FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
domki na Kaszubach|domki na Kaszubach
Poprzedni temat «» Następny temat
Miejsca, które warto zwiedzić
Autor Wiadomość
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-05, 17:22   Miejsca, które warto zwiedzi?

Polska jest pi?knym krajem, mamy tutaj wiele zamków, pa?acyków i dworków. Jest jeszcze wiele innych ciekawych miejsc do zobaczenia. Polecajcie, mo?e to by? co? du?ego ale mo?e by? i ma?ego, mo?e by? ciekawy obiekt, ale i miasto, ska?a, muzeum itp.
Nie musz? chyba pisa?, ?e zdj?cia mile widziane :-)
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:42   

Góry Sto?oweGóry Sto?owe, po?o?one w centralnej cz??ci Sudetów ?rodkowych, s? wskutek swego unikatowego krajobrazu jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polski. S? one jedynym na terenie Polski przyk?adem gór o charakterze p?ytowym, w których wyst?puj?ce na kilku poziomach wysoko?ciowych p?askie powierzchnie s? oddzielone stromymi, nierzadko urwistymi i skalistymi kraw?dziami. Rze?ba ta jest efektem trwaj?cego od kilkudziesi?ciu milionów lat niszczenia p?yty utworzonej przez poziomo zalegaj?ce warstwy silnie uszczelnionych piaskowców i nieprzepuszczalnych margli, które s? osadami istniej?cego tu w okresie kredowym ( oko?o 90 mln lat temu) p?ytkiego morza. Nierównomierno?? niszczenia spowodowa?a powstanie osobliwych form, takich jak skalne miasta, ska?ki o fantastycznych kszta?tach, urwiska czy g??bokie doliny rzeczne o charakterze prze?omów. Czynnikiem przyci?gaj?cym turystów w Góry Sto?owe jest te? obecno?? na ich obrze?ach znanych miejscowo?ci uzdrowiskowo-wczasowych takich jak:

* Duszniki-Zdrój
* Polanica-Zdrój
* Kudowa-Zdrój
* Wambierzyce (pielgrzymkowa)

Góry Sto?owe s? obszarem bardzo dobrze zagospodarowanym turystycznie, przeci?tym g?st? sieci? szlaków pieszych (w tym odcinku G?ównego Szlaku Sudeckiego im. M. Or?owicza), udost?pniaj?cych wszystkie skalne osobliwo?ci masywu. W?ród licznych szos doprowadzaj?cych w Góry Sto?owe, wyj?tkow? atrakcyjno?? krajobrazow? posiada tzw. Droga Stu Zakr?tów, z Kudowy-Zdroju przez Kar?ów do Radkowa. Po?udniowym skrajem obszaru przechodzi mi?dzynarodowa szosa E 67 z Pragi przez Wroc?aw do Warszawy, przy której po?o?one s? znane miejscowo?ci uzdrowiskowe. Po??czenia kolejowe w rejon Gór Sto?owych, po likwidacji cz??ci linii i ograniczeniu ilo?ci kursów, maj? obecnie niewielkie znaczenie.

Przej?cia graniczne mi?dzy Polsk? a Republik? Czesk? znajduj? si? w:

* Kudowie-S?onem
* T?umaczowie
* Goli?sku ko?o Mieroszowa
* Mieroszowie (kolejowe wykorzystywane w ruchu lokalnym)
* Ostrej Górze (przej?cie turystyczne)
<center>


 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:42   

ZAPRASZAM W BIESZCZADY!Bieszczady zajmuj? najbardziej na po?udniowym-wschodzie wysuni?ty skrawek Polski. Stanowi? one cz?s? g?ównego ?uku karpackiego i s? pierwszym cz?onem Karpat Wschodnich, zaczynaj?cych si? od doliny Sanu, Os?awy, Os?awicy i Laborca. W granicach Polski znajduje si? jedynie skrajnie zachodnia ich cz?s?, czyli Bieszczady Zachodnie przechodz?ce ku zachodowi (za Prze?. ?upkowsk?) w Beskid Niski, natomiast ku wschodowi (za Prze?. U?ock?) w Bieszczady Wschodnie. Po po?udniowej stronie wododzia?u karpackiego, na S?owacji nosz? one nazw? Bukovske Vrchy.

-----------------------------------------------------------------------------------

Klimat Bieszczadów, jest do?? zró?nicowany i ?ci?le wi??e si? z rze?b? terenu i wysoko?ci? n.p.m. Wyra?ny jest tu wp?yw kontyntntalnych mas powietrza nap?ywaj?cych znad Europy Wschodniej i nios?cych niskie temperatury w zimie i wysokie latem. Miesza si? ono z suchym powietrzem znad Nizin W?gierskich. ?rednia temp. roczna wynosi 5 C, w lecie osi?ga ona 16 C a w zimie spada do -5 C. Opady roczne od 800 mm w rejonie Przedgórza Bieszczadzkiego osi?gaj? swe maksimum w rejonie pasm okalaj?cych Cisn? i wynosz? tam 1150 mm. Najwi?ksza ilo?? opadów przypada na lipiec (140-150 mm). Stosunkowo suche i dogodne do uprawiania turystyki s?: stycze? i luty oraz prze?omy maja i czerwca oraz sierpnia i wrze?nia. Pokrywa ?nie?na zalega w Bieszczadach przez 150-200 dni osi?gaj?c grubo?? w wy?szych partiach nawet do 200-300 cm.

Pragn? zaprosi? wszystkich na weekend lub urlop a konkretnie ?ladem bieszczadzkich cerkiewek.
Ka?dy, kto cho? raz by? w Bieszczadach, zapami?ta? niepowtarzalny urok ma?ych wiejskich cerkiewek, które stanowi? od wieków nieod??czny element krajobrazu po?udniowo-wschodniej Polski. Ich oryginalna architektura, tworzona na styku Wschodu i Zachodu, nale?y do ciekawszych zjawisk w europejskiej kulturze.

--------------------------------

Podczas podró?y przez Bieszczady nie wolno pomin?? ?adnej z urokliwych cerkiewek bieszczadzkich.
W ostatnim czasie powsta? szlak architektury drewnianej, który pomaga poznawa? te pere?ki architektury.
Od XV wieku powstawa?y we wsiach w?ród lasów drewniane ko?cio?y i cerkwie. Zachwycaj? smuk?e proporcje gontem krytej nawy i wynios?ej wie?y z nadwieszon? izbic? w ko?cio?ach, za? z cebulastym he?mem w cerkwiach.
Miejscowi cie?le przek?adali na j?zyk drewna formy ceglanej architektury gotyckiej, pos?uguj?c si? t? sam? technik? "na zr?b", któr? znali i stosowali od pokole? przy budowie chaty, stodo?y, spichlerza.
Zabytki architektury sakralnej, le??ce na uboczu g?ównych szlaków turystycznych s? stosunkowo ma?o znane. Tym wi?ksze niespodzianki czekaj? ka?dego mi?o?nika sztuki, który zapu?ci si? w te strony.
Warto odwiedzi?: Bukowiec ko?o Terki, Bystre ko?o Michniowca, Górzanka, Hulskie, Koma?cza, Krywe, ?opienka, Polana, Rosolin, Rzeped?, Smolnik nad Sanem, Terka, Turza?sk oraz jedn? z najstarszych (XVII w.) w Ustianowej Dolnej.
Wi?kszo?? drewnianych ?wi?ty? wiejskich by?a harmonijnie powi?zana z otaczaj?cym je krajobrazem. Najcz??ciej wznoszono je na niewielkich wzniesieniach otaczaj?c zawsze wie?cem drzew. Dlatego tak ?atwo odnale?? miejsca gdzie sta?a cerkiew w opuszczonych wsiach czy osadach.
Pomimo, ?e cerkiew ju? nie istnieje najcz??ciej rosn? doko?a drzewa. Takie miejsca mo?na zobaczy? np.: na Wo?osatem lub na Tworylnem.
To tyle na temat cerkiewek.


Miasta, wsie i osady
Tak naprawd? to miast w Bieszczadach wiele nie ma. Dominuj? tu g?ównie wsie i osady i dlatego nie sposób nie pozna? i nie zwiedzi? trzech miast, które le?? na terenie Bieszczadów.

