrza?skich. Prawie ka?dy, kto zapisa? si? w dziejach miasta i Tatr znalaz? tu swoje miejsce.

Na P?ksowym Brzyzku znajduje si? oko?o 500 grobów, w tym 250 osób zas?u?onych. Cmentarz otacza kamienny mur. Prawie wszystkie nagrobki s? niepowtarzalnymi dzie?ami sztuki; wykonanymi w drewnie, metalu lub kamieniu kapliczkami, góralskimi krzy?ami, rze?bionymi w motywy podhala?skie, malowanymi na szkle. Wiele z nich powsta?o w pracowni W?adys?awa Hasiora (gdy jeszcze uczy? w Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem), m.in. rze?by na grobie Marii Witkiewiczowej, Jerzego Fedorowicza - "Pimka", Antoniego Rz?sy, Wandy Widigierowej).

Zaraz przy wej?ciu, z prawej strony znajduje si? symboliczny grób Witkacego, razem z mogi?? jego matki. Nieco dalej pochowany jest Stanis?aw Marusarz (z ?on? lren?), Helena Marusarzówna i Kornel Makuszy?ski, na którego nagrobku zawsze pal? si? lampki przyniesione przez dzieci. Naprzeciw, po drugiej stronie alejki, znalaz? swoje miejsce grób W?adys?awa Orkana, z jego lewej strony spocz??y prochy Kazimierza Przerwy-Tetmajera, z prawej za? Tytusa Cha?ubi?skiego, a w drugim rz?dzie Saba?y i Stanis?awa Witkiewicza. W g??bi cmentarza, znajduj? si? nagrobki Karola Stryje?skiego, Antoniego Kenara, Jana D?ugosza, Antoniego Rz?sy (którego d?uta jest pomnik na mogile Antoniego Kenara), W?adys?awa Hasiora. Przy bramie - grobowiec rodziny Chramców, mogi?a ks. Józefa Stolarczyka, a nieco dalej Beaty Oberty?skiej. Na ko?cu cmentarza, pod murem, to ju? najnowsza historia w dziejach cmentarza, kamienny nagrobek Mieczys?awa Biernacika, artysty-kowala i muzyka, który góralsk? filozofi? po??czy? rzemios?o i sztuk?.

Przed cmentarzem po lewej stronie od wej?cia znajduje si? zabytkowy ko?ció?ek pw. Matki Boskiej Cz?stochowskiej, najstarszy drewniany ko?ció? w Zakopanem, powsta?y w latach 1847-1852. Wystrój wn?trza tworz? obrazy ludowe oraz drewniane figurki pochodz?ce z po?owy XIX wieku. Na o?tarzu replika cz?stochowskiego obrazu Czarnej Madonny.

_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:01   

Krypta Zas?u?onych na Ska?ce

</center>

Krypta Zas?u?onych na Ska?ce (Panteon Zas?u?onych, Groby Zas?u?onych Polaków, Sepulcrum Patriae), zwana te? Cmentarzem Wielkich Polaków znajduje si? w podziemiach ko?cio?a oo. Paulinów na Ska?ce w Krakowie. Powsta?a w roku 1880 wed?ug projektu prof. Józefa ?epkowskiego z roku 1876.

1880 – pierwszym, który zosta? pochowany na Ska?ce, by? Jan D?ugosz, darczy?ca ?wi?tyni. By? to jego ju? trzeci pogrzeb, poprzednie równie? mia?y miejsce w ko?ciele Paulinów. Okazj? by?o 400-lecie ?mierci krakowskiego kanonika.

1881 – przeniesiono na Ska?k? szcz?tki Wincentego Pola; w tym samym roku z Cmentarza Rakowickiego przeniesiono szcz?tki Lucjana Siemie?skiego.

1887 –w sarkofagu nr IV pochowano zmar?ego w Genewie Józefa Ignacego Kraszewskiego. W trumnie znalaz?o si? równie? miejsce na o?owian? skrzyni?, wype?nion? gazetami z artyku?ami z jego pogrzebu.

1893 – sprowadzono prochy zmar?ego we Florencji Teofila Lenartowicza. Uroczysto?ci poprzedzi? spór mi?dzy Krakowem a Lwowem o miejsce spoczynku Lirnika Mazowieckiego. Nad trumn? przemawia? Adam Asnyk.

1897 – w sarkofagu nr VI pochowano Adama Asnyka. Instytucje, osoby prywatne (mi?dzy nimi obecny na pogrzebie Henryk Sienkiewicz) zamiast wie?ców i kwiatów sk?ada?y datki z przeznaczeniem na budow? szko?y w Bia?ej.

1902 – na Ska?ce spocz??y szcz?tki Henryka Siemiradzkiego. Uroczysto?ci by?y szczególnie okaza?e, w dowód wdzi?czno?ci krakowian za ofiarowany przez malarza w?asny obraz Pochodnie Nerona, który da? pocz?tek zbiorom Muzeum Narodowego.
Pogrzeb wielkiego malarza zapisa? na sta?e w ?wiadomo?ci Polaków krakowsk? Ska?k? - obok krypt wawelskich - jako miejsce szczególne w narodowej historii.

1907 – w Panteonie Zas?u?onych spocz?? Stanis?aw Wyspia?ski. Zgodnie z jego ostatni? wol? nie by?o przemówie?. ?egna? go g?os Zygmunta i hejna? z wie?y mariackiej.

1929 – po ponad dwudziestu latach na Ska?ce odby?a si? kolejna uroczysto??, z?o?ono szcz?tki Jacka Malczewskiego. By?o to wbrew woli malarza, który chcia? by? pochowany na Salwatorze. Wybór katakumb ko?cio?a Paulinów uzasadniony by? motywami patriotycznymi i oczekiwaniami spo?ecznymi.

1937 – z Lozanny sprowadzono prochy Karola Szymanowskiego. Spocz?? w dziesi?tym sarkofagu, ale jego serce zosta?o przewiezione do Warszawy. Tam sp?on??o w powstaniu warszawskim.

