FORUM - GRZEGORZ WILK


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Niewiarygodne/Ciekawostki z kraju i ze świata
Autor Wiadomość
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-03-24, 17:28   Niewiarygodne/Ciekawostki z kraju i ze świata

Niewiarygodne/Ciekawostki z kraju i ze ?wiata
 
     
fifa91 
Junior admin
BKS MISTRZ :)Ulubiona piosenka Grzesia: Brunetki Blondynki
Twoje Imie: Piotr
Wiek: 28
Dołączył: 21 Lut 2010
Posty: 1312
Skąd: Jasień
Wysłany: 2010-03-25, 14:02   

Niebezpieczne chi?skie kubki w polskich sklepach
W sprzeda?y w Polsce pojawi?y si? chi?skie kubki, zawieraj?ce szkodliwe metale ci??kie - poinformowa? G?ówny Inspektorat Sanitarny. GIS radzi, aby je odda? do sklepu lub wyrzuci?.
Jak powiedzia? w ?rod? PAP rzecznik Inspektoratu Jan Bondar, w kubkach, które trafi?y do hipermarketów, podczas rutynowej kontroli pozna?ski sanepid znalaz? szkodliwe metale ci??kie: o?ów i kadm. Kubki mog?y trafi? do sprzeda?y w ca?ej Polsce.

Wed?ug Inspektoratu, znaleziono je w sieci hipermarketów Carrefour; trwaj? kontrole w innych sieciach handlowych, a produkt jest wycofywany z rynku.


_________________
Piotr

http://www.images.net.pl/
 
     
Iza 
Super Fan


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalm dla Ciebie
Twoje Imie: Iza
Dołączyła: 21 Lut 2010
Posty: 1790
Skąd: Prawie Warszawa
Wysłany: 2010-03-26, 13:05   

Najwy?szy cz?owiek ?wiata szuka mi?o?ci


26-letni olbrzym jest rekordzist? nie tylko pod wzgl?dem wzrostu. Ma te? najwi?ksze na ?wiecie d?onie - o d?ugo?ci 27,5 cm i najd?u?sze stopy - 36,5 cm - poinformowa? przedstawiciel Ksi?gi Rekordów Guinnessa.

Olbrzym z Turcji ma nadziej?, ?e gigantyczna wielko?? pomo?e mu zrealizowa? marzenia: "zwiedzi? ?wiat i mie? samochód na swoj? miar?". Lecz jego najwi?ksze marzenie to o?eni? si? i mie? dzieci. - Szukam mi?o?ci - powiedzia?.

Koesen jest tak wysoki z powodu guza, który uniemo?liwia? zahamowanie wzrostu. M??czyzna przesta? rosn?? dopiero rok temu, po usuni?ciu guza.
_________________
Iza
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-04-13, 16:30   

Nie wiem, czy to mozna uzna? za ciekawostke, ale wiele osób na pewno o tym nie wie

Katy? - dzie?o prawie jednego cz?owieka
http://facet.wp.pl/gid,12....html?T[page]=1
 
     
Osa 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Spanish Eyes
Twoje Imie: nie znam
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 3882
Skąd: nie wiem
Wysłany: 2010-04-16, 16:37   


Icelandic Coastguard


Wulkan parali?uje Europ?; "Chmura py?u jeszcze w niedziel? rano nad Polsk?"

Wszystkie polskie lotniska nie przyjmuj? i nie odprawiaj? lotów - informuje Polska Agencja ?eglugi Powietrznej. Wyj?tkiem s? tzw. loty z widzialno?ci, czyli takie podczas których pilot ca?y czas musi widzie? Ziemi?. Co najmniej do godziny 18.00 na Ok?ciu nie wyl?duje, ani z niego nie wystartuje ?aden samolot. LOT anulowa? wszystkie swoje loty do godziny 6 rano w sobot?. Utrudnienia w lotach mog? potrwa? jeszcze ponad dob?. Przestrze? powietrzna zosta?a zamkni?ta nad kilkunastoma europejskimi krajami, odwo?anych mo?e dzi? by? ok. 17 tys. lotów. Wszystkie utrudnienia spowodowane s? unoszeniem si? nad ca?? Europ? py?u wulkanicznego z wulkanu Eyjafjoell w Islandii. Py? b?dzie utrzymywa? si? nad Polsk? jeszcze w niedziel? rano - informuj? norwescy meteorolodzy.