Te trzy miasta o ró?nej historii, innej powierzchowno?ci i innym nastroju to:
Prastary królewski Sanok, ruchliwy, pe?en zaaferowanych handlowców i przedsi?biorców;
Urocze, spokojne Lesko, ?yj?ce bardziej przesz?o?ci? ni? tera?niejszo?ci?;
Dynamiczne Ustrzyki Dolne, zaludnione po 1951 roku od zera przez przybyszów z najró?niejszych stron Polski.
Kto udaje si? w nasze najdziksze góry, musi przejecha? przynajmniej przez jedno z nich.
Warto w pogoni za dzik? przyrod? zwiedzi? je wszystkie tym bardziej, ?e zwiedzanie ka?dego z nich nie powinno zaj?? wi?cej ni? jeden lub dwa dni. Pró?no bowiem chwali? si? znajomo?ci? Bieszczadów, je?li nie by?o si? w sanockim skansenie, nie b??dzi?o po leskim kirkucie, nie zwiedzi?o ustrzyckiego muzeum przyrodniczego.
Oprócz trzech wymienionych ju? miast znajdziemy na naszym szlaku wiele innych miejscowo?ci i miejsc o których mo?e nie s?yszeli?cie, a które ze wszech miar zas?uguj? na krótk? przerw? w podró?y, a przymajmniej na rzut oka i chwil? zadumy. Tu bowiem, a nie w g?uchych górskich dolinach, przez wieki toczy?a si? wielka, nawet najwi?ksza historia i tu pozosta?o najwi?cej ?ladów odleg?ej przesz?o?ci. S? to m.in.
Baligród, Wetlina, Wolosate , Koma?cza, Ustrzyki Dolne ,
Ustrzyki Górne, Lutowiska, Lesko, Nowy ?upków , Cisna, Pola?czyk, Jab?onki, Polana , Zatwarnica, Roztoki Górne, Smerek,Wo?kowyja,Bukowiec, dawny Bukowiec, dawna Beniowa, dawne Sianki.Bieszczady s? bardzo urokliwym zak?tkiem Polski. S? jeszcze 'dzikie", nieza?miecone, o czystym powietrzu, przemys?u praktycznie brak. Ludzie bardzo ?yczliwi, potrafi? wita? na drodze ka?dego turyst?, mimo, ?e go nie znaj?. Zapraszam zatem serdecznie tych, którzy jeszcze nie dotarli w Bieszczady. Naprawd? warto tam wpa??!DO ZOBACZENIA W BIESZCZADACH!!!

_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:48   

Pragn? poleci? Wam nast?pne magiczne miejsce, w którym by?am.
Jest nim:
JASKINIA RAJ

Jaskinia Raj po?o?ona w Górach ?wi?tokrzyskich jest uwa?ana za najpi?kniejsz? jaskini? w Polsce. Jest ona równie? jedn? z najwi?kszych atrakcji turystycznych regionu Gór ?wi?tokrzyskich. Jej nazwa - Raj jest przeciwie?stwem znajduj?cej si? w pobli?u wcze?niej odkrytej, ubogiej jaskini, zwanej Piek?o. Bogactwo i uroda jaskini polega na tym, ?e znajduj? si? w niej nacieki skalne o ró?norodnych, niezwyk?ych kszta?tach. Zwisaj?ce ze stropu sople to stalaktyty, natomiast sople wyrastaj?ce z dna ku górze to stalagmity. Draperie na ?cianach jaskini Raj s? tak?e naciekami tworz?cymi oryginalne wzory. Robi? one ogromne wra?enie na zwiedzaj?cych. Wybieraj?c si? w Góry ?wi?tokrzyskie nale?y koniecznie zwiedzi? to niecodzienne miejsce.

HISTORIA JASKINI


Jaskinia Raj zosta?a odkryta w latach 1963/64. Ze wzgl?du na bogat? szat? naciekow?, walory naukowe i dydaktyczne obj?ta jest ochron? jako rezerwat przyrody, jest te? chronionym stanowiskiem archeologicznym. Udost?pnienie jaskini zapewni?o trwa?e zabezpieczenie jaskini i jej szaty naciekowej, a ponadto umo?liwi?o przeprowadzenie wa?nych bada? naukowych. Otwarcie jaskini dla ruchu turystycznego nast?pi?o w 1972 roku.
W jaskini przeprowadzono badania podczas których znaleziono ?lady obecno?ci cz?owieka sprzed 50-60 tysi?cy lat oraz szkielety takich zwierz?t jak nied?wied?, ?ubr, mamut czy pi?mowó?. W roku 1972 jaskini? udost?pniono publicznie dla turystów.Jaskinia Raj jest typow? jaskini? krasow? rozwini?t? w wapieniach. Cho? niewielka, wyró?nia si? w?ród polskich jaski? bogat? i dobrze zachowan? szat? naciekow?. Nale?y do nielicznych w kraju jaski? o?wietlonych elektrycznie (o?wietlenie ?wiat?owodowe) i udost?pnionych do zwiedzania pod opiek? przewodnika.
Korytarze jaskini wytworzone zosta?y w wapieniach ?rodkowego dewonu, które ok. 360 milionów lat temu powsta?y na dnie p?ytkiego morza. Rozwój jaskini zachodzi? w kilku etapach, g?ównie pod koniec trzeciorz?du i w czwartorz?dzie.Jaskinia Raj w liczbach


D?ugo?? naturalnych korytarzy jaskini 240m
D?ugo?? sztucznego chodnika 40m
D?ugo?? trasy turystycznej we wn?trzu jaskini 180m
Temperatura we wn?trzu jaskini 8-10 °C
Wilgotno?? powy?ej 95%

Wej?cie do jaskini prowadzi sztolni? wykonan? w miejscu, gdzie znajdowa? si? dawny otwór jaskini, który w ci?gu ostatnich tysi?cleci zosta? ca?kowicie zasypany naturalnym osypiskiem ze zbocza.

Opis trasy
D?ugo?? trasy turystycznej wynosi 180 metrów i rozpoczyna si? w pawilonie, gdzie zorganizowana jest wystawa muzealna wprowadzaj?ca turystów w tematyk? krasu. Mo?na zobaczy? tu znalezione w namulisku krzemienne narz?dzia pracy cz?owieka neandertalskiego, zamieszkuj?cego jaskini? ok. 50.000 lat temu, a tak?e szcz?tki prehistorycznych zwierz?t - mamuta, nosoro?ca w?ochatego, nied?wiedzia jaskiniowego - b?d?cych obiektem polowa? i szukaj ?cych w jaskini schronienia. W muzeum odtworzone zosta?o obozowisko rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielko?ci postaciami.

Z pawilonu, do wn?trza jaskini prowadzi sztuczna sztolnia o d?ugo?ci 21 metrów. Pe?ni ona rol? ?luzy zabezpieczaj?cej mikroklimat jaskini. Tu? za ni? znajduje si? obszerna Komora Wst?pna ??cz?ca trzy ci?gi korytarzy jaskini. W górnej cz??ci komory usytuowany by? otwór, którym odkrywcy dostali si? do jaskini. Kolejna - Komora Z?omisk - jest najwi?ksz? sal? w jaskini. Wida? tu ogromne g?azy, które oderwa?y si? od stropu, a pó?niej zosta?y pokryte naciekami. Na uwag? zas?uguje kolumna naciekowa o nazwie Harfa, prze?wituj?ca po pod?wietleniu. Nast?pnie 40 metrowy, sztuczny tunel rozszerza si? i przechodzi do Sali Kolumnowej, w której znajduj? si? pe?ne uroku kolumny naciekowe i stalaktyty, w ?cianach liczne skamienia?o?ci koralowców, za? dno pokrywaj? jeziorka, misy martwicowe i pola ry?owe. Wielk? rzadko?ci? s? pizoidy, czyli lu?ne nacieki w kszta?cie kulek, zwane per?ami jaskiniowymi. Przerzucony nad niewielkim jeziorkiem mostek prowadzi do Sali Stalaktytowej. Wyst?puj? tu setki stalaktytów w ro?nych stadiach rozwoju. Ich liczba si?ga ponad 200 szt./m2. Na sp?gu wyst?puj? stalagmity oraz nacieki zespolone, tworz?ce ciekawe formy, np. kolumn? naciekow? zwan? "Pagod?". Kolejnym fragmentem jaskini jest Sala Wysoka ze stropem - 8 m ponad poziomem chodnika. Przechodz?c dalej ponownie trafiamy do Komory Wst?pnej, zamykaj?c p?tl? trasy turystycznej.Dojazd

Jaskinia Raj po?o?ona jest w odleg?osci ok. 10 km od centrum Kielc, jad?c
w kierunku Krakowa drog? wojewódzk? nr 762 (wyje?dzamy z Kielc ulic? Krakowsk?).

Z Kielc mo?na równie? dojecha? autobusem miejskim nr 31 lub busem
z ulicy ?ytniej w kierunku Ch?cin, do przystanku Jaskinia Raj,
sk?d ok. 10 minut pieszo.

ZAREZERWUJ WCZE?NIEJ wej?cie do jaskini RAJ zwiedzanie jaskini cieszy si? bardzo du?? popularno?ci?. Dlatego warto zarezerwowa? bilet.

Rezerwacje grupowe i indywidualne:
Jaskinia "Raj"
tel./fax (041) 346-55-18
tel. (041) 315-05-72
e-mail: jaskiniaraj@lysogory.com.pl


W roku bie??cym jaskini? mo?na zwiedza? w okresie od 15 stycznia do
15 listopada w godz. 10-17 (z wyj?tkiem poniedzia?ków). Jaskini? zwiedzamy w grupach max. 15 osobowych tylko w obecno?ci przewodnika. Grupy wpuszczane s? do jaskini z cz?stotliwo?ci? co 15 minut. czas zwiedzania ok. 45 minut. Specyficzny mikroklimat jaskini - wysoka wilgotno?? powietrza i niska (+9) temperatura powietrza, wymagaj? od turysty odpowiedniego ubioru.