1954 – na Ska?ce odby?y si? uroczysto?ci pogrzebowe Ludwika Solskiego. Ostatniej drodze zmar?ego towarzyszy?a melodia hejna?u mariackiego grana z ganku przed ko?cio?em.

1955 – z?o?enie w podziemiach ko?cio?a prochów profesora astronomii Tadeusza Banachiewicza. Ekshumacji z Cmentarza Rakowickiego na w?asny koszt i z w?asnej inicjatywy, nie pytaj?c nikogo o zgod?, dokona? ucze? profesora, doc. dr Kazimierz Kordylewski.

2004 – Kraków po?egna? Czes?awa Mi?osza. Po uroczystej mszy w w bazylice mariackiej, podczas której odczytano list papie?a Jana Paw?a II, w którym wspomina swoj? ostatni? korespondencj? z poet?, Królewskim Traktem kondukt ?a?obny uda? si? na Ska?k?.

<center></center>

Jak na razie w tym temacie i w temacie "tajemnice" wsz?dzie by?am i mog? Wam troch? opowiedzie?. Niektóre miejsca odwiedzi?am b?d?c jeszcze dzieckiem i mog? ma?o pami?ta?, ale atmosfer? niektórych pami?tam do dzisiaj. Na Ska?ce by?am niedawno i polecam...
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:02   

Libusza, ko?ció? p.w. Narodzenia NMPLibusza, miejscowo?? w powiecie gorlickim (województwo ma?opolskie).

W nocy z 14 na 15 lutego 1986 r. sp?on?? pó?nogotycki ko?ció? w Libuszy, jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Zbudowany zosta? na pocz?tku XVI w. i do po?aru zachowa? si? w prawie niezmienionej formie. Wyj?tkiem by?a tylko dobudowa wie?y przed 1609 r. Z po?aru ocala?a tylko zakrystia oraz cz??? belek prezbiterium i nawy. Strata jest tym wi?ksza, ?e zniszczeniu uleg?a bardzo cenna polichromia stropów z 1523 r., ?cian z 1601 r. oraz pó?nogotycki tryptyk z pocz?tku XVI w. Zarówno polichromia na stropie jak i tryptyk przypisywane s? Mistrzowi tryptyku z Wójtowej. W 1996 r. staraniem Mariana Korneckiego, mi?o?nika i znawcy architektury drewnianej, rozpocz?to wiern? rekonstrukcj? ?wi?tyni. Ko?ció? zbudowany zosta? w konstrukcji zr?bowej, z wie?? o konstrukcji s?upowej. Z?o?ony jest z prezbiterium zamkni?tego trójbocznie z zakrysti? od pó?nocy oraz szerszej nawy z wie?? od zachodu. Prezbiterium i naw? nakrywa dach dwuspadowy o wspólnej kalenicy z wie?yczk? na sygnaturk?. Wie?a o pochy?ych ?cianach z izbic?, nakryt? dachem ostros?upowym. Wn?trze nakryte jest stropami p?askimi, otwór t?czy jest prostok?tny. Okna zamkni?te s? ?ukiem w o?li grzbiet, za? portale od pó?nocy i po?udnia zamkni?te s? ?ukami trójlistnymi w o?li grzbiet.

_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:03   

Stara Zago??, ko?ció? p.w. ?w. Jana Chrzciciela,
dawny joannitów.
Stara Zago??, miejscowo?? w powiecie pi?czowskim (województwo ?wi?tokrzyskie).

W?a?nie w Zago?ci powsta?a pierwsza na ziemiach polskich siedziba joannitów. Zakonników sprowadzi? do Polski ksi??? Henryk Sandomierski, który zetkn?? si? z nimi zapewne w czasie wyprawy do Ziemi ?wi?tej w 1154 r. Dokument fundacji klasztoru i szpitala zosta? wydany przez ksi?cia w 1166 r. Uposa?y? on klasztor w dwie w?o?ci na Nid? oraz podarowa? joannitom niewolników. Wkrótce (3 lub 4 ?w. XII w.) powsta? te? ko?ció? roma?ski, z?o?ony z nawy i prosto zamkni?tego prezbiterium. Nawa tego ko?cio?a nakryta by?a stropem p?askim, prezbiterium za? posiada?o sklepienie krzy?owe. Ko?ció? roma?ski otrzyma? te? interesuj?c? dekoracj? rze?biarsk?, która we fragmentach przetrwa?a do dzi?. Na pocz?tku XIV w. joannici utracili swoj? posiad?o?? w Zago?ci na rzecz biskupa kujawskiego Gerwarda. Obecn? form? gotyck? ko?ció? uzyska? w wyniku przebudowy oko?o 1353 r. z fundacji Kazimierza Wielkiego. Król Polski fundowa? w tym okresie ko?cio?y ekspiacyjne w ramach pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki. Jeszcze po II wojnie ?wiatowej uwa?ano, ?e powsta? wtedy ca?kowicie nowy gotycki ko?ció?. Tymczasem pó?niejsze badania udowodni?y, ?e zachowa?y si? znaczne cz??ci starszej budowli roma?skiej. W XIV w. przed?u?ono naw? i prezbiterium, które otrzyma?o trójboczne zamkniecie. Z okresu gotyku pochodzi sklepieniem krzy?owo-?ebrowe prezbiterium, ozdobione zwornikiem z rze?bionym Or?em Piastowskim. Otwór t?czowy posiada wykrój ostro?ukowy. ?ciany zewn?trzne opi?te s? uskokowymi przyporami. Okna s? w?skie, ostro?ukowe. Naw? i prezbiterium nakrywaj? strome dachy dwuspadowe. Ostatnia rozbudowa ko?cio?a w 1900 r. zako?czy?a si? przed?u?eniem nawy na zachód i niestety bezpowrotnym zniszczeniem wielu roma?skich dekoracji rze?biarskich. Mimo up?ywu czasu i zmian jakie nast?pi?y w architekturze ko?cio?a nadal daje si? zauwa?y? na zewn?trznych elewacjach cechy romanizmu. S? to przede wszystkim masywne mury, wzniesione z miejscowego wapienia, zamkni?te pó?koli?cie okienko w po?udniowej ?cianie prezbiterium oraz fragmenty dekoracji arkadkowej na wschodniej ?cianie nawy. Wyposa?enie wn?trza jest barokowe, sk?adaj? si? na o?tarze, obraz i rze?by z XVII i XVIII w.