http://wiadomosci.wp.pl/k...,wiadomosc.html

?ród?o:wiadomo?ci:wp.pl
 
     
Peo 
FanUlubiona piosenka Grzesia: Something's Gotten Hold Of My Heart
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 339
Skąd: Małopolska
Wysłany: 2010-04-21, 10:02   

Bronis?aw Komorowski og?osi? dat? wyborów prezydenckich

Marsza?ek Sejmu Bronis?aw Komorowski zdecydowa?, ?e wybory prezydenckie odb?d? si? 20 czerwca. Ewentualna druga tura zosta?a zaplanowana na 4 lipca.
Marsza?ek Sejmu podpisa? postanowienie o zarz?dzeniu wyborów prezydenckich dzisiaj o godz. 5.40 - poinformowa?a Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej.

Wyznaczenie wyborów prezydenckich na 20 czerwca oznacza, ?e ich ewentualna druga tura odb?dzie si? 4 lipca.

Komitety wyborcze b?d? mia?y czas do 26 kwietnia na zawiadomienie Pa?stwowej Komisji Wyborczej o swym powstaniu - do zawiadomienia musi by? do??czone tysi?c podpisów z poparciem oraz zgoda kandydata na udzia? w wyborach.

Po przyj?ciu przez PKW tego zawiadomienia, komitety b?d? mia?y czas do 6 maja na zebranie 100 tys. podpisów i zg?oszenie kandydata na prezydenta.

Najpó?niej 31 maja PKW b?dzie musia?a poda? do publicznej informacji dane o kandydatach na prezydenta.

Od 5 czerwca prezentowane b?d? mog?y by? audycje wyborcze w stacjach radiowych i telewizyjnych.

Zgodnie z ordynacj?, kampania wyborcza rozpoczyna si? z dniem og?oszenia postanowienia marsza?ka Sejmu o zarz?dzeniu wyborów. Cisza wyborcza zapadnie na dob? przed dniem g?osowania - czyli rozpocznie si? pó?nocy z pi?tku 18 czerwca na sobot? 19 czerwca. G?osowanie odb?dzie si? w niedziel? 20 czerwca w godzinach 6.00. - 20.00.
_________________
.Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
 
     
Peo 
FanUlubiona piosenka Grzesia: Something's Gotten Hold Of My Heart
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 339
Skąd: Małopolska
Wysłany: 2010-04-27, 17:00   

Odnaleziono Ark? Noego? "Jeste?my pewni na 99,9 proc."

Grupa ewangelickich odkrywców z Chin i Turcji o?wiadczy?a, ?e w poniedzia?ek odnalaz?a na górze Ararat Ark? Noego. Agencja AFP opublikowa?a zdj?cia z tego wydarzenia.
Góra Ararat znajduje si? we wschodniej Turcji. Odkrywcy twierdz?, ze Arka znajduje si? na wysoko?ci 4 tysi?cy metrów. Chi?czycy i Turcy odnale?li drewnian? struktur?, której wiek, na podstawie próbek w?gla, okre?lono na 4,8 tysi?ca lat.

- Nie jeste?my w 100 procentach pewni, ?e to Arka Noego, ale uwa?amy, ?e na 99,9 proc. to w?a?nie ona – powiedzia? Yeung Wing-cheung, dokumentalista z Hong Kongu towarzysz?cy 15-osobowemu zespo?owi badawczemu "Noah's Ark Ministries International".

Drewniana struktura ma kilka przegród, w których prawdopodobnie przetrzymywano zabrane na Ark? zwierz?ta. Poszukiwacze wykluczyli jednocze?nie, ?e odnaleziona struktura mo?e by? cz??ci? zaginionej osady, poniewa? w okolicy nigdy nie znaleziono ludzkich siedzib powy?ej wysoko?ci 3,5 tysi?ca metrów.