Cennik
Od 12 kwietnia do 26 pa?dziernika 16 z?

w pozosta?ym okresie 11 z?

dzieci poni?ej 4 lat wst?p wolny
W cen? biletu wliczona jest us?uga przewodnika
w j?zyku polskim. [/b]
Warto zobaczy? równie? zamek w Ch?cinach - oddalony o kilka kilometrów od jaskini Raj.PRZYJED?CIE, ZOBACZCIE - WARTO!!!


 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:50   

B??dne Ska?kiB??dne Ska?y, po?o?one na skraju Skalniaka, utworzone s? przez sie? regularnych sp?ka? w ?awicy piaskowców górnokredowych. Jako labirynt przewy?szaj? Szczeliniec, pod wzgl?dem widoków nie umywaj? si?.


Od szosy Kudowa-Kar?ów, na szóstym kilometrze od Kudowy i pi?tym od Kar?owa, na Rozdro?u pod Lelkow? odchodzi w bok jednokierunkowa droga, któr? mo?na dojecha? do "kamiennego miasta". Droga jest p?atna, a ruch odbywa si? wahad?owo: "tam" mo?na jecha? tylko o pe?nych godzinach (zob. tablice); niezastosowanie si? do tych wymogów grozi zderzeniem czo?owym z autokarem. Wielu turystów wybiera jednak parking na rozdro?u i ponad pó?godzinn? wspinaczk? do labiryntu.

Przej?cie "labiryntu" zajmuje ok. 35 minut. Wst?p: 4-2 z?; podchodz?c szlakiem zielonym od Pasterki b?d? czerwonym od Skalniaka, trafia si? do labiryntu z pomini?ciem kasy. Na miejscu barek z fast foodem i piwem oraz sklepik z pami?tkami.

Doj?cie do B??dnych Ska?

Kudowa Zdr.-B??dne Ska?y Znaki czerwone, czas przej?cia 2 godz., w drug? stron? 1 1/2 godz.
Kudowa Zdr.-Czermna-Pstr??na-B??dne Ska?y Znaki zielone, czas przej?cia 2 1/2 godz., w drug? stron? 2 godz.
Pasterka-Ostra Góra-B??dne Ska?y Znaki zielone, czas przej?cia 1 3/4 godz., w drug? stron? 1 1/2 godz.
Kar?ów-Skalniak-B??dne Ska?y Znaki czerwone, czas przej?cia 1 3/4 godz., w drug? stron? 1 1/2 godz.
Rozdro?e pod Lelkow?-B??dne Ska?y Znaki czerwone, czas przej?cia 3/4 godz., w drug? stron? 2/3 godz.

 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:52   

Park Krajobrazowy w ArkadiiKolejne niezwykle urocze miejsce.... My zrobili?my tak: z Warszawy wyjechali?my krajow? 2 na zachód, ko?o ?owicza skr?cili?my w lewo na Skierniewice i po kilku kilometrach znale?li?my Arkadi? po lewej stronie drogi. Zaraz przy wej?ciu parking p?atny 4 z? a samochodów pilnuje starszy facio, jak chcecie za darmo to zaraz po dugiej stronie drogi s? miejsca parkingowe na ma?ym ryneczku przy sklepach.
Wszystkie niezb?dne informacje dotycz?ce tego miejsca, jego histori? i plany znajdziecie na ni?ej zamieszczonych zdj?ciach tablic informacyjnych, brakuje tam tylko cen biletów ale jak we?miecie po 20 z? na osob? to na pewno na wszystko wam wystarczy.
Bardzo zadbane miejsce, czyste z wystrzy?onymi trawnikami i doskonale zaopatrzone we wszelkie tablice informacyjne. Mile sp?dzone pare godzin. Nie przeoczcie wystawy urn w ma?ym budynku nad jeziorem, s? tam przedmioty zrobione na kilkaset lat przed nasz? er? a najlepiej ?cis?o si? trzyma? wskazówek pokazuj?cych tras? zwiedzania to wówczas nic was nie ominie. Jedyny warunek dobrej zabawy w tym miejscu to w miar? dobra pogoda.


W latach 70. XVIII wieku dotar? do Polski nowy styl ogrodowy zwany angielskim, który narodzi? si? na pocz?tku wieku w Anglii, a pó?niej ogarn?? stopniowo liczne kraje europejskie. Styl angielski zdecydowanie przeciwstawia? si? sztuczno?ci i regularno?ci ogrodów barokowych, propaguj?c swobodne i nastrojowe kompozycje ogrodowe sprz??one z sentymentalnym b?d? symbolicznym sztafa?em z?o?onym z ró?nych form i konstrukcji architektonicznych nawi?zuj?cych do antyku, ?redniowiecza, ?ycia wiejskiego, a nierzadko tak?e do zamorskich form egzotycznych. Styl ten przeobra?a? si? równie? równolegle ze zmianami zachodz?cymi w sferze filozoficzno-ideowej i estetycznej epoki od form sentymentalnych ku wizji ogrodu romantycznego.

?wi?tynia Diany w Arkadii
Pierwsze za?o?enia ogrodowe w stylu angielskim zacz??y powstawa? w Polsce na pocz?tku lat 70. XVIII wieku w okolicach Warszawy, spo?ród których wyró?nia?y si? bogactwem za?o?enia ogrody Kazimierza Poniatowskiego na Solcu, Na Ksi???cym i Na Górze, Izabeli Lubomirskiej w Mokotowie, Izabeli Czartoryskiej w Pow?zkach, Micha?a Poniatowskiego w Jab?onnie, a na prowincji Aleksandry Ogi?skiej w Siedlcach i Szcz?snego Potockiego w Zofiówce za Humaniem na Ukrainie. W?ród tych ogrodów znacz?ce miejsce zajmuje za?o?ona w 1778 roku przez Helen? Radziwi??ow?.
Arkadia pod Nieborowem
Architektoniczn? i ogrodow? opraw? opracowa? Szymon Bogumi? Zug przy du?ym osobistym zaanga?owaniu i udziale ksi??ny. Pomys?y architektoniczne szkicowali Jan Piotr Norblin i Aleksander Or?owski, które realizowa? do 1797 roku Zug, a pó?niej Henryk Ittar. Do zak?adania ogrodu ksi??na przyst?pi?a wiosn? 1778 roku, lecz rozwija?a go i komponowa?a dalej, przez ponad dwadzie?cia lat, a? do swojej ?mierci w 1821 roku. Pierwszymi budowlami, które powsta?y na brzegu spi?trzonego w 1781 roku wielkiego stawu arkadyjskiego, by?y Kaskada i Chata przy Wodospadzie (1781), a nieco pó?niej Przybytek Arcykap?ana (1783) i ?wi?tynia Diany (1783-1785) z plafonem Norblina wyobra?aj?cym Jutrzenk? oraz Akwedukt (1784). W latach 1785-1789 zosta? zbudowany na Wyspie Topolowej symboliczny Nagrobek Ksi??ny z wieloznaczn? sentencj? ?aci?sk? Et in Arcadia ego, wzorowany na Grobowcu Jean Jacques Rousseau w Ermenoville, a tak?e wzniesiona z polnych g?azów Grota Sybilli, rustykalne Chatki Filemona i Baucydy oraz ?uk Kamienny, Zak?tek Melancholii, Brama Czasu, kr?g o?tarzowy na Wyspie Ofiar. W latach dziewi??dziesi?tych kontyuowana by?a rozbudowa Arkadii pod kierunkiem Zuga. Powstaje wtedy przylegajacy do ?uku Kamiennego Dom Murgrabiego i Domek Gotycki nad Grot? Sybilli. W ostatnich latach up?ywaj?cego wieku zosta?o urz?dzone w ?wi?tyni wn?trze Gabinetu Etruskiego z neoklasycystycznym wystrojem i malowid?ami Micha?a P?o?skiego i Aleksandra Or?owskiego.
Oko?o 1800 roku nast?puje zwrot ksi??ny ku estetyce ogrodu romantycznego. W tym czasie ogród w Arkadii wychodzi z niewielkiego i zamkni?tego dotychczas obszaru parku sentymentalnego na okoliczne rozleg?e pola po?o?one za rzeczk? Skierniewk?, swobodnie wkomponowujac osie widokowe i nowe budowle w rozleg?? przestrze? otaczaj?cego go naturalnego krajobrazu. ?mia?e zamierzenia ksi??ny z tego czasu realizowa? w Arkadii m?ody romantyczny wizjoner, niezwykle utalentowany architekt nowego pokolenia Henryk Ittar. Powsta? wtedy Grobowiec Z?udze? (1800) zbudowany na po?o?onych za rzeczk? Polach Elizejskich, Cyrk Rzymski (1803) i Amfiteatr (1804). Nieco pó?niej powstaje ludowy Domek Szwajcarski kryj?cy w sobie ba?niowe ,,wn?trza kryszta?owe'' (1810), który ksi??na umiejscowi?a w?ród zabudowy arkadyjskiej wsi.
W ten charakterystyczny dla epoki romantyzmu sposób Radziwi??owa wprowadzi?a do swojego ogrodu zarówno ba?niowo??, jak i ludowo??, a urz?dzone w 1814 roku w Domku Gotyckim ,,mieszkanie rycerza'', po?wi?cone synowi Micha?owi Gedeonowi, bohaterskiemu genera?owi napoleo?skiemu, nawi?za?o tak?e do romantycznych uniesie? patriotycznych, powszechnych w?ród warstw o?wieconych w okresie tu? po utracie niepodleg?o?ci przez kraj. Wcze?niejszy ideowo-filozoficzny program ogrodu, oparty na skojarzeniach mitologicznych, literackich, a nawet na rytach maso?skich, od pocz?tku istnienia ogrodu by? zdominowany przez symbolik? znacze? zaszyfrowanych w kompozycji za?o?e? architektonicznych, tak?e w ma?ych formach ogrodowych, w sentencjach umieszczanych na budowlach, tablicach i g?azach, nawet w ukszta?towaniu nasadze? zieleni i kwiatów. St?d nazwy poszczególnych budowli i konstrukcji ogrodowych, jak Przybytek Arcykap?ana, ?wi?tynia Diany (Mi?o?ci, M?dro?ci), Grota Sybilli, Grobowiec na Wyspie Topolowej, Domek Gotycki, Grobowiec Z?udze? i im podobne.
Helena Radziwi??owa zgromadzi?a w Arkadii bogat? kolekcj? sztuki antycznej oraz rze?b antykizuj?cych i kopii dzie? antycznych, a tak?e ,,staro?ytno?ci'' ?redniowiecznych i renesansowych, z których utworzy?a swoiste muzeum w ?wi?tyni Diany. Znalaz?y si? w nim G?owa Niobe, Popiersie Rzymianki, grecko-rzymskie stele, sarkofagi i urny grobowe, ozdoby ogrodowe, architektoniczne elementy lapidariane oraz obiekty antykizuj?ce, jak rze?ba ?pi?cej Ariadny, popiersie Meleagra, m?odego Rzyminina, Trójnóg Stanis?awa Augusta, a tak?e manierystyczny Maszkaron Guglielmo della Porta i hermy d?uta Micha?owicza z Urz?dowa. Podobny charakter maj? dzie?a sztuki wykonane na zamówienie ksi??ny, jak ?w. Cecylia d?uta Pietro Staggiego i Geniusz ?mierci Iwana Martosa. Osobliwo?ci? kolekcji s? sprowadzone przez ksi??n? z Podola ,,baby'', kultowe rze?by po?owieckie z XII-XIII wieku.