_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:04   

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego,

ko?ció? p.w. ?w. Miko?aja przeniesiony z B?czala Dolnego


</center>

Ten drewniany ko?ció? zbudowany zosta? w B?czalu Dolnym w 1667 r. z fundacji w?a?ciciela wsi Jana ?etowskiego, prawdopodobnie na miejscu wcze?niejszego, gotyckiego ko?cio?a. Zosta? silnie przekszta?cony w XIX w. poprzez wyci?cie cz??ci nawy, dobudowanie murowanej kaplicy i zlikwidowanie sobot. W 1975 r. ko?ció? zosta? przeniesiony do skansenu w Sanoku, gdzie do 1983 r. ostatecznie uko?czono jego monta?, w czasie którego przywrócono mu wygl?d z XVIII w. Odtworzono wtedy soboty, ods?oni?to ?lady polichromii a w nawie po?o?ono kamienny bruk, o którym mówi wzmianka w dawnym inwentarzu.

Widok ko?cio?a od zach.Ko?ció? o konstrukcji zr?bowej, kryty gontem. Z?o?ony z prezbiterium zamkni?tego trójbocznie oraz szerszej nawy, przy której zakrystia i wie?a od zachodu. Wie?a konstrukcji s?upowo-ramowej z nadwieszan? izbic?, nakryta dachem namiotowym. Na zewn?trz ko?ció? obiegaj? soboty. Nawa i prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym o wspólnej kalenicy, pobitym gontem, z barokow? wie?yczk? na sygnaturk?. Wn?trze nakryte stropami z zaskrzynieniami. W wej?ciach portale pochodz?ce z czasu budowy ko?cio?a: zachodni, zamkni?ty ?ukiem koszowym, po?udniowy i w przej?ciu z prezbiterium do zakrystii zamkni?te ?ukiem w o?li grzbiet.

We wn?trzu mo?emy ogl?da?: o?tarz g?ówny z obrazem ?w. Walentego, o?tarze boczne z owalnymi obrazami w zwie?czeniach, w prawym wizerunek Emanuela (Chrystusa M?odzie?ca), ambona z XVII w., z pó?norenesansowymi malowid?ami, pó?nogotyck? chrzcielnic? a w kruchcie Kropielnic? kamienn? z XVIII w. Na belce t?czowej umieszczony krucyfiks z 1.po?. XVII w. oraz pó?nogotyckie rze?by Marii i ?w. Jana.
<center>
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:05   

<center>KO?CIÓ?EK W D?BNIE</CENTER>
<center></center>

D?bno le?y, geograficznie, w pó?nocnej cz??ci Kotliny Nowotarskiej, a kulturowo na Podhalu.
D?bno znalaz?o si? tu? za najdalej na zachód po?o?onym fragmentem Jeziora Czorszty?skiego, mi?dzy uj?ciem Bia?ki do niego (w pobli?u s?ynny rezerwat "Prze?om Bia?ki"), a korytem Dunajca na pó?nocy. Sam? wie? z naszym bezcennym ko?cio?em, przed wezbranymi wodami zbiornika i obu rzek, dodatkowo chroni pot??ny wa?.
Sam ko?ció? usytuowany jest na p?askim dnie rozleg?ej doliny, w centrum zwarto zabudowanej wsi, ale na jej skraju, blisko g?ównej drogi nr 969 Nowy Targ - Kro?cienko nad Dunajcem.
Na niezabudowanych terenach na pó?noc od ko?cio?a, w latach sz??dziesi?tych XX wieku archeologowie natrafili na resztki nieznanego dworu lub mo?e kasztelu obronnego. Sam ko?ció?, odseparowany od otoczenia pustym przedpolem, równie? przypomina obiekt obronny. Wra?enie obronno?ci pot?guje ogrodzenie i wieniec wysokich, starych drzew.

<center>KO?CIÓ? Z ZEWN?TRZ</center>

Budynek ko?cio?a wraz z otoczeniem oraz po?o?ona na po?udnie od niego (za drog?) plebania znakomicie s? widoczne na panoramie sferycznej, otwieraj?cej niniejsz? stron? internetow?.

Budynek ko?cio?a
jest orientowany (prezbiterium skierowane jest w kierunku wschodnim, co by?o charakterystyczne dla wszystkich ko?cio?ów ?redniowiecznych). Wschodnia, zamykaj?ca prezbiterium, ?ciana jest prostok?tna, co jest charakterystyczne dla grupy ko?cio?ów podhala?skich, do których zalicza si? (oprócz D?bna) nast?puj?ce ?wi?tynie: Narodzenia NMP w Harklowej, ?w. Trójcy w ?opusznej, ?w. Anny w Nowym Targu (Archidiecezja Krakowska) i ?w. Marcina w Grywa?dzie (Diecezja Tarnowska).
Budynek ko?cio?a wzniesiono, w g?ównych cz??ciach, z drewna iglastego: modrzewiowego i jod?owego, bez u?ycia gwo?dzi, a belki, u?o?one na zr?b, umacniane by?y drewnianymi ko?kami.
W bryle wyró?niaj? si?: kwadratu prezbiterium (5 x 5,9 m),
- obszerniejsza nawa (7 x 8,3 m) o konstrukcji zr?bowej (2. po?owa XV w.) oraz
- wie?a (1601), niewysoka, 15. metrowa, w samoistnej konstrukcji s?upowo-ramowej; jej g?ówne s?upy no?ne s? pochylone, usztywnione w kilku miejscach zastrza?ami tworz?cymi tzw. krzy?e ?w. Andrzeja (w kszta?cie litery X); wie?a posiada izbic? (najwy?sz?, nadwieszon? kondygnacj?, tworz?c? pi?terko dzwonowe), a zwie?czona jest ostros?upowym he?mem; ?ciany wie?y i he?m pokryte s? gontami, a izbica oszalowana jest deskami zako?czonymi u do?u ozdobnie wyrzynan? koronk?.
<center></center>

Prezbiterium i nawa nakryte s? jednokalenicowym, gontowym dachem, zbudowanym w systemie zaskrzynieniowym. P?ytkie zaskrzynienia s? charakterystyczne dla ko?cio?ów podhala?skich.
Po?rodku dachu ko?cio?a nasadzono niewielk? o?mioboczn? wie?yczk? na sygnaturk?, przykryt? dzwonowatym niskim he?mem.
Prezbiterium i naw? otaczaj? soboty, czyli kryte podcienia (XVIII/XIX w.).