Lokalne w?adze zwróc? si? do tureckiego rz?du o wpisanie znaleziska na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO, dzi?ki czemu b?d? mog?y ruszy? szczegó?owe prace archeologiczne.
onet.pl
_________________
.Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-05-05, 15:56   

Polscy ?owcy Planet dokonali prze?omowego odkrycia

Na obrze?ach Uk?adu S?onecznego polscy obserwatorzy odkryli trzy nowe cia?a niebieskie. Najwi?ksze z nich mo?e zosta? do??czone do grupy tzw. planet kar?owatych.

Polscy astronomowie: prof. Andrzej Udalski, dr. hab. Igor Soszy?ski i prof. Marcin Kubiak z obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, wraz ze wspó?pracownikami ze Stanów Zjednoczonych (prof. Scott Sheppard i prof. Chadwick Trujillo) podczas tzw. przegl?du nieba po?udniowego, dokonali odkrycia nowych cia? niebieskich znajduj?cych si? na peryferiach Uk?adu S?onecznego.
Planeta o wst?pnej nazwie „EK139” ma ponad 1000km ?rednicy, czyli stanowi po?ow? wielko?ci Plutona, która do niedawna uznawana by?a za najmniejsz? planet? Uk?adu S?onecznego. Gdyby znajdowa?a si? w takiej odleg?o?ci jak Ksi??yc, by?aby bardzo widocznym elementem na niebie. EK139 le?y jednak w bardzo du?ej odleg?o?ci od S?o?ca (oko?o 40 razy wi?kszej ni? dystans mi?dzy Ziemi? a S?o?cem) i ma specyficznie eliptyczn? orbit?, która sprawia, ?e jej obieg wokó? tej gwiazdy wynosi 580 lat.

Dwa pozosta?e cia?a, opisane wed?ug mi?dzynarodowej nomenklatury jako 2010 EL139 i 2010 FX86, maj? kilkaset km ?rednicy i równie? le?? na peryferiach Uk?adu S?onecznego w pasie transneptunowym, czyli poza orbit? najdalszej planety Neptuna.

W 2006 roku Pluton zosta? „zdegradowany”, astronomowie odebrali mu znaczenie jednej z planet Uk?adu S?onecznego i stworzyli now? grup? tzw. planet kar?owatych, w sk?ad której poza Plutonem wchodzi równie? Eris (?rednica o 100km wi?ksza ni? Plutona), Ceres, Makemake i Haumea. Mo?e do nich do??czy? kilkadziesi?t niedawno odkrytych du?ych planetoid, znajduj?cych si? przy granicy Uk?adu S?onecznego, mi?dzy innymi EK139.

W chwili obecnej wielko?? nowych obiektów zosta?a okre?lona po?rednimi metodami, na bazie odbitego ?wiat?a i prawdopodobnej wielko?ci orbity, musza jednak zosta? wykonane dodatkowe pomiary. Stopie? odbicia ?wiat?a zale?y od charakteru powierzchni cia?a, je?li jest ona skalista, jej faktyczny rozmiar mo?e by? jeszcze wi?kszy, a je?li pokryta jest lodem – realna wielko?? b?dzie mniejsza.
 
     
Natalia 
Administrator


Ulubiona piosenka Grzesia: Psalmy
Dołączyła: 14 Sty 2010
Posty: 780
Skąd: Wysoka
Wysłany: 2010-05-19, 11:29   

Zasypane ZakopaneG?sty ?nieg przykry? Zakopane
Do i tak trudnych warunków na po?udniu Polski spowodowanych powodziami do?o?y?y w okolicach Zakopanego, opady g?stego ?niegu.Po?udnie Polski, zw?aszcza Ma?opolska i ?l?sk s? n?kane przez powód? spowodowan? utrzymuj?cymi si? od kilku dni opadami deszczu.Tylko od niedzieli do wtorku rano w po?udniowej Polsce ewakuowano 2 tys. osób.
Sytuacja nie poprawi si? szybko, poniewa? meteorolodzy zapowiadaj?, i? opady nadal b?d? si? utrzymywa?, chocia? od czwartku ma ich by? mniej.
 