_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:53   

Kamienne kr?gi na Pomorzu


Kamienne kr?gi - obiekty sk?adaj?ce si? z kilkunastu kamiennych stel ustawionych na obwodzie ko?a, czasem równie? z kamieniami w ?rodku okr?gu - to charakterystyczny i tajemniczo wygl?daj?cy ?lad pradziejów Pomorza. W kaszubskiem ?wiecie literackim kr?gi s? pozosta?o?ci? po zamieszkuj?cych niegdy? te ziemie stolemach, którzy w tych miejscach sprawowali narady i s?dy, a podj?te decyzje upami?tniali ustawionymi kamieniami. Dla wielbicieli wiedzy tajemnej kr?gi s? dawnymi obserwatoriami astronomicznymi i skupiskami energii. Archeolodzy stwierdzili, ?e owe kamienie postawili na swoich cmentarzyskach Goci - germa?ski lud przyby?y ze Skandynawii, który na Pomorzu przebywa? w I - III w. po Chr. pozostawiaj?c materialne ?lady okre?lane jako kultura wielbarska. W III - IV w. Goci pow?drowali nad Morze Czarne, a nast?pnie uciekaj?c przed Hunami przybyli w obr?b Cesarstwa Rzymskiego, osiedlaj?c si? na p?w. Apeni?skim (Ostrogoci) i Iberyskim (Wizygoci). Pomorskim kr?gom przypisuje si? znaczenie analogiczne jak znanym ze Skandynawii tingom - miejscem plemiennych narad i obrz?dów religijnych. Uwaga: wprawdzie gockie kamienne kr?gi s? budowlami z du?ych kamieni, ale nazywanie ich megalitami jest b??dem. Okre?lenie "megality" archeolodzy rezerwuj? do obiektów stworzonych 2 - 3 tys. lat wcze?niej, w neolicie. Prawdziwymi megalitami s? np. grobowiec komorowy w Borkowie czy grobowce trapezowe w ?upawie.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY „KAMIENNE KR?GI” W LESIE GRZYBNICKIM KO?O KOSZALINA

Kamienne Kr?gi Gotów w Lesie Grzybnickim zosta?y odkryte w kwietniu 1974 roku. Wykopaliska trwa?y do 1979 roku. Odkryto pi?? kr?gów kamiennych ( w tym dwa o ?rednicy 37,5 m – najwi?ksze w Europie) oraz 101 grobów szkieletowych i 2 kurhany.

W czasie wykopalisk w grobowcach znaleziono paciorki z naszyjników (bursztynowe i kamienne), klamerki srebrne, zapinki ze srebra i z?ota, srebrne szpile do upinania w?osów. Wszystkie eksponaty mo?na obejrze? w Koszali?ski Muzeum przy ul. M?y?skiej.

Goci przybyli na tereny Polski ze Szwecji i Skandynawii, za? w Grzybnicy zatrzymali si? nad rzek? Radew i tam mieli swoj? osad?.

Kr?gi kamienne by?y miejscem zwo?ywania wiecowych zgromadze? plemiennych i rodowych oraz odbywania okresowych uroczysto?ci obrz?dowych, w czasie których – jak w ca?ym ówczesnym ?yciu – sprawy publiczne przeplata?y si? z zabiegami magicznymi. Przepowiadano przy pomocy wró?b i zapewniono – przy pomocy sk?adanych ofiar – powodzenie gromadnie podejmowanych decyzji. S?siedztwo pochówków zmar?ych przodków stwarza?o atmosfer? miru wiecowego, niezb?dn? przy rozpatrywaniu spraw spornych.

Kamienne Kr?gi w Lesie Grzybnickim s? wi?c kamiennym monumentem kultury ludów ?wiata „barbarzy?skiego” z pierwszych wieków naszej ery i nale?? do skarbnicy zabytków o randze europejskiej. S? interesuj?cym zabytkiem najwa?niejszej instytucji ?ycia publicznego w staro?ytno?ci, jak? by? wiec wspólnot rodowych i plemiennych.

Wiek radiestezyjny kr?gów szacowany jest od 2 tys. do 6 tys. lat p.n.e., tj. na czas budowy piramid w Egipcie i nie tylko. Kr?gi odkryto m.in. w Afryce, w Europie (Skandynawia) oraz na Antarktydzie.

Ca?a powierzchnia kr?gów oraz cmentarzysko s? miejscem posiadaj?cym wspania?? energi? uzdrawiaj?c? dla cz?owieka i zwi?kszaj?c? energi? ?yciow? co najmniej o 30%. Energia ta uzupe?nia biopole energetyczne cz?owieka przez co polepsza samopoczucie, odblokowuje sploty energetyczne (czakry) co zwi?ksza odporno?? na ró?nego rodzaju choroby.

Dojazd do rezerwatu le?n? drog? (2 km) od szosy Koszalin Pozna? i Bydgoszcz rozpoczyna si? od postoju usytuowanego mi?dzy Mostowem a wsi? Grzybnica, w odleg?o?ci 3,7 km od Mostowa b?d? 2 km od Grzybnicy, tras? oznakowan? drogowskazami „zabytek archeologiczny”.

Informacje na temat kr?gów kamiennych w Grzybnicy mo?na znale?? równie? na stronach internetowych: www.manowo.pl lub www.kamienne.org.pl

Na terenie rezerwatu mo?na kupi? ksi??ki, bi?uteri? oraz pami?tkowe monety zwi?zane z tematyk? kamiennych kr?gów. Opiekun rezerwatu pe?ni rol? przewodnika i w przyst?pny sposób opowiada o tym niezwyk?ym miejscu (telefon opiekuna: 0504 172 246)._________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:54   

ROZTOCZE
Kraina geograficzna ??cz?ca Wy?yn? Lubelsk? z Podolem, wyra?nie wypi?trzony wa? wzniesie? przebiegaj?cy z pó?nocnego zachodu, od Kra?nika, na po?udniowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wy?yn? Lubelsk? i Wy?yn? Wo?y?sk? od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrza?skiej.

Najwy?sze wzniesienie Roztocza osi?ga 414 m n.p.m. (poza granicami Polski), w Polsce najwy?sze wzniesienia to D?ugi Goraj (391,5 m n.p.m.) i Wielki Dzia? (390,4 m n.p.m.).

Na Roztoczu z uwagi na niepowtarzalne walory przyrodnicze utworzono Roztocza?ski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe oraz rezerwaty (m.in. So?okija czy Nad Tanwi?).

Roztocze zbudowane jest ze ska? powsta?ych w kredzie – margli, opok i wapieni. Na nich zalegaj? utwory m?odsze – osadzone w warunkach p?ytkiego morza piaski, piaskowce wapniste i wapienie. W epoce lodowcowej na region nasun?? si? l?dolód skandynawski – wskazuj? na to gliny morenowe, g?azy narzutowe.