Do wn?trza ko?cio?a prowadz? dwa wej?cia:
- pod wie?? (od sthttprony zachodniej - wej?cie g?ówne),
- od strony po?udniowej (przez krucht?, czyli przedsionek);
w jej zwie?czeniu umieszczona jest figurka Chrystusa u s?upa,
dzie?o miejscowego Nikifora - Józefa Janosa (1895-1985)<center></center>
<center>OTOCZENIE KO?CIO?A</center>
Ko?ció? otoczony jest niskim, drewnianym ogrodzeniem o kszta?cie owalu oraz wie?cem starych, wysokich drzew. Ogrodzenie przerywaj? dwie bramki: od zachodu i od po?udnia.
Na tym terenie, mi?dzy budynkiem ko?cio?a a ogrodzeniem, jeszcze dzi? mo?na zauwa?y? resztki starego cmentarza.

<center></center>

Na wysoko?ci prezbiterium, od strony po?udniowej, w pniu lipy pojawi?a si? z pocz?tkiem lat 80. tych XX wieku kapliczka z p?askorze?b? Ukrzy?owania, ostatnie dzie?o Józefa Janosa.

<center></center>
Na polu poza ogrodzeniem, od strony po?udniowej, u?o?ono wspó?czesny ró?aniec z otoczaków (g?adko otoczonych kamieni rzecznych).

<center>WN?TRZE - POLICHROMIA</center>

Po wej?ciu do wn?trza ?wi?tyni, oczy patrz?cego d?u?szy czas musz? przyzwyczaja? si? do panuj?cego tutaj pó?mroku. Odbiór wra?e? estetycznych odwiedzaj?cym uzupe?nia niezwyk?y zapach starego drewna. Mimo owego pó?mroku, z ?atwo?ci? dostrzec mo?na niespotykan? ró?nobarwno?? i wzorzysto?? najstarszej, w ca?o?ci zachowanej, europejskiej polichromii na drewnie (oko?o 1500). Pokrywa ona niemal ca?e wn?trze ?wi?tyni. Doliczono si? 77 motywów wyst?puj?cych w 12 ukladach i 33 wariantach kolorystycznych!!!
Atrakcyjne s? przedstawienia zbrojnych postaci na koniach, ?cigaj?cych jelenia oraz ?w. Jerzy (w rycerskim stroju) zabijaj?cy smoka.

<center></center>
<center></center>

<center>PREZBITERIUM</center>

Na przed?u?eniu nawy niewielkie, niemal kwadratowe (5 x 5,9 m) prezbiterium, w ca?o?ci polichromowane (?ciany, strop, ambona, nakrywa chrzcielnicy, ?awy). Szczególnie wzrok przyci?ga z?ocone t?o wspania?ego o?tarza g?ównego , w którym pi?knie gra ?wiat?o wpadaj?ce z okna. Jest to tryptyk (1. ?wier? XVI w.), jeden z najcenniejszych zabytków gotyckiego malarstwa tablicowego. Obraz g?ówny, przedstawiaj?cy Matk? Bo?? z Dzieci?tkiem Jezus w otoczeniu ?w. Micha?a Archanio?a i ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej, jest powszechn? w ?redniowieczu kompozycj? zwan? ?wi?t? Rozmow? (Sacra Conversazione). Jednak bardziej realistyczny sposób przedstawienia postaci i bardziej mi?kki rysunek, zapowiadaj? ju? nowy styl - renesans.
W zwie?czeniu o?tarza obraz Ukrzy?owania, a na awersach skrzyde? postaci ?wi?tych. W okresie Wielkiego Postu skrzyd?a tryptyku s? zamykane i wówczas widoczne s? sceny pasyjne na rewersach (Chrystus w Ogrojcu, Ecce Homo, Biczowanie i Upadek pod krzy?em), namalowane ju? w stylu renesansowym.
W predelli (podstawa o?tarza) umieszczono wizerunki ?wi?tych biskupów, patronów Polski: Wojciecha i Stanis?awa.
<center></center>
W prezbiterium wi?kszo?? wyposa?enia stanowi? elementy gotyckie. S? to:
- ambona,
- nakrywa chrzcielnicy,
- ?awa kolatorska,
- cymba?ki (jedyny tego typu zabytek w Polsce, a jeden z pi?ciu na ?wiecie)
<center></center>

<center>NAWA</center>
?ciana t?czowa (mi?dzy naw? a prezbiterium) praktycznie nie istnieje. Wyst?puj? jedynie dwie belki t?czowe, od strony nawy os?oni?te ozdobnie wyci?tymi deskami, sharmonizowanymi dekoracyjnie z wn?trzem.
Posta? Chrystusa w t?czy rozpi?ta jest na niezwyk?ym, rozwidlaj?cym si? krzy?u, symbolizuj?cym "Drzewo ?ycia" (pie? ze ?ci?tymi konarami). Krucyfiks ten jest najstarszym elementem wyposa?enia, pochodz?cym prawdopodobnie jeszcze z poprzedniego ko?cio?a (oko?o 1380).