     
Osa 
Junior admin


Ulubiona piosenka Grzesia: Spanish Eyes
Twoje Imie: nie znam
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 3882
Skąd: nie wiem
Wysłany: 2010-06-05, 19:09   

Nowa atrakcja Krakowa
Graj?ca fontanna z iluminacj?, która stan??a na placu Szczepa?skim w Krakowie, to nowa atrakcja miasta. Mieszka?cy i tury?ci zobacz? niezwyk?e widowisko w ?rod? wieczorem podczas uroczystego otwarcia wyremontowanego placu.


Strumienie wody b?d? pod?wietlane i wyrzucane z fontanny w rytm muzyki. Pokaz ?wiat?a i d?wi?ku potrwa ok. 25 minut, a widzowie us?ysz? utwory: Fryderyka Chopina, fragment "Walkirii" Ryszarda Wagnera , "Nad pi?knym modrym Dunajem" Johanna Straussa oraz motywy z filmów "Piraci z Karaibów" i "Marzyciel". Przez najbli?sze dwa tygodnie pokazy ?wiat?a i d?wi?ku b?d? si? odbywa? codziennie o godz. 21. Pó?niej, ?wi?c?ca i graj?ca fontanna b?dzie dzia?a?a tylko w soboty i niedziele o godz. 12 i 21.15.

Fontann? - która jest dominuj?cym elementem placu - zaprojektowa? prof. Stefan Dousa i architekci z Pracowni Konserwacji Zabytków "Arkona". Jej misa zosta?a wykonana z w?oskiego z?ocistego granitu i wy?o?ona mozaik?. Secesyjne zdobienia fontanny nawi?zuj? do dekoracji z elewacji Starego Teatru.

Poziom wody, która b?dzie p?yn?? z górnej do dolnej niecki fontanny przez trzy kaskady, jest sterowany i uzupe?niany automatycznie. Podczas multimedialnych pokazów strumienie wyrzucane z 27 dysz b?d? iluminowane ?wiat?em o ró?nych barwach.
Efekty wodne na pewno b?d? wspó?gra?y z form? fontanny, muzyk? i ?wiat?em" - powiedzia? PAP Dousa. "Chcia?bym, ?eby by? to plac szcz??liwy, na który si? chce przychodzi?" - doda?. Plac Szczepa?ski do niedawna by? najwi?kszym parkingiem w pobli?u Rynku G?ównego. Po rewitalizacji ma by? reprezentacyjnym, secesyjnym "salonem" miejskim, miejscem spotka? i wydarze? plenerowych.

Podczas remontu - który trwa? od stycznia 2009 r. - stara kostka brukowa zosta?a zast?piona kamieniem porfirowym w odcieniach czerwieni, szaro?ci i ?ó?ci. Dominuj?cym elementem placu jest multimedialna fontanna. Wokó? placu stan??o kilkadziesi?t latarni w secesyjnym stylu oraz stylizowane kosze na ?mieci, ?awki i stojaki na rowery. Na klombach posadzono magnolie, rododendrony, ró?e i robinie.

Rewitalizacja placu Szczepa?skiego kosztowa?a 15 mln z? i trwa?a kilka miesi?cy d?u?ej ni? planowano, z uwagi na odkrycia archeologiczne i konieczno?? zabezpieczenia znalezisk. Wykonawc? fontanny oraz remontu placu jest przedsi?biorstwo budowlano-remontowe "SKO-BUD". Planowane dwa tygodnie temu otwarcie placu pokrzy?owa?y ulewne deszcze, które na po?udniu Polski spowodowa?y powód?.