Roztocze pod wzgl?dem zró?nicowania rze?by i budowy geologicznej mo?na podzieli? na 3 mezoregiony:

Roztocze Zachodnie sk?ada si? g?ównie z lessów; lekko sfa?dowane wierzchowiny i kontrastuj?ce z nimi zbocza silnie porozcinane dolinami i w?wozami, ci?gn?cymi si? nawet do kilku kilometrów i g??boko?ci powy?ej 20 m
Roztocze ?rodkowe zbudowane g?ównie z piasków i wapieni, o du?ym zró?nicowaniu krajobrazowym; w prze?omach rzek wyst?puj? skalne progi (szypoty); wewn?trzne partie wzgórz s? p?askimi monotonnymi wierzchowinami urozmaiconymi izolowanymi wzgórzami osta?cowymi (np. Wapielnia – 386 m n.p.m. lub Kamie? z charakterystycznym zwie?czeniem ska?kami)
Roztocze Wschodnie zbudowane z utworów trzeciorz?dowych, o urozmaiconej rze?bie; wyst?puj? wzgórza osta?cowe i najwi?ksze wzgl?dne ró?nice wysoko?ci
Grzbietem Roztocza biegnie lokalny (w cz??ci - równie? kontynentalny) dzia? wodny mi?dzy dorzeczami Bugu i Wieprza (po stronie pó?nocnej) oraz Sanu i Dniestru (po stronie po?udniowej). Rzeki przyjmuj? tu charakter górskich potoków o wartkim nurcie. Wewn?trzne partie Roztocza cechuje prawie zupe?ny brak wód powierzchniowych i g??bokie zaleganie wód podziemnych. W strefie kraw?dziowej wyst?puj? ?ród?a szczelinowe o du?ej wydajno?ci i sta?ej temperaturze 9°C.

Klimat Roztocza zbli?ony jest do kontynentalnego. Opady s? obfite (ok. 700 mm rocznie) i wyst?puj? zazwyczaj w czerwcu i lipcu, natomiast w sierpniu obserwuje si? najwi?ksze nas?onecznienie.

Flora regionu jest zró?nicowana w zale?no?ci od rze?by, gleb i klimatu. Wyst?puj? lasy li?ciaste lipowo-grabowe i bukowo-jod?owe (Roztocze Zachodnie), bory jod?owe (Roztocze ?rodkowe), bory sosnowe (Roztocze ?rodkowe i Po?udniowe). Wielkie zas?ugi dla zachowania pierwotnej przyrody mia?o utworzenie w XVI w. zwierzy?ca obok dzisiejszego miasta Zwierzyniec. Fauna obok pospolitych gatunków obejmuje rzadkie gryzonie, ptaki, p?azy i gady.

Szumy


Jelonek-najwy?szy wodospad Roztocza


Janów Lubelski


Kamienio?omy w Józefowie


Roztocza?ski Park Narodowy

Szczebrzeszy?ski Park Krajobrazowy

Zalew w NieliszuO roztoczu mo?na jeszcze bardzo du?o napisa?,ale nie da si? wszystkiego na raz.Jesli pozwoli mi czas przedstawie najwazniejsze miejscowo?ci znajduj?ce si? na Roztoczu.
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:56   

Chcia?abym Wam poleci? jedno z pi?kniejszych miejsc w Krakowie. Zaczn? mo?e od tego, ?e najpierw us?ysza?am piosenk?, która bardzo poruszy?a moje serce. Do tej pory jest jedn? z moich ulubionych. Potem dowiedzia?am si?, ?e zosta?a ona napisana dla Jewgienija Jacenko '?eni', który zgin?? tragicznie podczas wyprawy rowerowej w?a?nie w tym miejscu. Mia? 20 lat. Jewgienij by? utalentowanym ?piewakiem (sopran). Ukrainiec polskiego pochodzenia, który studiowa? na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. Tutaj mo?na o nim poczyta?, a tutaj pos?ucha? jak ?piewa?.
Pierwszy raz odwiedzi?am to miejsce jakie? 9 lat temu. Pami?tam jakie ogromne zrobi?o na mnie wra?enie. To miejsce przypomina mi te? mojego ?p. s?siada, z którym cz?sto spacerowali?my wspólnie z jego rodzin?. Czasem organizowali?my sobie tam ogniska lub wybierali?my si? na przeja?d?ki rowerowe. To by? dopiero wyczyn :D Mam jeszcze kilka przyjemnych wspomnie? zwi?zanych ze ska?kami, ale zachowam je ju? dla siebie ;) Te kilka powodów w?a?nie zdecydowa?o o takim, a nie innym wyborze.

SKA?KI TWARDOWSKIEGO /ZAKRZÓWEK/


Ska?ki Twardowskiego po?o?one s? w obr?bie Bramy Krakowskiej (Pó?. Podkarpacie) mi?dzy Kotlinami O?wi?cimsk? i Kotlin? Sandomiersk?. Na pó?noc od Bramy Krakowskiej rozpo?ciera si? Wy?yna Krakowsko-Cz?stochowska, a 7 km na po?udnie Pogórze Zachodnio-Beskidzkie (Pogórze Wielickie). Przy dobrej pogodzie wida? szczyty Beskidów, miedzy innymi Babi? Gór? (wysoko?? 1725 m n.p.m.) 50 km st?d w linii prostej (najwy?szy szczyt Beskidu ?ywieckiego. Ska?ki Twardowskiego po?o?one s? w Krakowie w dzielnicy Podgórze.
Obszar ten le?y w obr?bie zapadliska przedkarpackiego, utworzonego w trzeciorz?dzie u stóp formuj?cych si? wówczas Karpat fliszowych. Próg nasuni?cia karpackiego znajduje si? 7 km na po?udnie w okolicy Libertowa.
Opisywany obszar znajduje si? na wysoko?ci 200-147m n.p.m. Najni?szy punkt znajduje si? nad Korytem Wis?y (200m n.p.m.). Ska?y Twardowskiego przekraczaj? 230m n.p.m. Tzw. Krzemionki Zakrzowskie le?? w po?udniowo-zachodniej cz??ci miasta, gdzie dawniej by?a wie? Zakrzówek. Prze wiele lat bardzo intensywnie wydobywano tu wapie?.
W rze?bie powierzchni zaznaczaj? si? g?ównie formy tektoniczne. Ska?y Twardowskiego s? zr?bem, zbudowanym z wapieni jurajskich, obci?tym wyra?nymi liniami uskoków, co wyra?nie widoczne jest od strony Koryta Wis?y. W s?siedztwie znajduj? si? zr?by Ksi??ej Góry, Górki Pychowickiej, a za Wis?? na pó?nocy, widoczny jest zr?b Sowi?ca. Obni?enia mi?dzy zr?bami maja charakter rowów tektonicznych i wype?nione s? osadami morza trzeciorz?dowego. Obni?enia tych rowów wykorzystuj? ma?e potoki np. Ruczaj.
Na wapiennym zr?bie Ska?ek Twardowskiego widoczne s? liczne formy krasowe. Kras rozwija? si? g?ównie w ciep?ym i wilgotnym okresie przedlodowcowym. Na wierzchowinie Ska?ek Twardowskiego i Ksi??ej Góry naliczono kilkana?cie lejów krasowych o g??boko?ci 1-2m. Leje te zamaskowane s? wietrzelin? i pokryte ro?linno?ci? trawiast?. Na odkrytych ska?ach wapiennych mo?na zaobserwowa? ??obki i ?ebra krasowe.
W obr?bie Ska?ek Twardowskiego znajduj? si? 2 formy krasu podziemnego - jaskinie: jasna od strony Wis?y o du?ej komorze wej?ciowej i Grota Twardowskiego od strony po?udniowej. Obydwie s? jaskiniami podziemnymi, bezpiecznymi do zwiedzania, pozbawionymi szaty naciekowej, co wynika z dzia?a? cz?owieka.
W rze?bie terenu widoczne s? formy antropogeniczne - wyrobiska dawnych kamienio?omów wapienia jurajskiego np. przy ulicy ?w. Jacka stosunkowo p?ytkie wyrobisko o g??boko?ci 3-5m, stary Kamienio?om Kapelanka o ?cianach dochodz?cych do 22m wysoko?ci. W dnie tego kamienio?omu znajduj? si? p?ytkie oczka wodne na Górze Ksi??ej w Pychowicach, gdzie oprócz wapieni jurajskich ods?aniaj? si? margle kredowe.
Najwi?kszym kamienio?omem jest Kamienio?om na Zakrzówku, którego ?ciany przekracza?y 40m. Obecnie jest wype?nione wod? gruntow? i ?ciany w ca?o?ci nie s? widoczne. W kamienio?omach eksploatowano wapienie jurajskie dla potrzeb Zak?adów Sodowych w Barku Fa??ckim.
Na wapiennym wzniesieniu Ska?ek Twardowskiego lustro wód podziemnych znajduje si? na g??boko?ci do?? du?ej ok. kilkunastu metrowe, ze wzgl?du na przepuszczalno?? pop?kanych wapieni. W odleg?o?ci ok. 2 km na wschód wyst?puj? wody mineralne-siarczanowe, co zwi?zane jest z wyst?powaniem w przesz?o?ci gipsu. Wody te eksploatuje si? w Uzdrowisku - Matecznej.
Wzgórze to atrakcyjny teren rekreacyjno-spacerowy. Z wy?szych partii ska? mo?na podziwia? widoki na Wis?? i centrum Krakowa. Poni?ej, w nieczynnym wyrobisku kamienio?omu od strony ul. Wy?om, utworzy?o si? malownicze jeziorko, a zbocza oraz szczyty porasta flora naskalna i ciep?olubna. Od zachodu i po?udnia ze zbiornikiem graniczy park le?ny.
G?ówn? jurajsk? atrakcj? Krzemionek jest siedem jaski? w starym kamienio?omie, po obu stronach trasy spacerowej. Najwi?ksza, Jaskinia Twardowskiego, jest rozleg?ym tworem naturalnym o d?ugo?ci 500m. Spada ona na g??boko?? 12 m. Posiada ona trzy otwory, które prowadz? do kr?tych i niskich korytarzy u?o?onych na kszta?t labiryntu. Kr??y legenda, jakoby mistrz Twardowski mia? odprawia? w jej komorach rytua?y czarnoksi?skie.
W okolicy Ska? Twardowskiego, nad Wis??, znajduje si? Jaskinia Jasna o d?ugo?ci 82 m (niebezpieczna - strop grozi zawaleniem). Wej?cie jest bardzo obszerne, gdy? zosta?o poszerzone przez podk?adanie materia?ów wybuchowych w czasie II wojny ?wiatowej. Tu? za otworem znajduje si? komora, z której w g??b prowadzi w?ski tunel. Przy wej?ciu wida? ?wie?e osuwy, dlatego jest to niebezpieczne miejsce. Tablica informacyjna tu? przy otworze informuje o tym i ostrzega. Znajduj? si? tam równie? Jaskinia z Kulkami (o d?. 50 m) oraz mniejsze: Okienko Zbójnickie, Niska, Pod Ny?? oraz Wywiew.
Podczas wycieczki rekreacyjnej mo?na sp?dzi? bezpiecznie czas, w?druj?c wytyczonymi ?cie?kami i ogl?daj?c spokojn? tafl? wody. Groty w Krzemionkach Zakrzowskich kusz? ?atwym dost?pem, jednak nieprzygotowanym turystom nale?y odradza? zapuszczanie si? w ich g??b. Warto za to obejrze? ?ciany skalne w pobli?u wej??, gdzie poza nielicznymi skamielinami wyst?puj? ciemne bu?y krzemieniowe (pozosta?o?? g?bek sprzed 150 mln lat) oraz naloty prawdziwego kwarcu (czyli krzemionki).