<center></center>

W nawie, po obu stronach t?czy, usytuowane s? dwa o?tarze boczne, których retabula (nastawy o?tarzowe) pochodz? z po?owy XVII wieku.
O?tarz z lewej strony zawiera figury z 1. ?wierci XV wieku, z tzw. O?tarza Czterech Dziewic: Matk? Bo?? w otoczeniu ?wi?tych m?czennic - ?w. Cecylii, ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej, ?w. Doroty i ?w. Barbary.
W o?tarzu z prawej strony umieszczono obraz ?w. Grzegorza.

Do najstarszego, gotyckiego wyposa?enia nawy nale??:
- najstarszy polski obraz sztalugowy (aktualnie w ko?ciele znajduje si? kopia), datowany na oko?o 1280 rok, z postaciami ?w. Katarzyny i ?w. Agnieszki;
- figura ?w. Miko?aja (oko?o 1420-1430);
- dawne tabernakulum, pokryte delikatn? polichromi?;

<center></center>

Pod chórem muzycznym i na po?udniowej (prawej) ?cianie nawy zawieszone s? w przeszklonych gablotach dwie XVI. wieczne opony, czyli zas?ony o?tarzowe.
Równie? w przeszklonej gablocie zawieszona jest chor?giew, legendarna pami?tka - dar króla Jana III Sobieskiego. Wed?ug tradycji pozostawi? j? tutaj po Wiktorii Wiede?skiej w 1683 roku.

<center></center>

W?ród nowego wyposa?enia ko?cio?a nale?y zwróci? uwag? na dzie?a Józefa Janosa:
- konfesjona? ze scen? powrotu syna marnotrawnego na zaplecku;
- ?wiecznik w kszta?cie paj?ka;
- kapliczk? z Or?em Polskim w nawie oraz nast?puj?ce w prezbiterium:
- pulpit;
- krzy? procesyjny.

<center></center>

<center>HISTORIA</center>

1335 - pierwsza wzmianka o ko?ciele parafialnym w D?bnie pod wezwaniem ?w. Micha?a Archanio?a, który musia? istnie? jeszcze przed t? dat? - ten pierwotny ko?ció? zosta? prawdopodobnie rozebrany z powodu zbyt szczup?ego rozmiaru lub podmy?a go woda;
przed 1500 - powstaje obecny ko?ció? i jego wspania?a polichromia patronowa, zachowana do naszych czasów;
oko?o 1510 - powstaje tryptyk, który nadal podziwiamy w o?tarzu g?ównym;
1529 - w spisie parafii podhala?skich nie ma ju? D?bna, ale ko?ció? istniej ju? nowy, pod tym samym wezwaniem;
1596 i 1608 - ko?cio?em opiekowali si? duszpasterze z Maniów (1596) i Harklowej (1608);
1601 - budowa wie?y;
1630 - na mocy dekretu biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego D?bno sta?o si? cz??ci? parafii Maniowy;
1651 - powstaj? retabula o?tarzy bocznych;
1683 - ko?ció? otrzymuje w darze chor?giew od króla Jana III Sobieskiego;
1949 - odkrycie najstarszego pó?noroma?skiego obrazu sztalugowego w Polsce;
okres powojenny - w ko?ciele i woków niego przybywaj? dzie?a podhala?skiego twórcy ludowego Józefa Janosa;
1995 - D?bno ponownie parafi? (dekanat Niedzica);
3 lipca 2003 - ko?ció? wpisano na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, w uznaniu wyj?tkowych walorów historyczno-artystycznych.

<center>ZWIEDZANIE KO?CIO?A</center>
Zwiedzanie ko?cio?a ?w. Micha?a Archanio?a w D?bnie tylko grupowo - oprócz niedziel i ?wi?t w godzinach:
pon. - pi?tek 9.00 - 12.00 i 14.00 - 16.30
sobota 9.00 - 12.00

UWAGA! W dni deszczowe wej?cie do ko?cio?a jest ograniczone ze wzgl?du na du?? wilgotno?? powietrza, niebezpieczn? dla zabytku.

Zabytkowy ko?ció? utrzymuje si? z ofiar turystów.
Nie ma biletów wst?pu.
Wchodz?c z?ó? dobrowoln? ofiar? na utrzymanie i konserwacj? tego pi?knego zabytku. "Bóg zap?a?!"

Wewn?trz ko?cio?a s? wiarygodne materia?y wydane przez Parafi? lub z jej udzia?em:

-przewodnik do ogl?dania na ekranie komputera (p?ytka CD) - wirtualne zwiedzanie Szlakiem Architektury Drewnianej: "GOTYCKIE KO?CIO?Y DREWNIANE PODHALA. Archidiecezja Krakowska. D?bno - Harklowa - ?opuszna - Nowy Targ.", wydany przez Katolickie Centrum Kultury i "Panometr" Kraków.

-przewodnik-ksi??eczka pt. "D?BNO. Parafia ?w. Micha?a Archanio?a", wydany przez Wydawnictwo Turystyczne, Kraków 2006, autorstwa proboszcza parafii Ks. Józefa Milana i Agnieszki M. Spiechowicz-J?drys

-karty pocztowe
<center></center>Od siebie: by?am, widzialam i ogromnie polecam. Naprawd? warto odwiedzi? to miejsce. Takich cudownych pere?ek jest juz nie wiele w naszym kraju. Albo zamkni?te na g?ucho, niszczej? albo s?; lecz nie do wszystkich da si? wej?? z ró?nych przyczyn.PAMI?TAJ! NIE OMI? TEGO MIEJSCA!
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:08   Troszk? o historii Ko?cio?a w Jasieniu