?rod?o:turystyka.wp.pl
 
     
Peo 
FanUlubiona piosenka Grzesia: Something's Gotten Hold Of My Heart
Dołączyła: 25 Lut 2010
Posty: 339
Skąd: Małopolska
Wysłany: 2010-06-14, 19:08   

Nowy dowód osobisty z czipem od 2011 roku


Nowy dowód osobisty z elektronicznym czipem b?dzie od 2011 roku przepustk? do e-administracji, bankowo?ci, a w przysz?o?ci tak?e do wyborów samorz?dowych i parlamentarnych przez internet oraz do systemu s?u?by zdrowia (prawdopodobnie od 2013 roku).
Pozwoli na odczytanie np. ju? w karetce grupy krwi ofiary wypadku, informacji o chorobach przewlek?ych i alergiach. Dane w nim zawarte b?dzie mo?na aktualizowa?. Co tak?e wa?ne - dokument b?dzie wydawany bezp?atnie. Prawo do niego b?dzie mia? ju? noworodek. Decyzj?, kiedy wymieni? dowód b?dziemy podejmowa? sami, nie licz?c oczywi?cie przypadków losowych, jak kradzie? czy zguba starego dokumentu. Nowe przepisy umo?liwiaj?ce wprowadzenie e-dowodów maj? by? uchwalone jeszcze przed sejmowymi wakacjami.

- Resort zdrowia nie zd??y z wprowadzeniem informatyzacji na pocz?tku 2011 roku. Dlatego nowy dokument funkcj? klucza do systemu zdrowotnego zyska tak?e z opó?nieniem. Ona si? ujawni dopiero wraz ze startem systemu - wyja?nia Marek Wójcik, pose? PO i szef sejmowej podkomisji do rozpatrzenia rz?dowego projektu ustawy o dowodach osobistych.

Nowe dowody osobiste b?d? wygl?da?y niemal identycznie jak obecne. Nie b?d? jednak zawiera?y cz??ci danych, w tym naszego adresu. Na plastikowej karcie znajdzie si? za to mikroprocesor. Elektroniczny czip zawiera? ma te same dane, co cz??? wizualna dowodu oraz podpis elektroniczny w?a?ciciela dowodu. Wprowadzaj?c w 2011 roku dowody osobiste z elektronicznym czipem wchodzimy do europejskiej elity. Takie nowoczesne i wielofunkcyjne dokumenty maj? na razie mieszka?cy tylko 10 krajów Unii Europejskiej, m.in. Hiszpanii, Belgii, Portugalii i Estonii.

Piotr Ko?odziejczyk, podsekretarz stanu w MSWiA, podczas obrad sejmowej komisji nad rz?dowym projektem ustawy o nowych dowodach wyja?ni?, ?e sfa?szowanie danych w wersji elektronicznej b?dzie niemo?liwe. - Przyj?te rozwi?zania techniczne gwarantuj? zgodny ze standardami europejskimi sposób komunikowania si? dowodu z centrami potwierdzaj?cymi jego autentyczno?? i wa?no??, a wi?c zadbali?my równie? o to, by ten system by? bardzo bezpieczny - podkre?li? Ko?odziejczyk.

Adres i rysopis znikn? z dowodu

Szybko przekonujemy si? do e-administracji i udogodnie?, jakie oferuje nam pa?stwo. Najpierw dali?my si? namówi? do sk?adania przez internet rozlicze? podatkowych, potem tak?e do e-s?dów. Teraz czeka nas kolejna rewolucja. Od wrze?nia za pomoc? platformy rz?dowej ePUAP za?atwimy oko?o stu spraw urz?dowych, a w 2011 roku zacznie si? wydawanie dowodów osobistych z elektronicznym czipem.

- Ro?nie nam pokolenie m?odych ludzi, którzy nie wyobra?aj? sobie innego za?atwiania spraw urz?dowych ni? w drodze elektronicznej. Ucz? si? tego na uczelniach, które prowadz? wirtualne dziekanaty. Z roku na rok ta grupa b?dzie si? powi?ksza?a. Skoro przekonali?my si? do bankowo?ci internetowej, to tak?e e-administracja si? nam spodoba - podkre?la Marek Wójcik, pose? PO.