Zakrzówek przed zalaniem, widoczna droga schodz?ca w dó?, obecnie woda utrzymuje si? na wysoko?ci rozwidlenia drogi. Poziom wody zaznaczony czerwona kresk?.

Zalew Zakrzówek powsta? w 1990 po zalaniu starego kamienio?omu wapienia. W s?siedztwie zalewu znajduj? si? grupy ska?ek i ?cian skalnych. Do 1990 roku by?y one eksploatowane jako wapienny kamienio?om. Teraz s? intensywnie wykorzystywane przez krakowskich wspinaczy - na ich terenie znajduje si? du?a liczba dróg wspinaczkowych, wyposa?onych w sta?? asekuracj?.
Nos Baby Jagi
Percia
Zalew Zakrzówek jest miejscem lubianym przez nurków. Tutaj maj? mo?liwo?? rozwijania swojego hobby. Jest to jedyne miejsce w Krakowie, gdzie organizowane s? szkolenia nurkowe. Akwen udost?pniony jest obecnie tylko dla celów nurkowania, mimo to ludzie te? tam p?ywaj?. Dzier?awi go Centrum Nurkowe Kraken. Podwodne atrakcje spoczywaj? na g??boko?ci 7-21 metrów. Na dnie zalewu znajduje si? sporo zatopionych przedmiotów:
· autobus - na drodze na g??boko?ci 17m,
· keson - nad autobusem na g??boko?ci 9m
· zatopione motorówki - na prawo od drogi przed zakr?tem na g??boko?ci 14m,
· platforma do ?wicze? czerwona - na po lewej stronie drogi na g??boko?ci 6m,
· bia?y fiat 125p kombi - na lewej kraw?dzi drogi na g??boko?ci 7,5m
· lustra - na drodze na g??boko?ci 8m,
· szatnia - na lewo od luster na g??boko?ci 9m,
· niebieska nyska - w zakolu po prawej stronie 6m od brzegu, na g??boko?ci 12m,
· tablica papieska - na g??boko?ci 6m w zakolu po prawej stronie w odleg?o?ci oko?o 80m,
· domek - na pó?ce na 16m

Z drugiej strony tafli wody
Z drugiej strony tafli wody
Fiat 125p
Szatania
Nyska znajduj?ca si? 12 m pod wod?
Granitowa tablica upami?tniaj?ca Karola Wojty??, który pracowa? na terenie kamienio?omu podczas II wojny ?wiatowej.

Przeczyta?am gdzie?, ?e zalew ma g??boko?? 32m, ale od g??boko?ci oko?o 25m znajduje si? czarna zawiesina, w której widoczno?? spada do oko?o 0,5-1m (przy latarce). Poziom od którego zaczyna si? czarna zawiesina co roku obni?a si?, wi?c mo?e za kilka lat i na 31m b?dzie czysto.

Teraz b?dzie troszk? muzycznie ;) Na Ska?ki prowadzi ponad 300-metrowa Aleja Elvisa Presleya, która zajmuje cz??? dawnej ulicy Jana Pietrusi?skiego - rekreacyjne i niezabudowane tereny, na których ju? w latach 60. pionierzy deskorolkowcy umieszczali w weekendy tablic? z nazw? "Aleja Elvisa Presleya".
A teraz taka ma?a ciekawostka. Jak g?osi legenda, w?ród okolicznych urwisk mistrz Twardowski prowadzi? szko?? magii i czarnoksi?stwa. Pewnego dnia, w wyniku eksplozji laboratorium, powsta?y ska?ki, które otrzyma?y jego imi?. W rzeczywisto?ci ska?ki te zacz?to ??czy? z postaci? Twardowskiego dopiero pod koniec XIX w., jako ?e w istocie Twardowski dzia?a? na terenie innych ska?ek - Krzemionek Podgórskich na Podgórzu i tam te? by?a jego pracownia.

Z historii filmoznawstwa ;) Na terenie zalewu kr?cono film Jurka Bogajewicza pt. Bo?e skrawki.

I na sam koniec fotki.

W tle Kraków i Wzgórze Wawelskie

Obecnie tereny Ska?ek Twardowskiego nale?? w cz??ci do miasta i w cz??ci do zagranicznego inwestora. Wci?? trwaj? walki o zachowanie tego miejsca takim jakie jest, poniewa? planowane s? zabudowy mieszkalne. Powsta?a nawet specjalna organizacja 'Zielony Zakrzówek', której celem jest stworzenie z Zakrzówka bezpiecznego, uporz?dkowanego i zadbanego terenu zielonego, faktycznego zaplecza rekreacyjnego s?u??cego mieszka?com Krakowa. W pierwszej kolejno?ci d??y ona do wyeliminowania mo?liwo?ci intensywnej zabudowy mieszkaniowej, która wraz z rozbudowan? infrastruktur? drogow? zdewastuje ten teren i pozbawi Krakowian miejsca o niepowtarzalnym charakterze.
Mam nadziej?, ?e zach?ci?am Was do zwiedzenia tego malowniczego miejsca. Mimo tego, ?e zgin??o tam ju? wiele osób, ?e jest to miejsce cz?sto wybierane przez samobójców i zbocze?ców to my?l?, ?e warto je zobaczy? i na w?asnej skórze poczu? t? 'magi? Twardowskiego' ;)
Dla zainteresowanych m.in. histori? Zakrzówka oraz prac? JPII w kamienio?omie polecam stron? http://zakrzowek.info/
_________________
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 23:57   W po?o?onym ko?o Jas?a grodzisku, nazywanym Wa?ami Królewskimi, znajduje si? magiczne miejsce, które ma niepowtarzalny urok.Ju? za niespe?na pó? roku b?dzie mo?na zasmakowa? stylu ?ycia swoich przodków sprzed kilku tysi?cy lat. Zamieszka? w pradawnej chatce i przekona? si? na w?asnej skórze, jak wygl?da codzienne ?ycie w warunkach odpowiadaj?cych epoce, z której chatka pochodzi. Samodzielnie wybi? sobie monet?, spróbowa? zrobi? jakie? narz?dzie, czy uprawia? ziemi?. To nie bajka! Takie mi?dzy innymi atrakcje czekaj? na turystów, którzy zechc? zwiedzi? skansen w Trzcinicy pod Jas?em.

Ostatnio pojawi?y si? g?osy, ?e pono? trzcinick? Karpack? Troj? zachwycili si? mieszka?cy S?owacji. Jeden z tamtejszych profesorów mia? nawet powiedzie? po wcze?niejszej wizycie na grodzisku, ?e jest to najpi?kniejszy i najlepszy skansen archeologiczny w Europie!
Dlaczego w Trzcinicy?