Pierwotnie Jasie? nie posiada? w?asnej ?wi?tyni a mieszka?cy Jasienia ucz?szczali do ?wi?tyni w Budziechowie. Od czasu uzyskania praw miejskich przez Jasie? 24 stycznia 1660 up?yn??y trzy lata, a? do 27 maja 1663r. kiedy to mieszka?cy mogli modli? si? we w?asnym jasie?skim ko?ciele. By?a to drewniana budowla. G?ównym inicjatorem budowy ko?cio?a i jego g?ównym fundatorem by? Rudolf von Bünau. Po?wi?cenia dokona? g?ówny duchowny Dolnych ?u?yc Georg Hutterus, urz?dnik z Lübben.
Pocz?tkowo nabo?e?stwa odprawiane by?y przez proboszcza z Budziechowa – Bolziusa. Ko?ció? w Jasieniu by? bardzo ma?y i skromny. Nie posiada? wie?y ani organów. Ca?e niezb?dne wyposa?enie ko?cio?a zosta?o ufundowane przez rodzin? von Bünau. W roku 1668 w Jasieniu zamieszka? pierwszy proboszcz Melchior Franke.
W roku 1717 mieszczanin i ludwisarz z ?ar Beniamin Korner zgodnie z umow? odla? dla ko?cio?a dwa dzwony. Przywieziono je do Jasienia 15 czerwca 1730 i uwagi na brak wie?y, dzwony ustawiono na rusztowaniu przed ko?cio?em. Dopiero 20 lipca 1730 zosta? po?o?ony kamie? w?gielny pod budow? wie?y, któr? uko?czono w 1731.


Po?ar z roku 1731 mia? ogromny wp?yw na kszta?t obecnego Jasienia. Po?ar wybuch 28 sierpnia popo?udniu mi?dzy 14 a 15 godzin?. Ca?e miasto zosta?o postawione na nogi d?wi?kiem dzwonów. Wszyscy zabrali si? do gaszenia po?aru. Lato roku 1731 by?o bardzo upalne, stan wody w rzece Lubszy bardzo si? obni?y? i ta sytuacja wp?yn??a na skal? zniszcze? w mie?cie.
Po?ar szala? jak wichura od domu do domu p?omienie si?ga?y koron drzew. Sp?on??o probostwo – plebania, budynek zap?on?? jak ?wieca. Ok. 15.45 sp?on?? ko?ció? a wraz z nim organy, ksi?gi parafialne, biblie, modlitewniki. Z po?aru ocala?o zaledwie 7 domów. Ca?e miasto wygl?da?o jak jedna kupa gruzu.
20 kwietnia roku 1733 po?o?ono kamie? w?gielny pod budow? nowego ceglanego ko?cio?a.
Zbudowany zosta? w stylu barokowym. Wzniesiono go w miejsce spalonego, wykorzystuj?c murowan? kondygnacj? wie?y, któr? podwy?szono. 1 sierpnia 1733 r. o godz. 14 zabrzmia? dzwon. Fundatorem by? Günter von Bünau i gmina z dobroczynnych sk?adek. Odla? go H.Friedrich Koerner i Joh.Heinrich Lehman z ?ar, na dzwoni e widnieje jego imi? fundatora.
Nowy ko?ció? pocz?tkowo nie posiada? okien i ?awek. Dopiero ze sk?adek mieszka?ców kupowano stopniowo jego wyposa?enie. W roku 1734 w Zielone ?wi?tki odby?o si? pierwsze kazanie w nowym ko?ciele. W roku 1741 ustawiono chrzcielnic?, wokó? nawy i prezbiterium bieg? balkon podparty s?upami, w prezbiterum centralnie ustawiono ambon?, któr? ostatecznie wyko?czono w 1744 r. By? to trójstonny kosz wsparty na dwóch s?upach, nad kazalnic? umocowano pokryw?. 3 czerwca 1770 r. postawiono kopu?? wie?y zwie?czon? wiatrowskazem.
W roku 1770 uko?czono budow? wie?y ko?cielnej, nadzorowanej przez mistrza z ?ar - Fiedigera. W tym te? to roku na jej szczycie zamocowano wiatrowskaz - chor?giew wykonana z ?elaznej blachy, po??czona nitami z gwiazd? z wyrytymi literami SVB i data 1770.