Szefuje on podkomisji sejmowej, która pracuje nad ustaw? o dowodach. Te prace s? ju? zaawansowane. Ustawa zostanie przeg?osowana w wakacje i nied?ugo potem wejdzie w ?ycie. Potem resort administracji i spraw wewn?trznych b?dzie musia? przygotowa? i przeprowadzi? przetarg na stworzenie systemu.

Ta operacja jest szacowana na 35 mln z?. Tyle pieni?dzy nie wp?ynie do bud?etu z op?at za wydanie dokumentu wed?ug obecnie obowi?zuj?cych stawek. Ze ?rodków unijnych pokryte zostan? koszty stworzenia infrastruktury, dzi?ki której mo?liwy b?dzie przesy? i odbiór danych mi?dzy instytucjami. Chodzi o kwot? 370 mln z?. Z kolei koszt zakupu czytników maj? na siebie wzi?? instytucje takie jak przychodnie, szpitale, poczta, banki, urz?dy. Ka?dy b?dzie móg? te? wyposa?y? si? w indywidualny czytnik i korzysta? z niego w domu czy biurze. Ile zap?acimy za taki czytnik? Tego nie wiadomo.

Nowy dowód osobisty po w?o?eniu do odpowiedniego czytnika przedstawi nas urz?dnikowi tak?e na odleg?o??, podobnie jak przedstawia nas bankowi karta p?atnicza. B?dzie zawiera? nasz podpis elektroniczny, a nie wzór odr?cznego. Na wbudowanym w niego czipie znajd? si? dane kompatybilne z urz?dowymi bazami danych. Za jego pomoc? za?atwimy przez internet mnóstwo formalno?ci.

O dokument to?samo?ci b?dzie mo?na stara? si? w dowolnej gminie, a nie jak dot?d tylko tam, gdzie jeste?my zameldowani. Wniosek z?o?ymy tak?e przez internet. Poniewa? dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzaj?cym to?samo??, trzeba jednak b?dzie raz pojawi? si? w urz?dzie. B?dzie on wa?ny 10 lat, w przypadku ma?ych dzieci do 5. roku ?ycia - o po?ow? krócej. Poniewa? obywatele maj? obowi?zek posiadania dowodu osobistego, nie b?d? od nowego roku ju? p?aci? za wydanie dokumentu. Jak podkre?la Jerzy Miller, szef resortu administracji i spraw wewn?trznych: - Pa?stwo bierze na siebie koszt wydawania dowodów.

W nowym dokumencie nie b?dzie adresu zamieszkania. Dlatego te? nie trzeba b?dzie wymienia? dokumentu w przypadku przeprowadzki. Zabraknie w nim te? rysopisu. B?dzie za to owal twarzy - tak w formie wizualnej, jak elektronicznej. Przyb?dzie informacja o obywatelstwie, bo taki jest wymóg umowy z Schengen.

Jerzy Miller, szef MSWiA, zapewnia, ?e dowód osobisty b?dzie kluczem do otwarcia rejestrów publicznych. Wgl?d do nich za zgod? posiadacza dokumentu b?d? mia?y tylko podmioty uprawnione, np. lekarz, urz?dnik i policjant.

Równocze?nie z dowodem b?d? wydawane dane s?u??ce do sk?adania podpisu elektronicznego. Prawo do dowodu osobistego b?dzie przys?ugiwa?o obywatelowi polskiemu z chwil? urodzenia. Obecnie uprawnienie takie przys?uguje dopiero 13-latkom. Nowe rozwi?zanie umo?liwi weryfikacj? danych dzieci w rejestrach pa?stwowych, np. zwi?zanych z ochron? zdrowia, nauk? czy ubezpieczeniem spo?ecznym.

Dowód osobisty b?dzie wykorzystywany jako dokument potwierdzaj?cy uprawnienie obywatela do korzystania z wielu us?ug, np. medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Tu jednak b?dziemy musieli poczeka?, a? resort zdrowia sko?czy prace nad informatyzacj?. Jednak w czipie w dokumencie ju? w momencie wydania b?dzie funkcja, która w przysz?o?ci umo?liwi lekarzowi czy rejestratorce w przychodni wej?cie do naszego konta w systemie s?u?by zdrowia - wyja?nia Marek Wójcik.