- W Trzcinicy po raz pierwszy stwierdzono oddzia?ywanie wielkich cywilizacji z pocz?tków epoki br?zu, cywilizacji, które si? wi??? z basenem Morza ?ródziemnego, z kulturami anatolijsko-ba?ka?skimi. Tutaj niegdy? by?o grodzisko du?o starsze od Biskupina, jedno z najstarszych grodzisk s?owia?skich, którego pocz?tki s? datowane na 780 r. n.e. - mówi Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Kro?nie, pomys?odawca przedsi?wzi?cia.

- Co prawda rekonstruuje si? ró?ne obiekty s?owia?skie, jednak w mniejszym zakresie i nie a? tak dok?adnie. Trzcinicka Karpacka Troja to b?dzie jedyny tego typu skansen w tej cz??ci Europy i, mam nadziej?, oddaj?cy mo?liwie wiernie t? rzeczywisto?? pradziejow? i wczesno?redniowieczn?. Chodzi przede wszystkim o przyci?gni?cie wielkich rzesz turystów. Nie mniej wa?ne s? cele edukacyjne; chcemy pokazywa? ludziom - od tych najm?odszych a? po studentów - histori? tej cz??ci Europy, tak by by?a ona dotykalna, ?ywa - precyzuje.

Zacz??o si? od bada? wykopaliskowych

Pomys? zbudowania niezwyk?ego skansenu zrodzi? si? 11 lat temu. - Badania wykopaliskowe podj??em w 1991 roku. Fenomenalne wyniki uda?o si? uzyska? odno?nie do samego grodu s?owia?skiego. Przebadano nie tylko obwarowania, ale tak?e odkryto wspania?y skarb z przedmiotami unikatowymi, które s? wielkimi dzie?ami sztuki. W ko?cu pomy?la?em sobie, ?e warto wybudowa? tutaj skansen archeologiczny po to, aby to wzgórze nie uleg?o zniszczeniu, nie zosta?o rozdeptane przez turystów - t?umaczy dyrektor.

Przyznaje, ?e bez pozyskania ?rodków z Unii Europejskiej realizacja tego kosztownego zadania nie by?aby mo?liwa. - Konieczne by?o sporz?dzenie projektu naukowego, potem technicznego, uzyskanie pozwolenia na budow? i wykupienie ziemi. To by?a mrówcza robota, ale najwa?niejsze, ?e wszystko si? uda?o! - nie kryje satysfakcji dyr. Gancarski.

- Z?o?yli?my projekt tak dobry, ?e uzyska? on poparcie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zosta? tak?e dofinansowany przez samorz?dy lokalne i woj. podkarpackie. Ca?e przedsi?wzi?cie kosztowa?o ponad 12 mln z?. S? to jednocze?nie du?e pieni?dze, ale i relatywnie ma?e w stosunku do takich przedsi?wzi??, jak np. budowa muzeum sztuki, która kosztuje 240 mln z? - ocenia.

Takiego skansenu jeszcze nie by?o

Skansen zosta? wybudowany w ci?gu dwóch lat na obszarze o?miu hektarów. - W parku archeologicznym zbudowane zosta?y wioski z pocz?tków epoki br?zu i wczesnego ?redniowiecza. Zrekonstruowano wiosk? ludno?ci, która ?y?a na grodzisku w grotach kultury Otomani-Fuzesabony sprzed 3,5 tys. lat oraz wiosk? s?owia?sk? z IX wieku. A wszystko wed?ug technologii stosowanej w pradziejach. Wybudowany zosta? tak?e pawilon wystawowy o powierzchni ok. 1800 mkw. Zrekonstruowano m.in. 9 wa?ów obronnych z ró?nych epok - informuje Ryszard ?yg?owicz, kierownik budowy skansenu z Jasielskiego Przedsi?biorstwa Budownictwa Komunalnego, b?d?cego generalnym wykonawc? inwestycji.

?yg?owicz przyznaje, ?e prace przy budowie skansenu to by?o nie lada wyzwanie.

- Okaza?o si?, ?e drzwi do chatek trzeba wykona? z tzw. dranic, czyli desek nie ci?tych pi??, lecz szczypanych za pomoc? klinów. Troch? to wymaga?o prób, zanim uda?o si? osi?gn?? wymarzony efekt. Pod?ogi w cz??ci chatek tak?e s? z dranic. W wiosce s?owia?skiej jest nawet droga wy?o?ona dranicami d?bowymi, odpowiednio impregnowanymi - obja?nia.

Otwarcie w maju 2010 roku

We wtorek, 8 grudnia, nast?pi?o oficjalne przekazanie skansenu na rzecz kro?nie?skiego Muzeum Podkarpackiego. - Przej?li?my nad nim piecz?. Teraz przed nami ci??ka praca zmierzaj?ca do wyposa?enia skansenu w potrzebny sprz?t - mówi Jan Gancarski.

- Chcemy przygotowa? wystaw? na najwy?szym europejskim poziomie. B?d? na niej prezentowane zabytki odkryte w Trzcinicy podczas prac archeologicznych oraz zrekonstruowane przedmioty u?ytkowe, czyli takie, jakich u?ywali ci ludzie, którzy ?yli tutaj bardzo dawno temu - wyja?nia dyr. Gancarski.

W skansenie organizowane b?d? festyny archeologiczne i turnieje rycerskie. Prowadzona b?dzie tak?e dzia?alno?? edukacyjna (odbywa? si? tutaj b?d?: lekcje, seminaria i konferencje).

Niezwyk?y obiekt zostanie uroczy?cie otwarty w drugiej po?owie maja 2010 roku. Z tej okazji planowany jest dwudniowy festyn archeologiczny (22 - 23 maja).

Powstaje film o Karpackiej Troi

Zadbano tak?e o promocj? skansenu. - Powstaje film o historii tego grodu i ?yciu jego mieszka?ców od pocz?tku epoki br?zu po wczesne ?redniowiecze - informuje Gancarski.

- B?dzie nosi? tytu? "Karpacka Troja". Po raz pierwszy zostanie pokazany podczas otwarcia skansenu. Ka?dy turysta b?dzie móg? zakupi? p?ytk? z filmem. Emisja 30-minutowego filmu jest przewidziana w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

Wioletta Zuzak_________________
 
     
Ania 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Miłość to wierność wyborowi
Wiek: 31
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 941
Skąd: Lubrza
Wysłany: 2010-06-11, 12:34   

;-)

Ratusz: Wzniesiony zosta? zapewne w XIV lub XV w., nast?pnie w 1549 roku spalony i odbudowany ko?o roku 1555 staraniem biskupa Baltazara Promnitza. Ponownie zniszczony przez najwi?kszy grodkowski po?ar w roku 1833. Obecny ratusz, z zachowaniem pierwotnej wie?y, wzniesiony zosta? w 1840 roku wg projektu architekta Philippiego z Opola. Pó?noklasycystyczny z wie?? gotycko-renesansow? ratusz usytuowany jest po?rodku rynku. W sieni wmurowano tablic? z herbem biskupa Baltazara Promnitza i inskrypcj? dotycz?c? odbudowy ratusza w 1551 r.Ko?ció? parafialny:?wi?tynia pod wezwaniem ?w. Micha?a Archanio?a zosta?a wybudowana w 1268 roku lub pó?niej. By?a to budowla murowana jednonawowa bez kaplic. W 1363 roku ko?ció? zosta? rozbudowany. Ze starej budowli powsta?o prezbiterium, a do niego dobudowano naw? g?ówn? i dwie nawy boczne. Obok ko?cio?a wybudowano dzwonnic?. Do 1473 roku ko?ció? by? pod wezwaniem Naj?wi?tszej Marii Panny. ?wi?tynia wielokrotnie by?a niszczona w wyniku po?arów, czy te? wojen (zw?aszcza w wyniku wojny 30 - letniej). W wieku XVII, ko?ció? przebudowywano, zw?aszcza w 1671 r.
staraniem biskupa Sebastiana Rostocka. W roku 1893 nast?pi?a cz??ciowa regotyzacja ko?cio?a.
?wi?tynia posiada wczesnogotyckie prezbiterium o uk?adzie wendyjskim pochodz?ce z XIII wieku, pozosta?a cz??? ko?cio?a ma uk?ad polski. Przy prezbiterium znajduje si? zachrystia z prze?omu XV-XVI wieku. O?tarz g?ówny w stylu pó?no barokowym ufundowany zosta? w 1729 r. przez ksi?dza Henryka Schmidta, a wykonany przez rze?biarza Micha?a Kosslera z Niemodlina i malarza Melchiora Franciszka Ansi. Ponadto w ko?ciele znajduje si? barokowa chrzcielnica marmurowa, barokowy prospekt organowy i dzwon, który by? przelany w 1833 r. i umieszczony nad prezbiterium.Ko?ció? ewangelicki: W 1766 roku za?o?ono w Grodkowie gmin? ewangelick? i wzniesiony zosta? ko?ció?, który po jakim? czasie uleg? zniszczeniu. Budowa obecnego rozpocz??a si? w 1845 roku. Ko?ció? zbudowany zosta? w stylu neoroma?skim, murowany z ceg?y, trójnawowy, bazylikowy, z wie?? o wysoko?ci 39 metrów. Prawdopodobnie ?wi?tynia by?a pod wezwaniem ?w. Marcina. Po wojnie, w 1946 roku odprawiano tu nabo?e?stwa katolickie. Po naprawie ko?cio?a katolickiego, ?wi?tyni? ponownie przej?li ewangelicy. Jednak z uwagi na ci?gle malej?c? liczb? wiernych, po kilkunastu latach zaprzestano odprawiania nabo?e?stw. Od tego czasu ko?ció? popad? w ruin?.