W 1872 roku podczas burzy run?? ca?y szczyt wie?y, który odremontowano i pokryto blach? miedzian? i ukryto monety i dokumenty z tych czasów. W roku 1890 zamontowano organy (czwarte w tym ko?ciele) ufundowane przez Theodora Flothera, a w 1897 uruchomiono zegar na wie?y.
W 1904 r. wn?trze ko?cio?a gruntownie odremontowano i zmodernizowano. Ko?ció? do roku 1910 by? ogrzewany piecami kaflowymi zdobionymi herbami rodziny von Bünau.
W 1920 ko?ció? zelektryfikowano, a w 1922r. Alfred Büttner ufundowa? nowy dzwon.
W ko?ciele chowani byli w?a?ciciele miasta wraz z rodzinami, a obok niego, prawdopodobnie na terenie obecnego trawnika przed wej?ciem, pozostali mieszka?cy Jasienia do czasu kiedy wytyczono nowy cmentarz poza miastem pod koniec 18 wieku.
W jasie?skim ko?ciele znajdowa?y si? trzy dzwony. Dwa z nich zosta?y zdemontowane w czasie wojny – by?y wykonane z br?zu. Trzeciego nie uda?o si? zdemontowa?, zosta? uszkodzony – p?kni?ty – i przetrwa? do naszych czasów, nosi nazw? Bünau. Obecnie w dzwonnicy w s? dwa dzwony. Drugi pochodzi z ko?cio?a z Jab?onic i nosi nazw? Nadzieja. W Jab?onicach pozosta?y dwa dzwony o nazwach Wiara i Mi?o?? ( odlane przed 1945 rokiem).
Ko?ció? s?u?y? wiernym wyznania protestanckiego.
Od 1945 r. do miasta zacz?li przybywa? repatryjanci ze wschodu ( z Bitkowa ). Wraz z nimi w grudniu przyjecha? pierwszy proboszcz w Jasieniu ks. T. Korczyk. W ko?ciele zacz?to odprawia? katolickie nabo?e?stwa, pierwsza msza w ko?ciele odby?a si? 25 grudnia 1945r.
( pierwsza masza w Jasieniu odby?a si? na polach za tunelem przy ul.zielonogówskiej, odprawia? msze kapelan wojkowy). Ks. Korczyk przywióz? te? ze sob? cz??? przedmiotów liturgicznych. Do dnia dzisiejszego zachowa?y si? mi?dzy innymi lichtarze stoj?ce przy o?tarzu, i figura Matki Boskiej Niepokalanego Pocz?cia. Ko?ció? jest pod wezwaniem Matki Bo?ej Ró?a?cowej, a wezwanie wzi?to od „Stowarzyszenia ?ywego Ró?a?ca”, które to przyjecha?o wraz z nowymi mieszka?cami. W roku 1958 ks. Tytus Korczyk zosta? przeniesiony do Legnicy, a nowym proboszczem zosta? ks. Zygmunt G?owacki. W latach 60-tych dokona? wielu zmian w samym ko?ciele. Zamurowanych zosta?o pi?? owalnych okien wokó? o?tarza. Zdemontowano ówczesn? drewnian? zabudow? o?tarza wraz z ambon? (cz??ci drewniane spalono). Pocz?tkowo w ambonie ustawiono figur? Matki Bo?ej, a cz??? tylna zap?oni?to, w kopule zamontowano ?wiat?o aby o?wietla?o figur?. Nast?pnie odci?to ca?kowicie ambon? i ustawiono j? po lewej stronie o?tarza. Kamienna chrzcielnica zosta?a przewieziona do ko?cio?a w Jab?o?cu ( tak przynajmniej powiadaj? starzy mieszka?cy cho? na przedwojennych zdj?ciach ko?cio?a w Jab?o?cu ju? pojawia si? ta chrzcielnica.). Obecnie stoi po prawej stronie w ko?ciele pod schodami prowadz?cymi na chór. Obecna chrzcielnica w jasie?skim ko?ciele przywieziona zosta?a z Bitkowa w 1945r. W miejsce dawnego o?tarza w ko?ciele w Jasieniu zamontowano metalow? krat?. Przesta?y tez funkcjonowa? boczne wej?cia do ko?cio?a.
W roku 1969 obowi?zki proboszcza przej?? ks. Benedykt Pacyga. Kolejnym proboszczem zosta? ks. Franciszek Ptak do dnia ?mierci 15.05.1979. Obowi?zki proboszcza przej?? ks. Jan Sidorowicz. Podstawowym problemem ko?cio?a jest wilgo? przedostaj?ca si? z ziemi na mury ko?cielne. Ks. Jan Sidorowicz – proboszcz z Jasienia w wielokrotnie prowadzi? prace remontowe w ko?ciele – zwi?zane z odnawianiem elewacji ko?cio?a. W roku 2002 podczas silnego wiatru odpad? kawa?ek metalowej blachy z kopu?y ko?cio?a.
W 2002 roku nowy proboszcz ks. vicedziekan dr Roman WRÓBEL rozpocz?? gruntowne remonty na parafii. Odnowiono probostwo oraz rozpocz?to prace zwi?zane z odnawianiem ko?cio?a. Wymieniono drzwi wej?ciowe do ko?cio?a, - g?ówne i boczne wej?cia. Sprowadzono zabytkowe freski, które umocowano w grudniu 2003 roku na suficie w ko?ciele.
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:10   

BoguszynekBoguszynek, gm. Nowe Miasto, powiat ?redzki

Wzniesiony w l. 1773-75 w Kolniczkach. W 1975 roku rozebrany i przeniesiony na obecne miejsce. W trakcie restauracji skrócono naw? i dobudowano kruchty od po?udnia i wschodu. Konstrukcja zr?bowa, oszalowany, orientowany, jednonawowy, z w??szym prezbiterium zamkni?tym trójbocznie. Dach kryty dachówk?. Po zachodniej stronie prezbiterium zakrystia. Nad naw? wie?yczka na sygnaturk? z he?mem z blachy. Wn?trze ko?cio?a pó?nobarokowe z XVIII w._________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:11   

Gogolewo, gm. Ksi?? Wielkopolski,Zbudowany w 1779r, remontowany w l. 70-tych XX w. i 2000r. Poprzedni ko?ció? drewniany sp?on?? w 1777 roku. Konstrukcja: ?ciana wewn?trzna sumikowo – ??tkowa, zewn?trzna s?upowa, oszalowany, jednonawowy, z w??szym prezbiterium zamkni?tym trójbocznie. Przy po?udniowej ?cianie nawy niewielka kruchta z barokowym szczytem. Niska wie?a z krucht?. Dach kryty gontem. Wewn?trz wyposa?enie barokowe. Obok ko?cio?a drewniana dzwonnica ko?ca XVIII w.

Zarys dziejów

Historia miasta si?ga XII wieku. Po raz pierwszy wspomniany jest jako osada ksi???ca Mieszka Starego w bulli papie?a Celestyna III z 1193 roku. Od tego czasu stanowi w?asno?? klasztoru franciszkanów, któremu osada zosta?a darowana przez wspomnianego ksi?cia. Od 1273 r. w Ksi?? jest grodem kasztela?skim, a w 1339 roku osada jest ju? w?asno?ci? szlacheck? i nale?y do rycerskiego rodu ?odziów Ksi?skich. Prawa miejskie uzyska? prawdopodobnie pod koniec XIV lub na pocz?tku XV wieku. W okresie Wiosny Ludów w Ksi??u Wlkp. by?o obozowisko powsta?ców, a pod samym miasteczkiem stoczyli oni bitw? z Prusakami w 1848 roku. Zgin??o w niej 140 Polaków, a 583 wzi?to do niewoli. W odwecie za bohaterski opór ludno?ci i powsta?ców Prusacy miasto spalili. ?wiadectwem tamtych wydarze? s? dwa kopce z prochami poleg?ych.

_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:13   

Do Paczó?towic pojechali?my bo koscieln? w tamtym ko?ció?ku jest mama kole?anki mojej cioci i babcia mojej kolezanki, która przez kilkana?cie lat mieszka?a w Dzier?oniowie

Paczó?towiceKo?ció? parafialny pw. Narodzenia Naj?wi?tszej Marii Panny zbudowano na pocz. XVI w.