Docelowo - prawdopodobnie ju? w 2013 roku - dzi?ki dowodowi b?dzie mo?na odczyta? histori? choroby jego w?a?ciciela, grup? krwi, za?ywane leki. Dla mieszka?ców regionu ?l?skiego taki system to nie nowo??, bo u nas elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego dzia?aj? ju? od 2001 roku. System obejmuje 5 mln osób. Karty pozwalaj? przede wszystkim na lepszy monitoring i kontrol? udzielanych ?wiadcze? przez lekarzy i placówki medyczne. Szybciej wy?apywane s? wszelkiego rodzaju nieprawid?owo?ci - lekarz nie mo?e przepisa? leków lub odnotowa? odbycia wizyty przez pacjenta, je?eli wcze?niej ten ostatni nie potwierdzi tego za pomoc? karty.

Organy uczestnicz?ce w wydawaniu dowodów osobistych b?d? mia?y dost?p do centralnego rejestru dowodów osobistych.

- Dowód osobisty z czipem to technologia zbli?ona do tej, z jak? mamy do czynienia w przypadku kart kredytowych. Trzeba b?dzie na niego uwa?a?, bo w przypadku zgubienia lub kradzie?y, kto? mo?e nabroi? na nasze konto - ostrzega Zbigniew Engiel, specjalista od informatyki ?ledczej z Mediarecovery.

Aldona Minorczyk-Cichy
_________________
.Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-06-15, 12:29   NIEWIARYGODNE

Mówi samo za si? ;-) Niewiarygodne ale by? mo?e prawdziwe :)
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-06-15, 12:31   Pochodz?cy z Gwatemali m?odzieniec twierdzi, ?e w jego posiadaniu znajduje si? niezwyk?a figurka przedstawiaj?ca wizerunek Matki Boskiej z Guadelupe. Zgodnie z jego relacj?, która zosta?a poparta zdj?ciami, figurka roni krwawe ?zy.
Juan Carlos Ramos w trakcie spotkania z reporterami agencji AFP wyzna?, ?e oprócz tego, ?e wszed? w posiadanie cudownej - jego zdaniem - figurki, w ostatnim czasie by? te? nawiedzany przez Matk? Bosk? w snach. W ich trakcie Maryja mia?a mu przepowiedzie? nadej?cie dwóch tragicznych kataklizmów: erupcj? wulkanu Pacaya w Gwatemali oraz przej?cie tropikalnego sztormu Agata. Obie katastrofy zebra?y ?miertelne ?niwo.
Matka Boska z Guadelupe jest od kilku wieków obiektem kultu religijnego. Zgodnie z wierzeniami, w grudniu 1531 r. zacz??a si? ukazywa? ?w. Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac. Objawienia trwa?y przez kilka dni, a ich ukoronowaniem by? cud - za spraw? Matki Boskiej powsta? obraz przedstawiaj?cy jej wizerunek. W miejscu objawie? wybudowana zosta?a ?wi?tynia. Cud zosta? uznany przez Ko?ció?.
Oczywi?cie nie wiadomo, czy relacje Juana Carlosa Ramosa oraz rzekome dowody w postaci figurki roni?cej krwawe ?zy, mo?emy rozpatrywa? w kategoriach cudu. W podobnych wypadkach nierzadko zdarzaj? si? misternie przygotowane oszustwa. Na razie nie zaprezentowano ?adnych wyników bada?. Warto jednak podkre?li?, ?e Ko?ció? sceptycznie pochodzi do podobnych rewelacji, a og?oszenie cudu w tego typu przypadkach zachodzi bardzo rzadko i poprzedzone jest wieloletnimi oraz ?mudnymi ekspertyzami.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-06-15, 12:33   

Zmumifikowani mnisi w Yamagacie (Japonia)
Zmumifikowani mnisi to zjawisko typowe dla kultury tybeta?skiej. Jednak Japo?czycy dodali do tego zwyczaju co? "swojego" - mianowicie mumifikowali si? sami jeszcze za ?ycia. Efekt jest makabryczny.