Obwarowania miejskie:Pierwsze mury wzniesione zosta?y z kamienia narzutowego w latach 1296-1301 r. za panowania ksi?cia ?widnickiego Bolka I. W pó?niejszym czasie otoczono je fos?. Oko?o 1351 r. z inicjatywy biskupa Przec?awa z Pogorzeli mury zosta?y nadbudowane z ceg?y i wzmocnione bramami wjazdowymi. Na pocz?tku XVII wieku wykonano remont obwarowa?, a wie?? obronnym nadano cechy z renesansowe. Obecnie zachowa?y si? tylko fragmenty murów obronnych wraz z wie?ami bram: Zi?bickiej i Lewi?skiej, oraz baszt? Wi?ziennj. W miejscu zasypanej fosy znajduj? si? pasy zieleni miejskiej. W pó?nocnej cz??ci miasta przy baszcie wi?ziennej pozosta? odcinek muru niemal w pierwotnej wysoko?ci.


Infrastruktura kolejowa:Od po?owy XIX wieku miasto posiada?o po??czenie kolejowe z Nys? i Brzegiem, pó?niej równie? ze Strzelinem. Przy stacji Grodków ?l?ski znajduje si? wiata z rze?bionymi kolumnami nad jedynym ju? czynnym peronem w Grodkowie. Jest to przepi?kna unikalna w skali kraju, drewniana konstrukcja, zbudowana prawdopodobnie w drugiej po?owie XIX wieku, rozci?gaj?ca si? na ca?ej d?ugo?ci peronu. Charakterystyczna jest równie? zabudowa przej?cia podziemnego. Przepi?knym zabytkiem by? równie? budynek stacji, jednak zniszczony podczas dzia?a? wojennych, nie zachowa? swojego dawnego charakteru.
_________________
Miłość to wierność wyborowi
 
     
Ania 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Miłość to wierność wyborowi
Wiek: 31
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 941
Skąd: Lubrza
Wysłany: 2010-06-11, 12:46   

c.d.

Fragmenty murów miejskich (XIII-XIV w.)


Gotycka baszta wi?zienna (XIV w.)


Wie?e bramne


Pa?ac przy ul. Kasztanowej


Wiatrak


Brama Zi?bicka od strony poczty


Park miejskiFragment murów obronnych


Pomnik Jana Paw?a II, Baszta Zi?bicka
_________________
Miłość to wierność wyborowi
 
     
Ania 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Miłość to wierność wyborowi
Wiek: 31
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 941
Skąd: Lubrza
Wysłany: 2010-06-11, 12:50   

Western City - ko?o KarpaczaKilka koni przywi?zanych do drewnianych poprzeczek czeka na je?d?ców. W ko?cu uliczki, przy wej?ciu do Saloonu mign??a kolorowa, bufiasta sukienka jakiej? dziewczyny... Z boku wida? dyli?ans, z którego wyprz?gni?to konie... Jest szubienica - na wszelki wypadek, na ?cianach domów rozwieszono listy go?cze za oprawcami. Drogowskaz informuje, ?e na ?nie?k? jest st?d 2,5 godziny marszu, a do Colorado - 2,5 tys. Mil. 4 lipca 1999r. W dniu Niepodleg?o?ci USA "s?dzia pokoju" strzeli? w powietrze i odda? szeryfowi ca?? w?adz? nad Western City pod Kozi? Ska??. Ten zapowiedzia?, ?e jest zwolennikiem demokracji, ale poniewa? nie ma wolno?ci bez koniecznych ogranicze? - to sam wybra? "s?dziego pokoju" i mianuje od r?ki swoich zast?pców. Wskazuje tak?e " "bandytów", którzy , niedobrzy dla ludzi, maj? by? ?cigani bez lito?ci. Scenariusze zdarze? w miasteczku tworz? si? czasami ad hoc, czasami podpowiadaj? je go?cie. W skarbcu Western City jest ponad 300 kaset z filmami w stylu western Od pocz?tku istnienia Western City, miasteczko jest oblegane przez turystów i uznawane za jedn? z najwi?kszych atrakcji Karpacza. Jedni przychodz?, bo lubi? muzyk?, inni chc? pokaza? dziecku ?ywego konia i odpocz?? na rozleg?ej ??ce z widokiem na góry. Jeszcze inni próbuj? si? na "strzelnicy india?skiej", albo wspinaj? si? na wysoki i ?liski s?up. Bywa , ?? szeryf ustanawia za ten wyczyn nagrod? - butelk? piwa, a dla ma?olatów - butelk? coli. S? i tacy , którzy tutaj wzi?li ?lub. Uznali, ?e atmosfera saloonu, dziewczyny ubrane w stroje "z epoki" i kowboje sma??cy ?eberka to wi?ksza atrakcja ni? przyj?cie weselne w sterylnej restauracji. Wszyscy go?cie musieli przej?? "?lubny tor przeszkód"; rzucali lassem , usi?uj?c z?apa? si? nawzajem, ciskali dzid?. Panna m?oda w welonie siada?a na zydlu i udowadnia?a, ?e umie doi? krow?, wi?c zdo?a zabezpieczy? byt rodziny. Toasty spe?nia si? tutaj tequill?, z sol? i cytryn?, wedle meksyka?skiego obyczaju, a w dobrym tonie jest paradowa? w kowbojskim kapeluszu. Kto nie ma kupuje na miejscu. Du?e zak?ady i korporacje rezerwuj? Western City na kilka miesi?cy naprzód, aby zorganizowa? tu efektywne spotkanie integracyjne dla kilkuset osób.

Co mo?na zobaczy? i jakie atrakcje mo?na znale?? w Western City

- jednym uderzeniem m?ota wybi? pami?tkow? monet?, za któr? nic kupi? nie mo?na, ale za to jak przyjemnie j? mie?.
- zaprosi? dzieci do przeja?d?ki kolejk? westernow?.
- spróbowa? utrzyma? si? na grzbiecie elektrycznego byka.
- przejecha? si? konno , w corralu, albo w plenerze.
- wej?? na s?up w wygra? szklank? piwa.
- zdoby? certyfikat poszukiwacza z?ota, a wcze?niej nauczy? si? wyp?ukiwa? z?oto z piachu.
- uczestniczy? w napadzie na bank
- nauczy? si? ta?czy? do muzyki folk , albo pos?ucha? muzyki , ?ywej i mechanicznej.
- strzela? z ?uku , rzuca? dzid? do sylwetki bizona, strzela? z broni pneumatycznej
- rzuca? lassem
- doi? krow?
- kowbojska kuchnia poleca wszelkie specja?y
- robi? wszystko inne, co przystoi prawdziwemu kowbojowi.

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 pa?dziernika :

godz.12.00 - pojedynek rewolwerowców
godz.13.00 - pokaz ta?ca india?skiego lub kowbojskiego
godz.15.10 - pokaz scenki westernowej
godz.16.30 - sobota i niedziela : Rodeo Show
godz.17.30 - pokaz scenki westernowej
_________________
Miłość to wierność wyborowi
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-06-20, 12:55   

Sokolica
By zobaczy? ten wyj?tkowy obrazek nale?y wybra? si? w Pieniny i zrobi? piesz? wycieczk? na szczyt Sokolicy (747 m n.p.m.), na któr? prowadzi szlak ze Szczawnicy. Nazwa zdradza nam, ?e kiedy? swoje gniazdo mia?y tu soko?y. Sokolica stanowi przepi?kny punkt widokowy nie tylko na Pieniny i prze?om Dunajca. Wida? st?d równie? szczyty Tatr Bielskich i Wysokich. Uroku dodaje reliktowa sosna, znajduj?ca si? pod samym szczytem.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-06-20, 12:56   

KarpaczKarpacz jest przepi?knie po?o?onym miastem u stóp Karkonoszy, w dolinie rzeki ?omnicy. Le?y na wysoko?ci od 480 do 885 m n.p.m. Jedn? z atrakcji jest niew?tpliwie ?wi?tynia Wang, pochodz?ca z prze?omu XII i XIII wieku. Drewniany ko?ció? zosta? zbudowany w Norwegii, w miejscowo?ci Vang, a do Karpacza trafi? w 1842 roku. Obok ?wi?tyni znajduje si? dzwonnica, chroni?ca j? przed górskim wiatrem. Ko?ció?ek i otaczaj?ce go wzniesienia tworz? wyj?tkowo malowniczy obrazek.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,82 sekundy. Zapytań do SQL: 8