Pó?nogotycki ko?ció? zbudowany jest z drewna jod?owego. ?ciany i stropy ko?cio?a ozdobione s? dekoracj? malarsk? wykonan? w ko?cu XIX w.

Na pó?nocnej ?cianie prezbiterium i nawy zachowa?y si? fragmenty polichromii z 2. po?owy XVII w. ze scenami M?ki Pa?skiej.

Najcenniejszym zabytkiem jest umieszczony w o?tarzu g?ównym z 1604 r. gotycki obraz Matki Bo?ej Paczó?towskiej z ok. 1460–1470 r., otoczony miejscowym kultem.

Do skarbów ?wi?tyni nale?y tak?e manierystyczny o?tarz boczny z obrazem ?w. Miko?aja z ok. 1600 r., br?zowa gotycko-renesansowa chrzcielnica datowana na 1533 r., pó?nogotycki krucyfiks z pocz?tku XVI w. oraz obrazy: pó?nogotycki, wotywny obraz Chrystusa Frasobliwego z Matk? Bo?? Bolesn?, ?wi?tymi Stanis?awem Biskupem i Szczepanem z pocz?tku XVI w. i obraz Chrystus w T?oczni Mistycznej z 2. po?owy XVII w._________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:15   

KO?CIÓ? NA WODZIE W ZWIERZY?CUW po?owie XVII w. ordynat Tomasz Antoni Zamoyski postanowi? zbudowa? "ko?ció? na wodzie" po?wi?cony czci ?wi?tego Jana Nepomucena. To szczególne nabo?e?xtwo do ?w. Jana mia?o zwi?zek z jego niedawn? kanonizacj? (1729 r.) jak i z osobistymi prze?yciami ordynata, który podczas studiów za granic? powa?nie zachorowa?, a polecaj?c si? opieca ?wi?tego powróci? do zdrowia. By?o to tak?e votum dzi?kczynne za narodziny d?ugo oczekiwanego syna. "Ko?ció? na wodzie" budowany na jednej z wysp pa?acowego stawu przypomina? mia? m?cze?sk? ?mier? ?w. Jana z Pomuk, który na rozkaz okrutnego króla Czech zgin?? w nurtach We?tawy. Budow? ko?cio?a w Zwierzy?cu ?ywo interesowa?a si? ?ona ordynata Teresa Aniela z Michowkich, znana z hojno?ci fundatorka wielu obiektów sakralnych. Pó?nobarokowy ko?ció? w Zwierzy?cu budowano przemy?ln? sztuk? wszak powstawa?a tu budowla osobliwa, lokowana na wyspie tak ma?ej, ?eledwie stane?a na niej niewielka ?wi?tynia. Brzegi wyspy jak i samo pok?o?e ko?cio?a wymaga?y trwa?ego i pewnego umocnienia. Starym sposobem stosowanym jeszcze przez pras?owia?skich przodków umocniono wysp? systemem pali d?bowych ??czonych pionowo i poprzecznie. D?b doskonale konserwuj?cy si? w wodzie, nabieraj?cy wytrzyma?o?ci i mocy zapewnia? d?ugie trwanie budowli. Na g??boko?ci oko?o 2m k?adziono ?aw? fundamentow? z niespolonych grubych bry? kamienia, na to mur z obrobionych kamieniarsko tafli twardego piaskowca i dopiero na takim podk?adzie wymurowano ?ciany ko?cio?a. "Ko?ció?ek" jest najcenniejszym zabytkiem Zwierzy?ca, budowl? unikaln?, podziwian? ze wzgl?du na po?o?enie i pi?kn? sylwetk?. Obecnie w czasie adpustu ku czci ?w. Jana Nepomucena odbywa si? unikalna widowiskowa procesja na ?odziach wokó? "ko?ció?ka
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-06-10, 19:16   

KRASNOBRÓD-KO?CIÓ? NAWIEDZENIA NMPBarokowy ko?ció? wybudowany zosta? w latach 1690-1699. Ko?ció? i klasztor ufundowa?a Maria Kazimiera Sobieskia - królowa Marysie?ka. By?o to wotum wdzi?czno?ci za uzdrowienie, jakiego dozna?a. Miejsce to zwi?zane z objawieniami Maryi, ju? od d?u?szego czasu s?yn??o wieloma ?askami.


Wewn?trz ko?cio?a znajduj? si? m.in.: XVIII-wieczna chrzcielnica, barokowa ambona w kszta?cie wazy, 33-g?osowe organy wykonane w 1975r. oraz cztery o?tarze boczne.


G?ówny o?tarz wykonany zosta? przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Mi?dzy kolumnami znajduj? si? postacie ?wi?tych: Jacka. Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centrum umieszczony jest cudowny obraz Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.


Z lewej strony ko?ció? ??czy si? z podominika?skim klasztorem


Krasnobród-Kapliczka na wodzieDo Kaplicy na Wodzie prowadzi Aleja Naj?wi?tszej Marii Panny zwana te? kasztanow?, która jest pomnikiem przyrody. Przy Alei usytuowane s? kaplice: ?w. Onufrego (zbudowana na planie czterolistnej koniczyny), ?w. Anny i ?w. Antoniego. XVIII-wieczna Kaplica na Wodzie znajduje si? oko?o 500m od klasztoru, nazywana jest te? czasami „Kaplic? Objawie?", gdy? w tym miejscu, w 1640r. Jakubowi Ruszczykowi objawi?a si? Matka Bo?a. Kaplica na Wodzie, to w zasadzie dwie kaplice drewniane wsparte na betonowych s?upach, po??czone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem, tworz?c w ten sposób jakby jeden obiekt.
Woda pod kaplic?, w opinii miejscowej ludno?ci i licznie przybywaj?cych tu pielgrzymów posiada w?a?ciwo?ci lecznicze.
_________________
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,61 sekundy. Zapytań do SQL: 10