Aby osi?gn?? rezultat widoczny na zdj?ciu, mumifikacja odbywa?a si? w kilku etapach. Na pocz?tku mnich przechodzi? na g?odówk?. Kiedy rezultaty "diety" by?y ju? wystarczaj?co widoczne, a spod skóry zaczyna?y wystawa? ko?ci, rozpoczyna? si? kolejny etap operacji - podtruwanie si? specjalnie przygotowanym naparem. Na ko?cu mnisi wchodzili do pomieszczenia lub skrzynki wyposa?onej w dzwonek, którym ka?dego dnia mieli dawa? zna?, czy jeszcze ?yj?. Kiedy nie dostarczali ju? ?adnych sygna?ów, ich grobowiec by? zamykany.

Ci, którzy po przeprowadzeniu wszystkich wymienionych wy?ej kroków stawali si? mumiami, zostawali wystawieni na widok publiczny i byli czczeni. Najwi?cej takich mumii znajduje si? w japo?skim mie?cie Yamagata.
 
     
Avena 
Super FanUlubiona piosenka Grzesia: ---
Twoje Imie: ---
Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 22 Lut 2010
Posty: 15824
Skąd: ---
Wysłany: 2010-06-15, 12:34   

Nienaruszone zw?oki ?wi?tych?mier? cz?sto kojarzona bywa z rozk?adem. Gniciu cia?a towarzyszy trudny do wytrzymania fetor. Narz?dy wewn?trzne i komórki ulegaj? rozpadowi, zachodzi rozpad gnilny, a cia?o ulega przeobra?eniom a? w ko?cu pozostaje sam szkielet. Proces ten nie dotyczy jednak wszystkich. Ko?ció? zna wiele przypadków, kiedy cia?a osób, których ?ycie by?o nieposzlakowane - nie uleg?y rozk?adowi.

Zw?oki katolickich ?wi?tych, które nie zosta?y dotkni?te pi?tnem czasu znajduj? si? w ko?cio?ach i kaplicach na terenie ca?ej Europy. Przyk?adów jest mnóstwo. W bazylice ?w. Klary w Asy?u znajduje si? zachowany w idealnym stanie szkielet patronki ?wi?tyni, który odnaleziono przez przypadek w 1850 r. ?w. Klara ?y?a w XII w.

Kiedy w 2002 r. otwarto grób ojca Pio, okaza?o si?, ?e cia?o duchownego równie? nie uleg?o rozk?adowi. Wg relacji ?wiadków, paznokcie stygmatyka wygl?da?y tak jakby przed chwil? kto? zrobi? mu manikiur. Osoby, które uczestniczy?y w procesie ekshumacji z?o?y?y przysi?g?, ?e grób ?wi?tego wygl?da? identycznie jak w dniu pochówku. Cia?o ojca Pio zosta?o wystawione na widok publiczny dwa lata temu.

W ko?ciele klasztoru w Nevers znajduj? si? za? zachowane w idealnym stanie zw?oki ?w. Bernadetty. ?wi?ta Bernadetta, która by?a wielokrotnym ?wiadkiem objawie? maryjnych, zmar?a w 1879 r. Podczas ekshumacji przeprowadzonej w 1909 r. okaza?o si?, ?e jej cia?o niemal nie "odczu?o" post?puj?cego czasu. Jedynymi zmianami, jakie zauwa?ono by? nieco skurczony nos i troch? zmarszczek, które pojawi?y si? na ciele. Warto nadmieni?, ?e zgodnie z opini? ?wiadków, cia?o Bernadetty nie wydziela?o ?adnego zapachu charakterystycznego dla rozk?adaj?cych si? zw?ok. Zauwa?ono natomiast, ?e krzy?yk, który ?wi?ta trzyma?a w d?oniach zardzewia?, a odzie?, któr? mia?a na sobie przegni?a. Jej zw?oki zosta?y wówczas przeniesione w inne miejsce.

Podczas kolejnej ekshumacji, której dokonano dekad? pó?niej, okaza?o si?, ?e jej cia?o nadal nie podlega rozk?adowi.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10